Търсене в този блог

вторник, 24 март 2009 г.

Лекции по Макроикономика

Тема 6 (Гл.9 уч.)
Определяне на равновесния обем на дохода
в простия кейнсиански модел
План
1. определяне на равновесния обем на дохода (БП)
1.1. подходът продукт- разходи
1.2. подходът спестяване- инвестиции
2. измененията на функцията на съвкупните разходи и размера на дохода
3. мултипликаторът
4. съвкупни разходи и съвкупно търсене

Определяне равновесния обем на дохода

• основни допускания на модела
1. равнището на цените е постоянно
2. лихвеният процент е постоянен
3. БП съвпада с чистия продукт и националния доход
- амортизациите и косвените данъци се пренебрегват

Две допълнителни допускания (в началото)
1. икономиката е затворена
2. не се отчита икономическата роля на правителството, (G=R=T=0)
• по дефиниция Yd= Y – T + R=Y – 0 + 0 = Y
• следва, че: Yd=Y
• забележка
o брутен доход = брутен продукт=Y, са тъждествено равни


Подходът продукт- разходи
• необходимо условие за да бъде икономката в равновесие е съвкупното предлагано количество стоки и услуги, т.е. произведения реален БВП Y, да бъде равно на съвкупното търсено количество стоки и услуги (планираните съвкупни разходи АЕ)
• Y=AE


Неравновесие
При Y- стимул за увеличаване на производството и следователно на дохода

При Y>AE  излишно съвкупно предлагане
- стимул за намаляване на производството и следователно на дохода

• разлика – при кейнсианския модел цените са постоянни а промените са в производството


Аналитично определяне на равновесния обем на дохода (важно за изпита)
1. Y=AE
2. AE=C + I = a + c.Y + Ia

Y= (a + Ia) + c.Y
... прехвърляме c.Y от ляво, вадим Y пред скоби и делим на дясната страна
Y= [1/(1 – c)].[a + Ia]
Y= [1/(1 – c)].A Кейнсианско уравнение за определяне на дохода

А – автономни разходи = а + Ia
Ако знаем „А” и „с”, можем да намерим равновесния обем на дохода


Подходът „спестяване- инвестиции”
• условието за макро равновесие е : S=I

Движение на доходите и разходите ( целият доход се потребява) Y=AE=C


Аналитично представяне
• S = I
• S= -a + (1 – c)Yd
• …
• Y=(1/S)A
• Y= [1/(1 – c)]A Кейнсианско уравнение

- !!! от тази тема за изпита се дават задачи, а не теория !!!


Изменения на функцията на съвкупните разходи и размера на дохода
• функцията на съвкупните разходи се изменя при:
- изменение на А
- изменение на наклона и
• ако А нараства, крива АЕ се измества нагоре и Y нараства ( и обратното);
• ако наклонът нараства, крива АЕ става по-стръмна и доходът Y нараства ( и обратното)

Промените в автономните разходи
• кои са елементите на автономните разходи
1. затворената икономика без държавен сектор
A = a + Ia
2. отворена икономика без държавен сектор
A= (a+Ia) + Xa
3. затворена икономика със държавен сектор
А= (а + Ia) + (Ga – c.Ta + c.Ra)
4. Отворена икономика със държавен сектор
A= (a + Ia) + Xa + (Ga – c.T + c.Ra)

• Общ извод
- увеличаването на a, Ia, Xa, Ga, Ra и намаляването на Та води до нарастване на А, оттам крива АЕ се измества нагоре и равновесният Y нараства и обратно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар