Търсене в този блог

неделя, 15 март 2009 г.

Лекция по философия 1

Философията-духовната култура на човечеството.

1.Що е филосфия?Философия и философстване;как се прави философия?
2.Източници на философията.Ползата от философията,специфика на философското мислене,език и метод.
3.Философския смисъл на човешкия живот.Философията като теоретично осмисляне и проблематизиране на човешкото битие.


1.Философската мисъл се стреми компетентно да разработи всички въпроси,които поставя и разработвайки тези въпроси,човек търси едно общо понятие.
Светогледът е система от знания,убеждения,мисли и представлява необходима част от човешката дейност.Чрез светогледът,човек преодолява допуснатите грешки,постига процес на преосмисляне на своето поведение.
Светогледът е едно многомерно явление.Към светогледа отнасяме и философията,защото знанията,практиката на човека са свързани с мисленето на човека.Животът на хората в обществото носи исторически характер.
Светогледът активно улавя обществените изменения=>формира се в исторически условия=>не е постоянна величина(променят се условията).
Светогледът е интергрално образование – в него влизат обективно жизнено-практични,професионални знания.
От казаното до тук следва,че насочеността на човешките действия се изгражда в/у два основни компонента-знания и ценности.
Светогледът представлява комплексна форма на съзнанието съединяваща най-различните „пластове” на човешкия опит.
В светогледа различно са представени емоционалния и интелектуалния опит на хората.
Светогледът е сложно,протеворечиво единство от знания и ценности,светоразбиране и светоусещане,разумно обоснование и вяра,убеждение и съмнение на обществено значимото и личностното,на творческото и традиционното мислене.
Никога нямаме чисто сетивно познание и разионално познание.
Светоразбиране – 1.житейско-практическо /2.творческо-теоретично(философия)

2.Източници на философия – митове
Религията по своему отразява ценностите на хората.Религията не е философко течение,но предметът на религията съвпада с предмета на философията.Интересуват се от отношенията на човека към този свят,от вселената.
Хегел – в основата и на религията,и на философията стои мисленето.
Различавайки философията и религията не трябва да ги противопоставяме на мисленето.Религията е вяра.
Пръв,който използва философията е Питагор(любомъдрие) 6в,пр.Хр.Пръв нарича себе си философ.
В научен смисъл думата философия е използвана от Платон.
Любомъдрието съвпада със знанието.Знаненито е логическо изведено,то е постижимо.
Раждането на философията е един от културните преврати на Елада.Философията е синоним на зараждащата се теоретическа мисъл.
Кога започва философстването? – с изумлението започва философстването(Аристотел)->преди и сега изумлението потиква хората да философстват.От твърдението на Аристотел възникват следните въпроси:
1.Защо философстваме? –за да направим своя и външния свят познаваем за нас.
2.Как се прави свят във философията? – теорети чно
3.Как се прави философия? – с категории
4.Кой философства? – геният

Философията е публично съзнание;философията е съзнание на глас.Тя е мислене,а мисъл реална имаме тогава,когато е казана с думи.!!!Тя е присъща на човека по всяко време,защото да философстваш значи да мислиш,а мисли само човека!!!

Основни понятия:
1.Светоразбиране – интелектуален опит
2.Светоусещане – сетивни възприятия

.......................................................................................

Специални благодарности на Яна, която ни предостави лекцията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар