Търсене в този блог

сряда, 18 март 2009 г.

Лекция по макроикономика - 18.03

Фактори изместващи функцията на потребление и спестяване

• в различни посоки
• в една и съща посока


• повишаването на лихвения процент ограничава потреблението и измества функцията на потребление надолу. В същото време повишаването на лихвения процент стимулира спестяването при всяко равнище на разполагаемият доход и измества функцията на спестяване нагоре
• намаляването на данъците увеличава разполагаемият доход. Част от това увеличение отива за потребление, а останалата част за спестявания. Така функциите на потребление и спестяване се изместват нагоре

Съвкупна потребителска функция
• за анализ на макроикономическата роля на държавата чрез изменение на данъците и трансферните плащания
• Yd= Y – T + R !!!
• Ако T=R=0 т.е. няма държава, то
• Y= Yd и C= a + c.Y

Функция на инвестициите
• инвестициите са вложения в дълготрайни активи и в стокови запаси
• връзката между инвестициите и факторите от които те зависят се нарича функция на инвестициите и аналитично може да се представи като:
• I=f(Pre, r, D, Y)
- Pre – очаквана чиста печалба
- r – реалният лихвен процент
- D - амортизации
- Y – доход

Инвестиционно търсене
• обратната връзка между реалният лихвен процент (цената) и размерът на планираните инвестиции на бизнес сектора, при равни други условия се нарича инвестиционно търсене.


Изместване на кривата на инвестиционно търсене
• промяната на нелихвените фактори, влияещи върху инвестициите, води до изместване на кривата на инвестиционното търсене. Такива са амортизацията, очакваната печалба и дохода.

Принцип на акселератора
• увеличаването на инвестициите при нарастване на обема на брутния доход е една от важните зависимости в икономическата теория
• тя е известна като принцип на акселератора. I= f(Y)

Инвестиции и доход – връзкаОсобености на инвестициите
• най-голяма нестабилност – от всички елементи на съвкупните разходи
Причини:
1) неравномерността на технологичния прогрес
2) динамиката на печалбата
3) променливост на очакванията

Функция на държавните разходи и функция на чистия износ
• държавните разходи – разходи, които се планират в държавния бюджет
• функция на държавните разходи – връзката държавни разходи и БВП (Y)Функция на чистия износ
• износът (X); вносът (М)
• чист износ  NX= X – M
• функция на чистия износ se нарича зависимостта между чистия износ и брутния доход , при равни други условия
• NX= Xa – m.Y
• m – пределна склонност към внос
• Xa – автономен износ

Фактори изместващи функцията на чистия износ
• степента на развитие на международната специализация на дадена страна
• относителните стоки на подобни стоки
• валутният курс

функция на съвкупните разходи
• AE = C + I + G + (X – M)


допускания (ако има затворена частна икономика)
1) X=M=0
2) G=T=R=0
3) I=Ia автономни инвестиции

Следователно:
АЕ= C + I

Но: C= a + c.Yd
Yd= Y – T + R  Yd=Y  C= a + c.Y
Заместваме:
AE= a + c.Y + Ia или AE= a + Ia + c.Y

Функция на съвкупните разходи – алгебрично
AE= A + c.Y
- Тя показва положителната зависимост между дохода и очакваните съвкупни разходи
- А – наричат се автономни съвкупни разходи (A= a + Ia + други автономни величини)
- с.У – индуцирани съвкупни разходи
- с – наклон на функцията

Няма коментари:

Публикуване на коментар