Търсене в този блог

събота, 14 март 2009 г.

Лекция по макроикономика - 10.03

Крива на съвкупното предлагане в дългосрочен период

Съвкупно предлагане в дълъг период

• съвкупното предлагано количество в дълъг период представлява предлаганото количество реален БВП, в условията на пълна заетост на икономиката

- вертикалната крива LRAS I вертикалната част на крива SRAS имат различен икономически смисъл
- вертикалната част в краткосрочен период съответства на обем на продукт, който е максимален Y max
- потенциалният продукт винаги е по-малък от максималният

Фактори за изместване на кривите на съвкупно предлагане

1. фактори изместващи едновременно двете криви на съвкупно предлагане
• промени в предлагането на фактори на производството
• производителността на факторите (основно труда)
• държавното регулиране
2. фактори, влияещи единствено върху краткосрочното предлагане
• работните заплати и цените на суровините

макроикономическо равновесие

• макроикономическото равновесие е такова състояние на икономиката, при което съвкупното предлагано количество стоки и услуги е равно на съвкупното търсено количество, т.е. търсеният реален БВП е равен на предлагания БВП


Параметри на Равновесието
• равновесното равнище на цените Р
• равновесният реален БВП Y

макроикономическо равновесие и неравновесиеГоре при изменение на AS


• намаляването на съвкупното предлагане измества крива SRAS нагоре. Равнището на цените нараства, а реалният БВП намалява. Този процес се нарича стагфлация
• ефектът от изменението на съвкупното търсене върху равнището на цените и Y зависи от сегмента на кривата SRAS
• увеличаване или намаляване на съвкупното търсене в хоризонталния участък на крива SRAS не променя равнището на цените а само увеличава или намалява БВП
• увеличаване на съвкупното търсене в междинния участък на краткосрочната крива на съвкупното предлагане води до едновременно повишаване на цените и БВП
• увеличаване на съвкупното търсене във вертикалният сегмент на крива SRAS не променя БВП, а води само до нарастване на равнището на ценитеТри типа макроикономическо равновесие

• равновесието при потенциалното производство – при пълна заетост
• равновесие под потенциалното производство – рецесионно
• равновесие над потенциалното производство – инфлационно


Механизмът на самоприспособяване

• при рецесия
• при инфлация

Няма коментари:

Публикуване на коментар