Търсене в този блог

събота, 14 март 2009 г.

Лекция по Икономическа социология - 11.03

Обществото като обект на социологията

1. отношенията между хората
- социологията е наука за взаимосвързания свят, т.е. тя има за предмет връзки, взаимодействия, в които влизат хората помежду си и с другите обекти по света.
- Връзките между хората създават социума, което като явление може да бъде наречено и социална материя.
- Материално според социологията е всичко, което е резултат от човешка дейност.
- Между хората съществуват два типа връзки. Социалните връзки се определят като отношения
1) естествени отношения – връзки произтичащи от човешката природа, от природната същност на човека (мъж – жена)
2) обществени отношения – вторични, сравнение с естествените; съзнателни по характер; целенасочени по посока; обществените отношения са връзки осъществени на основата на позициите и ролите на хората в социалният им живот. Обществените отношения са нормативни, т.е. регламентирани; свързани са с правата, задълженията и отговорностите на хората;
2. потребностите на хората
- потребността е връзка, отношение на зависимост между човека и неговата среда в двата и аспекта – природна и социална. Средата налага на човека обективно изисквания към неговия живот. Човекът императивно следва да спазва тези изисквания.
- Социалната среда действа също толкова задължаващо спрямо човека, както и природната.
- Потребностите трябва да бъдат задоволявани. Задоволяването им формира нов цикъл на такава необходимост. От гледна точка на теорията за потребностите, човешкият живот е непрекъснат цикъл на тяхното задоволяване.
- Потребностите като явление имат комплексен характер, т.е. те присъстват във всички аспекти на човешкият живот

3. интересите на хората
- зависимостта от средата, човек осмисля, отразява чрез своето съзнание.
- Съществуват различни варианти на действия, чрез които човек може да задоволява своите потребности. Чрез съзнанието си, човек, анализира, разбира и избира онзи вариант, който му носи най-значителна изгода.
- Съзнателното отношение към потребностите социологията дефинира като интерес.
- При избора за вариант на действия, интересът до голяма степен се определя както от субекта, така и от средата, в която ще се действа.
- Интересите съществуват и се осъществяват във вид на обществени отношения. Интересите на хората са пряко свързани с техните позиции в обществото.
- Интересът е основен мотив за поведение на човека. Зад всяко поведение стои интерес. За да разберем обществените действия на човека, ние трябва да познаваме неговите интереси.


4. ценностите на хората
- вторият основен мотив за човешко поведение са ценностите на хората. По своят характер те са духовен продукт. Продукт на социалното време, но и на разбирането на човек за това време.
- Ценностите са критерий за значимост на явленията и процесите в нашия живот. Различаваме ценности норми, които ограничават нашето обществено поведение и ценности цели, които активират нашето поведение.

5. човешките дейности
- дейността е целенасочена човешка активност. Тя е единственото средство, чрез което могат да се задоволяват потребностите на хората.
- Задоволяването на потребността е резултата, който се търси чрез дейността.
- Всяка дейност има два резултата:
1) задоволена потребност
2) формирани, създадени обществени отношения между хората

Няма коментари:

Публикуване на коментар