Търсене в този блог

събота, 14 март 2009 г.

Лекция по макроикономика - 04.03

Доходен подход

DI = W + i + R + Pr
DI – вътрешен доход
DI + NFI = NI
NI – национален доход

• корпоративна печалба, CPr
- корпоративни и социално осигурителни данъци, CT – отиват в държавата
- неразпределена печалба, UPr – остава във фирмата
- дивиденти, Div – отиват в домакинствата

NDP = (W + i + R + Pr) + IT – Subs
NDP = чист вътрешен продукт
IT = косвени данъци
Subs – субсидии
(IT – Subs) = чисти косвени данъци
GDP = NDP + D
- D = амортизации


Производствен метод

• производственият метод показва създаването на добавената стойност при производството на стоки и услуги

Пример:
Представена е икономика от 2 души – мелничар и хлебар
1) мелничарят има жито
- заплата – 300 лв.
- Наем 25 лв. 1те 3 – добавена стойност
- Печалба 25 лв.
- Брашно 350 лв.

2) хлебарят купува брашното за 350 лв.
- заплата 200 лв.
- наем 25 лв.
- Печалба 25 лв.
- Хляб 600 лв.

 БВП = 600 лв.

Добавена стойност
Разходи Добавена стойност
Жито 0
Брашно 350 350
хляб 600 250
600
Разходи = стойността на крайните стоки = добавената стойност =600
Доход = Заплата + Рента + Печалба = (300 +200) + (25 + 25) + (25 + 25) = 600
В България

• пазарната стойност на БВП се получава по метода на крайните разходи, а по производственият метод и метода на доходите се добавя показателят „Корективи”

Други

• личен доход, PI – доход на домакинствата преди плащане на преките данъци
- PI = DI – (CT + UPr + SF) + TP
- SF – социални осигуровки
• Разполагаем доход, YD – доход на домакинствата след плащане на преките данъци
- Yd = PI – DT Yd = C + S
o DT = преки данъци, С = потребление, S = спестявания


Предимства и недостатъци на БВП – сами вкъщи


Равнище на цените (Р)

• то е хипотетична мярка на цените на всички стоки и услуги за даден период от време. Измерва се чрез «ценови индекс». Ценовият индекс е претеглена средна от цените на група стоки и услуги
• три вида:
1) дефлатор на БВП;
 най-точен
 дългосрочен
2) индекс на потребителските цени, CPI;
3) индекс на цени на производител, PPI


Съвкупно търсене и съвкупно предлагане
Основи на съвкупното търсене и предлагане

1. съвкупно търсене
• крива на съвкупното търсене
• фактори за изместване на кривата
2. съвкупно предлагане
• съвкупно предлагане в кратък период
• съвкупно предлагане в дълъг период
• фактори за изместване на кривите на съвкупно предлагане
3. макроикономическо равновесие

Съвкупно търсене

• необходимо е разграничаване между съвкупно търсено количество и съвкупно търсене
• QAD = Q + I + G + (X – M)
• Дефинира се като общото количество от стоки и услуги, които домакинствата, бизнес секторът, правителството и чуждестранните купувачи желаят да закупят при дадено равнище на цените
• Представлява търсеният от икономическите агенти реален БВП, при всяко равнище на цените
• AD= C(P) + I(P) + G(P) + (X – M)(P)

Закон за съвкупното търсене
• изразява обратната зависимост между равнището на цените и търсения реален БВП
• той гласи: повишаване равнището на цените намалява търсения реален БВП, а спадане на равнището на цените увеличават търсения реален БВП, при равни други условия

законът за съвкупното търсене може да се представи графично, абли1но, аналитично


Аналитично
P= a – b.Y крива AD
Където:
- Р е равнището на цените
- Y е реалният БВП
Отрицателният наклон на кривата на съвкупното търсене. Причини:
• ефектът на богатството върху разходите
• ефектът на заместване с вносни стоки
• ефектът на лихвения процент върху разходи

Фактори за изместване на кривата на съвкупното търсене
• изменение на потребителските разходи
• изменение на инвестиционните разходи
• изменение на държавните разходи
• изменение в чистия износ
• измененията в паричното предлагане

Съвкупно предлагане

• съвкупното предлагано количество се дефинира като общият обем на произведената продукция, който фирмите са готови да предложат при дадено равнище на цените
• съвкупното предлагане се нарича реалният БВП, който фирмите са готови да предложат при всяко равнище на цените

Факторът Време

• върху съвкупното предлагане съществено влияние оказва времевия период
• краткосрочният период – цените на ресурсите остават постоянни
• дългосрочният период – цените на ресурсите се приспособяват към измененията в цените на стоките и услугите
Съвкупно предлагане в краткосрочен периодТри сегмента
• хоризонтален сегмент
- производството може да се променя без равнището на цените

• междинен сегмент
- увеличаване/ намаляване на цените расте/ намалява БВП
• вертикален сегмент (класически)
- равнището на цените може да се променя нагоре и надолу без да се променя реалният БВП

? формата на кривата на съвкупно предлагане ?
! междинният сегмент – използва се за характеризиране на икономиката в нормални времена, положителен наклон в този сегмент и непрекъснато нарастващ;

Алгебрично
- P = a + b.Y крива AS – общ вид с положителен наклон само

Няма коментари:

Публикуване на коментар