Търсене в този блог

събота, 14 март 2009 г.

Лекция по Икономическа социология - 18.02

Социологията като наука

1. Каква наука е социологията, предмет на науката
Човек обитава две среди:
1та – природата – природно същество
2та – социална среда – социум – отношенията които човекът изгражда със себеподобните ( socio – съвместен живот)
- социум – обект на социалните науки
- socio- logos
o познание за съвместният живот на хората
o наука за обществото
• основно предназначение на науката е да разкрие и да обясни съществуването на закономерности – представляват онези страни на живота, които са резултат от трайни, постоянно повтарящи се условия/ фактори/ причини и засягат масовите случаи/ ситуации в живота
• социологията изучава закономерностите на възникване/ функциониране и развитие на формите за съвместен живот на хората

2. Обект на социологическото познание
- обект на всички социални науки са формите на социален живот на хората
- Социологията – най- общата социална наука. Тя изучава обществото като единно социално цяло. Другите социологически науки изучават съставките на това цяло и значението им за неговото съществуване
- Социалните форми за съвместен живот са сложни дадености имащи разнороден характер. Тази разнородност и съществуването им като цяло са обект на науката социология

3. Как възниква социологията като наука
Съществува теория за т.н. „три вълни” на човешката цивилизация
Досега човешката цивилизация – три вълни на социално време:
1) аграрен тип общества
o начало – поява на обществото; край – до XVIII в
o символ – лопатата
2) индустриални общества
o начало – преход XVIII – XIX в
o основни процеси – механизация, масово производство, поява на нови социални структури и групи в обществения живот. Нови форми на държавно управление – парламентаризъм, демокрация
o символ – машина
3) информационни общества
o символ – компютър
o основно средство на труд – информацията

социологията като познание се появява на прехода между аграрни и индустриални общества
предпоставки:
- нова икономика
- нови социално класови условия ( наемен труд, работодатели )

Социологията е познание, което се откъсва от Философията или т.н. социална философия. За първи път думата социология използва френският социолог Егюст Конт. Той дефинира идеята, че по подобие на природните науки и социалните форми на живот съществуват на базата на закономерности, които могат да бъдат изучавани чрез фактите на тяхното съществуване. Цялата система на обществени отношения се явява обща предпоставка за поява и развитие на социологията, защото трябва да се обяснят нови/ сложни, противоречиви явления и процеси, както и да се търсят начини за тяхното управление.

4. Какъв е подхода на науката социология
- две са характерните черти на социалният подход. Социологията изучава своите обекти като системи, т.е. тя има системен подход към обектите.
- Система – съвкупност от елементи, които чрез връзките помежду си съществуват като единно цяло. Целостта се проявява чрез взаимодействието помежду им и обмена който те осъществяват.

Д.р. Купчината пясък система ли е ?

Няма коментари:

Публикуване на коментар