Търсене в този блог

събота, 14 март 2009 г.

Лекция по макроикономика - 11.03

Съвкупно търсене и съвкупно предлагане.
Втора част

Класически и кейнсиански подход към макроикономическото равновесие

1. класически подход
1.1. законът на Сей
1.2. спестявания и инвестиции в класическата теория
1.3. класическата крива на съвкупно предлагане
1.4. равновесие при пълна заетост
2. кейнсианският подход
2.1. кейнсианската критика на класическата теория
2.2. кейнсианската краткосрочна крива на съвкупно предлагане
2.3. равновесие при безработица

Основни допускания на класическата теория

• произведения БВП винаги се реализира ( закон на Сей )
• тезата за гъвкави цени, работни заплати и лихвени проценти

1.1. законът на Сей
„предлагането създава свое собствено търсене”.
Това означава:
В икономиката като цяло, съвкупното търсено количество винаги е равно на съвкупното предлагано количество. Общо свръхпроизводство е невъзможно

1.2. спестявания и инвестиции в класическата теория
• хората спестяват част от дохода си. Така потреблението е по-малко от произведения продукт (критика на Малтус)
• отговор на класиците: „На капиталовия пазар гъвкавите лихвени проценти превръщат спестяванията в инвестиции” S=I

I = S
I + C = S + C
AD = Y

1.3. класическата крива на съвкупно предлагане


Особености на класическият модел
• равновесие може да бъде постигнато само при пълна заетост
- отклонения от пълна заетост са възможни, но временни, краткотрайни. Гъвкавите цени бързо възстановяват равновесието
- в класическият модел има само една крива AS
- производството се определя от предлагането. Кривата на съвкупното търсене не влияе върху обема на производство
1.3. равновесие при пълна заетост


2. Кейнсиански подход

Исторически и икономически предпоставки
- Великата депресия от 1929г.
- Джон Мейнард Кейнс – баща на съвременната икономика. Основен труд - „Обща теория на заетостта, лихвата и парите” от 1936
2.1. кейнсианска критика на класическата теория
• първо, според Кейнс, законът на Сей е несъстоятелен
• Второ, Кейнс не приема класическата идея за гъвкави цени и заплати – особено що се отнася до намаляването им

Аргументи 1
• спестяванията и инвестициите се извършват от различни субекти;
• лихвеният процент не е единственият фактор, влияещ върху спестителите и инвеститорите. Голяма е ролята на очакванията и особено на очакваната печалба
• няма гаранции, че спестяванията ще бъдат изцяло насочени към капиталовия пазар. Част от тях може да се задържи от спестителите.

Аргументи 2
• монополите
• профсъюзите
• “menu cost”

Особености на кейнсианската теория
1. негъвкавост на цените, заплатите и лихвените проценти
2. „търсенето създава свое собствено предлагане”

Това обуславя хоризонтална крива на съвкупно предлагане

2.4. Равновесие при безработица
• основната цел на Кейнс е да изясни причините за безработицата и да предложи начин за нейното преодоляване
• логическата схема на Кейнс и обосновката на необходимостта от държавна намеса


U↑
E (заетост)↓
Q↓
AD↓

Няма коментари:

Публикуване на коментар