Търсене в този блог

вторник, 20 октомври 2009 г.

Лекция по Финанси - 16.10

Въведение в корпоративните финанси

В темата: предимства и недостатъци на финансовото управление на различни правни организационни форми на управление както на едрия, така и на дребния бизнес. Форми и начини за преобразуване на компании.

Влияние на правната организация на бизнеса върху финансовото управление
• Финансово управление при ЕТ
 ЕТ заемат най-висок дял сред регистрираните фирми в България. Нямат статут на ЮЛ.
o Предимства за финансово управление
 Опростена процедура за регистрация/ ликвидиране на ЕТ
 Отсъствие на нормативно изискване за минимален капитал
 Реализираният доход е изцяло на разположение на собственика
o Недостатъци на ЕТ
 Неограничена отговорност
 ЕТ имат затруднения свързани с достъпа до допълнителни финансирания (заеми); кредиторите са предпазливи, тъй като са носители на висок кредитен риск;
 Поради непълната квалификация на собственика (в общия случай) са възможни неадекватни управленски решения
 Имат ограничен срок на съществуване – дейността може да бъде прекратена по множество причини; рядко се унаследяват;
• Финансово управление на дребния бизнес
o Предимства
 Гъвкавост; в състояние е бързо да реагира на промените на пазарната конюнктура; това дава възможност бързо да се преориентира, да променя сферата на дейността си, отрасъла с цел реализиране на по-добри финансови резултати
 Достъп до Европейски фондове за развитие на дребния бизнес
o Недостатъци
 Няма пазарни механизми за защита срещу неблагоприятни резултати в дългосрочен план
 Голяма конкуренция
 Липса на голям собствен капитал
 Ограничен кръг клиенти
• Финансово управление на Събирателни дружества
o Персонални дружества
o Създава се от лица, които обединяват своите способности, качества, ресурси с цел осъществяване на съвместна дейност
• Командитни дружества
• Персонални дружества
• Съдружниците се разделят на две нива, с различни права и отговорности. Има както неограничено отговорни, така и ограничено отговорни до размера на внесения от тях капитал
• Най-малко един, който е неограничено отговорен, който/ които управляват дружеството
o Предимства (заедно за Събирателни и Командитни дружества)
 Опростена процедура за създаване – няма изискване за минимално необходим капитал, а само представяне на дружествен договор
 По-големи възможности в сравнение с ЕТ за привличане на допълнителен капитал
 По-висока управленска специализация на управляващите
o Недостатъци (заедно за Събирателни и Командитни дружества)
 Труден достъп за финансиране, но чрез привличане на нови съдружници се привлича допълнителен капитал
 Неограничена отговорност, която поемат всички съдружници в Събирателното и тази част от Командитното, които са неограничено отговорни
 Възможност за поява на различни конфликти между съдружниците
 Трудност при прекратяване дейността на фирмите; как ще бъдат разпределени активите (ликвидационните дялове)
• Финансово управление на ООД
• Имат белези на персонални дружества, но се водят дружества на капитала
• Има ограничена отговорност до размера на дяловия капитал. Това е предпоставка за изискване на минимален стартов капитал – към момента 5000лв.
• Орган за управление – общо събрание на съдружниците; Ако изрично не е упоменато друго, то броя на гласовете на съдружниците е еквивалентен на дяловото участие
• Сравнително по-лесно привличат допълнителни ресурси сравнение с персоналните дружества. Това може да стане чрез увеличаване дяловите вноски на съдружниците или чрез приемане на нови съдружници; решения за допълнителни вноски и др.
o Предимства
 Ограничена отговорност на съдружниците
 Възможност за професионален мениджмънт
 По-голяма продължителност на съществуване
o Недостатъци
 В областта на данъчното облагане – двойно облагане на доходите, защото печалбата се облага с данък и отделно доходите на съдружниците
• Финансово управление на АД
• При акционерните дружества има най-големи възможности за привличане на допълнителни ресурси – нова емисия акции, емитиране на облигации, чрез реинвестиране на реализираната печалба
• Капиталът е разделен на определен брой акции, а основния капитал на дружеството може да се намери като броя на акциите се умножи по номиналната им стойност
• Възможност за учредяване на ЕАД, когато всички акции принадлежат на едно лице
• Налице е изискване за минимален капитал – за повечето 50000, но за някои финансови институции (банки – 10млн.лв.) тези изисквания са други
o Предимства
 Бързо набират значителни капитали, благодарение на това че много на брой инвеститори могат да инвестират капитали (дори и малки); тази характеристика ги прави най-подходящи за организиране на едър/ корпоративен бизнес
 Голяма мобилност на собствениците(акционерите) – всеки един акционер може да напусне дружеството без формалности на вторичния пазар
 Ограничена отговорност на собствениците; самите акционери не носят персонална отговорност за размера на загубите;
 Голяма продължителност на функциониране, тъй като за разлика от другите форми на бизнеса не е фатално ако някой от акционерите напусне (стига да не са много)
 Възможност за професионален мениджмънт – собствеността е отделена от управлението
o Недостатъци
 Изисквания за минимален капитал
 Наличие на високи такси и други разходи свързани с текущата финансова дейност (при емитиране на акции се изготвя конспект, който трябва да се одобри, да се платят комисионни.... и т.н.)
 Двойно облагане на доходите
• Предимства и недостатъци на едрия бизнес
o Недостатъци
 Едрия бизнес е по-малко гъвкав и по-трудно реагира на пазарните промени
 По-рядко променя сферата на дейността си
o Предимства
 По-лесно получава заеми
 Могат да разширяват дейността си – филиали, представителства и др.
 Могат да отделят средства за реклами, промоции, сервизна и гаранционна дейност
 Поддържа добро ниво на дългосрочна рентабилност


Обединения на фирми. Финансови аспекти

Има различни форми на обединения на фирми – тръстове, картели, концерни. В българското законодателство само две:
• Консорциум
o Договорно обединение на търговци за извършване на съвместна дейност
o В състава на консорциума могат да се включват лица с различен правен статут, включително и физически лица
o Всички лица запазват своя юридически статус
o Имат определен срок на своето съществуване. Това е така тъй като те се създават за постигането на определена цел или за определен срок от време. След изтичане на срока консорциума престава да съществува, но не и участниците му.
• Холдинг
o За разлика от консорциумите могат да се организират само по определена формула:
 Като АД
 Като ООД
 Като КД с акции
o Минимум 25% от неговия капитал трябва да бъде внесен пряко в дъщерни дружества
o Целта на холдинга е да участва в управлението на неговите дъщерни дружества
o Предмет на дейност на холдинговото дружество може да бъде:
 Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества
 Придобиване и продажба на облигации
 Придобиване и преотстъпване на патенти
 Финансиране на дъщерните дружества
Форми на преобразуване на търговските дружества

Целта на преобразуването е различна – избягване на ликвидация, мотив за увеличаване на пазарния дял, поглъщане на компания конкурент и др. независимо от мотивите, обаче, трябва да са налице две условия за извършването:
1) да са минали две години от основаването на дружеството
2) в подкрепа на решението за преобразуване да са гласували минимум 2/3 от акционерите
3) не се допуска преобразуване ако по някакъв начин се цели ощетяване на кредитори

Форми за преобразуване на дружества
1) трансформация на търговско дружество от една правна форма във друга, при осигурена правоприемственост на двата субекта
a. събирателно дружество в ООД  избягване на неограничената отговорност
b. ООД в АД  разрастващ бизнес
2) Вливане
a. Действащо търговско дружество се влива с активите и пасивите си в друго – обикновено потокът е от по-малки към по-големи; във всички случаи за да се съхранят интересите на кредиторите;
b. по закон се предвижда шестмесечен срок в който активите и пасивите на вливащата се компания продължават да се управляват самостоятелно
3) Разделяне
a. търговско дружество се разделя на две или повече части – съществуващото до момента дружество престава да съществува самостоятелно и се замества от две или повече самостоятелни правни субекти.
b. Практикува се когато дадено дружество извършва различни дейности, които да бъдат обособени в имуществено и правно отношение; изчистване на рентабилните от нерентабилните дейности;
4) Отделяне
a. Търговско дружество обособява една или повече части и им се предава правна самостоятелност.
b. Нововъзникналите дружества могат да имат същата или друга правна форма
c. Особеното е че старото дружество остава да функционира
d. За задължения на компанията майка преди отделянето, новите дружества отговарят солидарно
5) Сливане
a. Две или повече търговски дружества се обединяват в имуществено и правно отношение
b. На тяхно място се появява един правен субект, който най-често е организиран като едно от сливащите се дружества
c. Акционери на новото дружество са старите акционери
d. Типично е за финансовия сектор
e. Трудно е да се оцени ефекта на сливането, поради различното отношение на пазара към цените на акциите

Лекция по Статистика - 16.10

Алгебрични средни величини
• характерна особеност, е че се изчисляват от всички единици на съвкупността. Към тази група спадат средна аритметична, средна хармонична, средна геометрична, средна квадратична и др.
• всяка една от изредените в зависимост от използваната информация се изчислява в два варианта – претеглена и непретеглена
• за непретеглена
• .... въпросът е доразгледан предният час, когато цялата зала си замина 


13. Неалгебрични средни величини

- типично за неалгебричните величини, е че те не се изчисляват. При тях се взема под внимание положението на единиците и техния брой. Неалгебричните средни намират приложение в чувствителни области като анализ на доходи, на бедност, на богатство
- Видове:
o Медиана
 Средна, чиято величина е равна на значението на онази единица, която се намира точно по средата на подредения статистически ред.
 Частен случай за формула само при медиален интервал
o Мода
 Средна, чиято величина е равна на най-често срещаните значения
 Частен случай за формула при претеглен интервален ред
o Квартили
o Децили(80% от икономическите активи на земята се владее от 10% от хората) и др.

При анализ на едни и същи данни по различните методи, взаимовръзката е следната: средна хармонична < средна геометрична < средна аритметична < средна квадратична < средна кубична. Това свойство се нарича мажорантност на средните величини;


При неалгебричните величини зависимостта е следната:14. Величини на вариацията

• Величината на вариацията дава обобщаваща характеристика на отклоненията около средната величина. Чрез нея се разкрива степента на разсейване на значенията по даден признак.
• Към тази група величини спадат:
o Размах
o Средно аритметично отклонение 1те две – най-често при контрол на качество
o Средно квадратично отклонение
o Дисперсия и др.
• Най-популярни и теоретично обосновани са средното квадратично отклонение и дисперсията. Имат аналози в математиката.
o Средно квадратично отклонение
 Представлява средна квадратична величина от отклоненията около средната аритметична
• Сумата от отклоненията е 0, затова се гледат отклоненията не от средна аритметична, а от средна геометрична
• , за непретеглен ред
• , за претеглен ред
• Средното квадратично отклонение е абсолютна величина, която се получава в мерните единици на оригиналните значения
• Проблем на абсолютните величини е обвързаността им с мащаб, което не позволява сравнения

o Дисперсия
 Представлява квадрат на средното квадратично отклонение – σ2
 Притежава свойства, които средното квадратично отклонение няма
• Събираемост – в основата на дисперсионния анализ


15 Асиметрия и ексцеси

• Асиметрията е свойство на емпиричното разпределение, чрез което се характеризира отклонението му от симетричното разпределение
• Елементарни измерители на асиметрията са коефициент на асиметрията на Пирсън и коефициент на асиметрията на Юл. и двата коефициента се основават на разминаването средна аритметична, мода и медиана
o Коефициент на асиметрията на Пирсън

o Коефициент на асиметрията на Юл

• Теоретично границите на вариация са ;
• Смята се че когато коефициентите са , налице е умерено асиметрично разпределение; можем да приемем че данните са качествени.
• Точен измерител на асиметрията е моментният коефициент
o , периодичен коефициент получен от Генерална съвкупност ( в справочникът – извадкова формула, която е по-често използвана в практиката)
o Интерпретацията е аналогична с коефициентите на Пирсън и Юл, спрямо границите на изменение


Ексцес
- ексцесът е свойство на разпределението, чрез което се характеризира връхното му източване. За измерването му се използват приблизителни и точни методи.
o Приблизителни
 Квартилно отклонение
o Точни
 Моментен коефициент на ексцеса
• , в учебника е добавено „-3”, за да може при нормален ексцес стойността да е 0
• Хубави коефициенти в , при формула с „-3”

Лекция по Статистика - 09.10

С цел представяне на пропорциите на.... структурна диаграма. За графичен образ най-често се използва кръг, който е фрагментиран в съответствие с абсолютните или относителните честоти. Този тип графично изображение има за цел да внуши отношението на част към цяло.


Въпроси 12, 13, 14 и 15 – описателен метод за анализ на емпирични разпределения

С цел задълбочаване на характеризирането на емпиричните зависимости се прилага описателен метод. Той включва изчисляване и интерпретиране на 3 групи от величини – средни, величини на вариацията и величини на разпределението.

По своята същност, средната величина дава обобщаваща характеристика на съвкупността по даден признак, като разкрива общото, закономерното преодолявайки индивидуалните различности.

За да бъдат средните величини наистина типични е необходимо да се спазват някои правила:
1) Съвкупността, за която се установява средната, трябва да бъде относително еднородна. Ако не е такава, трябва да се образуват подсъвкупности.
2) Средна величина се установява от достатъчно голям на брой единици. Само така ще се отрази типичното за съвкупността и ще се избегнат случайните елементи.
3) Средната величина се установява само по признак, по който е налице вариация.
4) Средната величина е обобщаваща величина. Има абстрактен характер и по правило се различава от индивидуалните значения.

В зависимост от начина на изчисляване, средните величини се делят на две големи груби – алгебрични средни(12 въпрос) и неалгебрични средни(13 въпрос).

Лекция по Теория на счетоводството - 13.10

Особености на счетоводството
1) Обхвата на счетоводството е в рамките само на отделното предприятие.
2) Документален характер на стопанските операции, като основание за счетоводно отчитане.
a. Ако няма документ, няма отчитане!!!
3) Задължително използване на стойностния измерител
4) Пълно и всеобхватно обхващане и отразяване на стопанската дейност на предприятието
5) Непрекъснатост на отчетният процес
6) Взаимносвързано отразяване на стопанските операции; двоаспектно, двояко третиране на измененията в имуществото и капитала на предприятието породени от изменението на капитала на предприятията
7) Счетоводството е средство за контрол, анализ и прогнозиране
8) Използва уникален, специфичен счетоводен метод за създаване на счетоводната информация
9) Обособена научна дисциплина

Предмет на счетоводството
• Дава отговор на въпроса за кое точно счетоводството ще дава информация.
• Съвкупността от счетоводни обекти, от онези елементи, за които счетоводството дава информация
• Предоставя информация за онези обекти които отговарят на:
o Счетоводните обекти да са резултат на реална стопанска операция, сделка или събитие
o Отчита само онези обекти, по отношение на които има вероятността да получим или да настъпи разходване на икономическа изгода
o Счетоводните обекти да са надеждно, достоверно измерими и оценими

Обект на счетоводството
1) Активи
2) Пасиви (задължения, дългове, привлечен капитал)
3) Собствен капитал
4) Разходи
5) Приходи
6) Финансов резултат
a. За последните 3: приходи – разходи = финансов резултат, което е елемент от собствения капитал
b. Дадени са като отделни елементи с образователна цел
7) Парични потоци
8) Стопански операции водещи до изменение в активите, пасивите и капитала на предприятието
9) Правни взаимоотношения свързани със стопанската дейност на предприятие и влияещи на неговото имущество и капитал

Актив
- това е ресурс, контролиран от предприятието, резултат от минали събития (сделки), от който се очаква бъдеща икономическа изгода
o ресурс – поради различните форми на актива – материални, нематериални(закупено право за издаване...), финансови(парични средства, благородни материали, акции, облигации и др.)
o контролиран – има точен смисъл. От счетоводна гледна точка означава възможност за влияние, определяне финансово- оперативната дейност на едно предприятие. Контролиране не означава притежаван. Един ресурс може да бъде третиран като актив, дори и да не е притежаван юридически от това предприятие, но да има контрол над него (финансови лизингови договори).
o минали събития
o бъдеща икономическа изгода

Лекция по Теория на счетоводството - 06.10

Същност на счетоводството

- правна алгебра
- счетоводството е писаната с цифри история на предприятието
- счетоводството е много тясно свързано с математиката, с изменението на различни величини
- има връзка с правото
- професор по математика написва първата книга за счетоводство – Лука Пачиоли
- да предостави информацията за имуществото и капитала, за промяната на това имущество и капитал (на собствеността, на ръководството), за финансови резултати, за парични потоци
- счетоводството е обърнато назад към миналото; показва какво се е случило за определен период (отчетен период);
- дава информация за паричния поток, за да се видят промените в собствения капитал. Всичко това се представя в годишен отчет. Той се прави за предходна година в продължение на три месеца – януари, февруари и март
- прилагане на т.нар. „справедлива цена”

Функции на счетоводството

- Информационна
o Предоставя определена информация
o Всяко предприятие трябва да води счетоводство. Това е императивно
o Счетоводството заема около 70-80% от целия процес на предприятието.
o Съществува планова информация – планира се колко приходи и разходи ще има (9-10% от управленския процес)
o Нормативно- технологична информация – 4-5% от управленския процес – закони, правилници, наредби
o Отчетна информация – 80-85% от управленския процес; най-значимата; Дели се на:
 Оперативна
• Експресна информация; обикновено е приблизителна; предоставя се от различни лица в предприятието
 Статистическа
• Главно обхваща големи явления
 Счетоводна
• Особености на счетоводната информация. Тези особености я различават от всички други информации.
- Контролна
o Счетоводството е призвано да отчете какво се е случва в предприятието
- Прогнозна
o Как ще се развива предприятието
- Социална/ Етична


Особености на счетоводството

- Счетоводството има задължителен, императивен характер, фиксиран в търговския закон и закона за счетоводството,
- Всеки търговец е длъжен да води счетоводство – юридически лица, които не са търговци също трябва да водят счетоводство (фондации, политически партии, сдружения, клубове, асоциации)
- Неперсонифицираните дружества също са задължени да водят счетоводство
- Чуждестранни лица (физически или юридически), които извършват стопански дейности в България, също трябва да водят счетоводство
- Търговски представителства – водят счетоводство

сряда, 7 октомври 2009 г.

Допълнителни материали

ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Конспект
Инструкция за оформяне на документи
Български Държавен Стандарт - БДС

МАРКЕТИНГ
Въпросник
Филип Котлър - лекция в София
Филип Котлър - Marketing insides from A to Z (на Английски)

Лекции по Делова кореспонденция

Лекцията за документалистика може да бъде свалена от тук
Лекция "Предмет на Деловата кореспонденция" може да бъде свалена от тук
Лекция "Делово писмо" може да бъде свалена от тук

Лекции по Маркетинг

Лекцията по маркетинг от 16.09 може да бъде свалена от тук
Лекцията по маркетинг от 23.09 - част 1, може да бъде свалена от тук
Лекцията по маркетинг от 23.09 - част 2, може да бъде свалена от тук

Лекции по Финанси

Лекцията по Финанси от 25.09 може да бъде свалена от тук
Лекцията по Финанси от 02.10 може да бъде свалена от тук
Лекцията по финанси от 16.10 може да бъде свалена от тук
Лекцията по финанси от 23.10 може да бъде свалена от тук
Лекцията по финанси от 30.10 може да бъде свалена от тук
Лекцията по финанси от 13.11 може да бъде свалена от тук
Лекцията по финанси от 20.11 може да бъде свалена от тук
Лекцията по финанси от 27.11 може да бъде свалена от тук
Лекцията по финанси от 04.12 може да бъде свалена от тук
Лекцията по финанси от 11.12 може да бъде свалена от тук

Лекция по Финанси - 02.10

Финансов сектор. Финансова система. Финансови посредници.

Финансов пазар
- този пазар, на който се търгуват финансови средства и активи
- основна функция – осъществява връзката между 2 групи лица и институции
o лицата/ институциите, които имат временно свободни ресурси – спестители/ инвеститори
o лицата/ институциите, които имат нужда от допълнителни ресурси – заематели/ заемополучатели и емитенти (институции, които се финансират чрез инструменти на финансовия пазар (акции, облигации))
• ФП създава механизмите за образуване на спестявания, осигурява ликвидност на вложенията и осигурява ресурс за реализацията на инвестициите
• ФП има и регулативна функция – изразява се в това че ФП е един от каналите, чрез които се осъществява регулирането, контрола и надзора върху финансовата система

Класификация на ФП
• в зависимост от срока/ матуритета
o парични пазари
 този сегмент от ФП, на който се търгуват депозити, краткосрочни заеми и др. финансови инструменти със срок на падежа до 1 година
 не е специална институция, а по-скоро абстрактно понятие. Не е локализиран.
 Пазари на едро. Размерът на сделките и изтъргуваните обеми са големи. (мин. няколко милиона валутни единици)
 Предимно големи инвеститори. Дребните инвеститори използват брокери и финансови съветници.
 Други инструменти на пазара са депозитните сертификати, полици с падеж до 1 година, търговски ценни книжа... всички финансови инструменти със срок на погасяване до 1 година
o капиталови пазари
 търгуват се дългосрочни кредитни инструменти – корпоративни облигации, общински облигации, акции, хибридни сделки и др. със срок на падеж над 1 година
• според фазата на търгуване на финансовите активи
o първичен пазар
 обхваща фазата на емисията и пласмента (продажбата на ценните книжа до 1я купувач)
o вторичен пазар
 всяка последваща покупко-продажба
 разделянето на двата пазара е условно. Прието е компания, която пуска нова емисия акции да прави сделка на първичния пазар с 1я купувач
 значението на вторичния пазар е съдействие за осигуряване на ликвидност на вложенията
 те могат да се организират и да съществуват в няколко различни форми
• фондова борса
o организирана на базата на определени правила и процедури
o първокласен пазар за ценни книжа – има определена процедура за допускане само на първокласни емитенти на ценни книжа. Не всяка компания може да търгува на нея.
o Често фондовата борса се определя като барометър за състоянието на цялата икономика, защото борсовите индекси отразяват състоянието на компаниите.
• извънборсов пазар
o основни участници са банки, дилърски компании, финансово-брокерски къщи които разменят помежду си оферти за покупко-продажба на ценни книжа
o на извънборсовия пазар сделките се сключват бързо, без формалности, но не без правила
o на този пазар участниците се познават, имат си доверие и офертите са по-скоро реални
o ниски транзакционни разходи и по-голям брой потенциални клиенти
• околоборсов пазар
o търгува се с ценни книжа на компании, които по една или друга причина не отговарят на изискванията за достъп на официалния пазар
o компании, които или за 1ви път пласират ценни книжа, без история или по-малки компании, които по обективни причини не отговарят на изискванията на фондовата борса
o трамплин за по-малките компании преди техните ценни книжа да бъдат листвани на фондовия пазар
o в България не съществува околоборсов или извънборсов пазар


Участници на финансовите пазари
1) спестители
a. това са субектите, които формират временно свободните парични ресурси
b. основни участници – домакинства, бизнеса, чуждестранни инвеститори
i. основно там се формира доход, който в последствие се преразпределя на ФП
2) заематели (емитенти)
a. нуждаят се от допълнителни ресурси за своята дейност поради несъвпадение на периода на влагане на ресурси и получаване на резултати от тяхното влагане. Нужни са заемни средства.
b. Участници - фирмите, компаниите от бизнеса, домакинствата(ползващи кредити), държавата (емисии на ДЦК), финансовите институции (част от тях имат специфичен статут – регулативни органи)
3) финансови посредници
a. инвестиционни дружества
i. АД с основен предмет на дейност инвестиране в ценни книжа
1. от открит тип
a. задължени са по искане на своите акционери да изкупуват обратно своите акции
b. тези дружества обявяват курс купува/ продава ежедневно
c. предвижда се възможност за затворен период, в който дружествата не са задължени да изкупуват обратно акции, но не по-дълго от 3 години от учредяването на дружеството
2. от затворен тип
a. не са длъжни да изкупуват обратно своите акции
b. застрахователни компании
i. периодично набират средства от лица (ФЛ и ЮЛ) срещу ангажимента да им се изплатят определени суми при настъпване на застрахователно събитие
c. пенсионни фондове
i. тяхното основно предназначение е да изплащат доходи на лица, които са прекратили своята трудова дейност
ii. пенсионните фондове набират средства в дългосрочен период, което осигурява възможността пенсионните фондове да инвестират дългосрочно
d. други инвестиционни посредници
i. компании, които извършват сделки с ценни книжа за собствена или чужда сметка или само посредничат при сключването на подобни сделки. Управляват индивидуални портфейли от ценни книжа, както и богат набор от консултантски услуги.
4) регулативни институции
a. специализирани органи, които осъществяват функциите на надзор и контрол върху останалите субекти на ФП
b. основната цел, която тези органи си поставят е защита а интересите на вложители/ инвеститори и да се осигури стабилност на финансовата система и на паричната единица
c. В България
i. Министерство на финансите – основен инструмент за въздействие е провежданата фискална политика (данъчно облагане и др.), емитирането на ДЦК
ii. БНБ – упражнява надзор и контрол върху банковата система (предната лекция)
iii. Комисията за финансов надзор – отговаря за инвестициите в ценни книжа, за застрахователния и осигурителния пазар
1. защита на интересите на инвеститорите, на застрахованите и осигурените лица
2. осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на ФП
- Инструментариум на комисията
o Възможност за законодателна инициатива – предложения за промяна на съществуващата нормативна уредба
o Лицензионен режим – осигуряване на контрол на достъпа на различни участници на контролираните от комисията сегменти от ФП
o Има право да налага санкции при установяване на нарушения

Финансови инструменти
1. Дългови/ Кредитни инструменти
a. Документи, с които се оформя предоставянето на кредит
b. Съкровищни бонове
c. Облигации
d. Депозитни сертификати
e. Търговски ценни книжа, полици
2. Дялови инструменти
a. Документи за собственост. Носят права при участие в собствеността и право на избор на управителни органи, право на ликвидационен дял;
b. Акции
c. Дялове при ООД
3. Хибридни инструменти – съчетават права както на дяловите така и на дълговите инструменти; става смяна от дълг към собственост;
a. Конвертируеми облигации
4. Деривати – за повечето от тях е характерно, че нямат собствена цена, а тяхната стойност зависи от изменението на цените на т.н. базисни активи (борсови индекси, цена на определена стока, валути, акции)
a. Фючърсни контракти

Банките
• за практикуването на банкова дейност е необходим лиценз, който се получава от регулативния орган, който отговаря за дейността на банките – ЦБ
• банките са финансови институции, които привличат средства от клиенти и използват привлечения ресурс за различен тип инвестиции – предоставяне на заеми, инвестиции в ЦК и др.
• банките посредничат при извършване на изплащания между контрагенти

Банкови операции
1) активни
a. свързани с актива на банковия баланс
b. чрез активните си операции (не всички) реализират възвращаемост на вложените от тях ресурси
c. касова наличност – не носи възвращаемост, не се олихвява;
d. приравнени към касова наличност средства – резерви на ТБ, салда по сметките на банките в други ТБ – бързо конвертируеми в налични средства
e. инвестиции в ценни книжа – не са еднородни а се разпределят в две групи
i. ценни книжа в оборотен портфейл
1. краткосрочни емисии ДЦК, в които банките са инвестирали не толкова с цел получаване на доход, а с цел допълнителен източник на ликвидност
ii. ценни книжа в инвестиционен портфейл
1. водещ мотив е реализиране на възвращаемост, поради дългосрочността на инвестициите за сметка на по-малката ликвидност
f. инвестирани средства в предоставени заеми – до 60% от активите
i. носят най-голяма възвращаемост, но са и най-рисковите активи
g. дълготрайни материални активи – средства инвестирани в сгради, офис техника и др., при които няма доход от тях
2) пасивни
a. свързани са с пасива на банковия баланс, а пасива от своя страна отразява източниците на финансиране
b. такива сделки и операции с които се задоволява необходимия за дейността на банките ресурс
i. необходимия собствен капитал за получаване на лиценз е 10млн лв.
c. За банките е характерно привлечения капитал да е в пъти повече от собствения капитал
d. Набират собствен капитал чрез емисии на свои акции, а привлечен ресурс под формата на депозити срочни и безсрочни, но и от финансовите пазари, рефинансиране от ЦБ;
3) Посреднически/ комисионни операции
a. В тях банките не влагат свои ресурси, а оказват различни услуги на своите клиенти срещу което получават възнаграждения под формата на такси и комисионни
i. Разплащателните операции на банките – касови и безкасови
ii. Доверителни сделки и услуги
iii. Сделките на банките с ценни книжа
iv. Консултации относно емитирането и пласмента на ЦК на своите клиенти
v. Покупко-продажба на валута
vi. Съхраняване на ценности
vii. Консултантски услуги на банки – анализи, консултации изготвяни по поръчки на клиенти

Лекция по Финанси - 25.09

Основни концепции за парите
(без, произход, еволюция и функция на парите)

ЦБ съблюдава за сигурността на националната парична единица и да регулира парите в обръщение. Тя е един от регулативните органи, който се занимава с банковата система.
БНБ има 130 годишна история. Основана е 1879г. има специален закон, който урежда функциите на БНБ. Ръководи се от един управител и трима подуправители – на управление „банково”, „банков надзор”, управление „емисионно”. БНБ е институцията, която дава и отнема лицензии на банки на територията на страната. Съставя платежния баланс на страната. Обявява основния лихвен процент.

Три инструмента за регулиране на паричния пазар.

Сконтов механизъм – осъществява се чрез сделки по покупко-продажба на необезпечени полици на ТБ (рефинансиране на ТБ). ЦБ обявява сконтов процент – процент при който е готова да рефинансира дадена ТБ. Чрез Този процент ЦБ може да направи достъпа до финансов ресурс на ТБ по-лесен/ труден. Ако се увеличи  рестриктивна политика, а ако се намали  рефинансира се на по-ниска цена. В условията на валутен борд БНБ няма право да рефинансира ТБ.

Операции на открития пазар – покупка/ продажба от страна на ЦБ и ТБ от друга на краткосрочни емисии ДЦК. Когато ЦБ купува, това води до обратен паричен поток от ЦБ -> ТБ  ТБ получават финансов ресурс за разширяване на дейността, а когато продава, то ЦБ провежда рестриктивна политика  намалява възможностите на ТБ за даване на кредити.
В Сконтовите операции и операциите на открития пазар ЦБ не може да задължи ТБ да се възползват от тези инструменти.

Система на задължителни минимални резерви – тези резерви се определят като процент от привлечените средства на ТБ, които те са длъжни да съхраняват по разплащателните си сметки в ЦБ. Този инструмент е позволен в системата на ВБ. Към днешна дата размерът е 10%. По този косвен начин се гарантират интересите на банковите вложители, като банката не може да инвестира цялата сума, която акумулира. ЦБ може да променя този процент. Ако се увеличи нормата на резервите  ограничава ТБ с отпускането на нови заеми. Ако % се намали се освобождават допълнителни ресурси на ТБ, с което да предоставят повече кредити.
Промяната на ЗМР има незабавно приложение и е способна да предизвиква голямо свиване/ разширяване на паричното предлагане.

Измерване на паричната мултипликация – дава отговор на въпроса колко пъти може да нарасте първоначално вложена сума в резултат на междубанковите операции. Мултипликаторът и нормата на задължителните резерви са в обратна връзка.
Тези сметки са възможни само ако плащанията се извършват по банков път. Ако се извърши плащане в брой – парите напускат системата и не се мултиплицират. Нивото на парична мултипликация напрактика никога не е толкова колкото на теория.

Процентът на задължителните резерви дълги години е бил 11%, след въвеждане на Валутния борд. От миналата година, ноември, е 10%, като до тогава тези стойности са варирали през годините.
БНБ не може да използва всички възможности за регулиране заради Валутния борд


Валутен борд

Механизмът на валутния борд е автоматизиран. Механизмът е прост, но ефикасен. ВБ се състои от три основни компонента:
• златно- валутни резерви
• фиксиран валутен курс
• пари във обръщение
o ЗВР * ФВК = ПО !!!
 От тези три компонента само един е фиксиран – валутният курс. Другите два елемента са променливи.
 Не трябва да има повече пари в обръщение от колкото са валутните резерви в страната.
 Ако този принцип не се спазва и например се напечата нова емисия, без да има промяна валутните резерви  увеличаване на фиксирания курс, което е невъзможно в условията на ВБ.
 Формулата по-горе действа и при липса на ВБ, което обуславя промените в курсовете.
- Златно- валутен резерв
o Състои се от монетарно злато – 7%
o Чуждестранна валута в брой – 17%
o Инвестиции в ценни книжа – 76%
- Пари в обръщение
o Банкноти и монети пуснати в обръщение – 33%
o Парите на търговските банки -
o Парите на държавата/ фискален резерв – 30%
o Депозита на „управление банково” –

Характеристики на ВБ
- режим на конвертируемост на националната валута към базисната
- изключва възможността за провеждане на свободна парично- кредитна политика. Механизмът е автоматизиран и е подчинен на ФВК.
- ЦБ не може да предоставя кредити под каквато и да е форма държавата или държавни органи. БНБ не може да рефинансира и банките. Изключение се допуска само при ликвиден риск засягащ стабилността на банковата система.

Резултати от въвеждането на ВБ
- стабилизиране на финансовата система
- нормализиране на финансовите/ валутните пазари. Лесно прогнозируеми.
- Ограничаване темпа на инфлацията
- Стабилизиране на лихвените проценти.
- Негативна последица върху експортните възможности на икономиката. Затруднен експорт в страни, в които националните валути се обезценяват.
- Поема се негатив и ако еврото се обезцени спрямо други валути

Лекции по Теория на счетоводството

Лекцията по Теория на счетоводството от 29.09 може да бъде свалена от тук
Лекцията по Теория на счетоводството от 06.10 може да бъде свалена от тук
Лекцията по Теория на счетоводството от 13.10 може да бъде свалена от тук
Лекцията по Теория на счетоводството от 20.10 може да бъде свалена от тук
Лекцията по Теория на счетоводството от 27.10 може да бъде свалена от тук
Лекцията по Теория на счетоводството от 10.11 може да бъде свалена от тук
Лекцията по Теория на счетоводството от 17.11 може да бъде свалена от тук
Лекцията по Теория на счетоводството от 24.11 може да бъде свалена от тук
Лекцията по Теория на счетоводството от 01.12 може да бъде свалена от тук
Лекцията по Теория на счетоводството от 15.12 може да бъде свалена от тук

Лекция по Теория на счетоводството - 29.09

Възникване и развитие на счетоводството. Същност, място и роля на счетоводството в общественото управление и в управлението на отделното предприятие. Законова регламентация на счетоводството, счетоводни системи и принципи.


Възникване и развитие
- проф. Димитър Спасов – изследва историята на счетоводството в българските земи преди и след освобождението
- д-р Антон Здравков – история на счетоводството по света
- accounting historical journal – списание за счетоводна история
• понятието счетоводство навлиза чрез руското счет – сметка
• началото на водене на сметки – 13-14 век в ренесансова Италия
• от 13 век започва двойното счетоводство
• поява на камерално счетоводство – поставя се акцент какво влиза в касата на търговеца, от къде и какво излиза
• разликата между имуществото с което човек разполага и дълговете, които имат са капитала на човека, което е обосновка за поява на счетоводните сметки
• двойно счетоводство – система от сметки, в които се представлява двойствения механизъм на търговия на предприятията – дебит и кредит.
• 1494 – първа книга по счетоводство от Лука Пачиоли или по-точно трактат от тази книга посветен на „Венецианското изкуство да водиш своето счетоводство”.
• 18-19 век – счетоводството става все по-необходимо на появяващите се големи предприятия
o Макс Вебер – капитализмът е невъзможен без парите и двойното счетоводство
• Началото на 20ти век – калкулационно/ управленско счетоводство. Възниква в големите предприятия на САЩ. Следят се етапите на производство и по-точно разходите за тези етап и минимизирането на разходите. – cost accounting/ вътрешно счетоводство
• 20- 30те години – финансово/ външно счетоводство.
o Изготвя информация, която може да напусне предприятието и предназначена за външни лица
o Използват се финансови отчети
• В България просто счетоводство е разрешено само на ЕТ с приходи от предходната година до 50000лв

Лекции по Статистика

Лекцията по Статистика от 25.09 може да бъде свалена от тук
Лекцията по Статистика от 02.10 може да бъде свалена от тук
Лекцията по Статистика от 09.10 може да бъде свалена от тук
Лекцията по Статистика от 16.10 може да бъде свалена от тук

Лекцията по статистика от 23.10 може да бъде свалена от тук
Лекцията по статистика от 30.10 може да бъде свалена от тук
Лекцията по статистика от 13.11 може да бъде свалена от тук
Лекцията по статистика от 20.11 може да бъде свалена от тук
Лекцията по статистика от 27.11 може да бъде свалена от тук
Лекцията по статистика от 04.12 може да бъде свалена от тук
Лекцията по статистика от 11.12 може да бъде свалена от тук

Лекция по Статистика - 02.10

5 Статистически редове

Статистическия ред е абстракция, която обхваща подредени по даден признак значения. Чрез статистическите редове се изразяват две основни неща:
1) разпределение на статистическите единици по даден признак
2) изменение на значенията по даден признак за последователни периоди или моменти

Статистическите редове могат да се класифицират по следния начин:


• Статични редове – редове на разпределение, представляват разпределение на единиците по даден признак за един и същ период или момент
o Метрирани – изразяват разпределението на единиците по вариационен признак
 Непрекъснати
 Прекъснати
o Неметрирани - те изразяват разпределението на единиците по атрибутивен признак
• Динамичните редове (временни/ хронологични) представят значенията по даден признак за последователни периоди/ моменти за една и съща единица

- Редовете се делят на претеглени и непретеглени. Непретеглени са тези редове, при които на всички значения се дава равно тегло. Претеглени са тези редове, при които на различните значения се дават различни тегла.

- Редовете се делят още на дискретни и интервални. Формално разделяне, без връзка с прекъснати и непрекъснати. Става въпрос как се представя значението – с едно число или с интервал (20години или от 19 до 29 години)

6 Статистически таблици
7 Статистически графични изображения  четат се от учебника
8 Статистическо изследване 
9 Статистически величини

Разработват се по следният начин:
- дефиниция
- елементи
- видове

10 Анализ на емпиричните величини

Най-общо емпиричните разпределения представляват разпределение на единиците на изучаваната съвкупност по значенията на признаците. Чрез тях се разкрива характера на съвкупността и нейната вътрешна структура.
Емпиричните разпределения могат да бъдат класифицирани по няколко начина: (разглежда се анализа само на метрирани редове до 34ти въпрос)

Емпиричните разпределения могат да бъдат класифицирани:
1) според брой признаци
a. едномерни
b. двумерни
c. многомерни
2) според вида на съвкупността
a. генерални
b. извадкови
3) според характерните форми на разпределението
a. нормално
b. умерено- асиметрично
c. ексцесно
d. бимодално
e. и др.
- верни изчисления има само при нормални и умерени- асиметрични разпределения

Емпиричните разпределения се изследват чрез три основни групи методи:
1) табличен метод
a. първи етап от изследването на емпиричното разпределение е построяването на честотно разпределение
i. честотно разпределение (frequency distribution) – колко единици попадат в дадено значение
b. извършва се чрез метода на групировките и се представя чрез подходящи таблици. Честотното разпределение дава информация за вътрешната структура и отношение на изучавана съвкупност. Честотното разпределение може да бъде представено по следните начини:
i. абсолютни честоти
ii. относителни честоти
iii. комулативни честоти – комулативно прогресивни или регресивни- пример: 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 24...

Табл.1 разпределение на студентите по възраст
Възраст Бр. Студенти Относителен дял (%)
19 10
20 24
21 17

Пример за комулативни честоти
Възраст Бр. Студенти Относителен дял (%)
19 10
20 24 На не повече то 20 год са 34
21 17 На не повече от 21 са 51

2) графичен метод
3) описателен метод


11 Графичен метод за анализ на емпирични разпределения

Следващ етап на изследването на емпиричното разпределение е построяването на хистограма и полигон. Това са графични изображения, предназначени специално за представяне на разпределения.

Хистограма
• плоскостна диаграма. Тя се построява като на абсцисата се нанасят значенията, а на ордината – честотите

по горния пример
Полигон
• по своята същност полигонът представлява линейна диаграма. На абсцисата се нанасят значенията на признака, а на ординатата – честотите. Графичният образ е линия, която свързва отделните значения

Хистограма при отношения част със част.
Полигонът има по-добри възможности за сравнения с еталонни разпределения

Лекции по Статистика - 25.09

Съвкупности – моментни и периодни

В зависимост от обхвата съвкупностите биват генерални и представителни. Генералната съвкупност обхваща всички случаи на изучаваното явление. Представителната съвкупност, често наричана репрезентативна извадка, обхваща само част от изследваните случаи.

Съвкупностите могат да се разделят на реални и хипотетични. Реална е съвкупността, която се състои от краен брой действителни случаи. Хипотетична е съвкупността, която съдържа безкраен брой въображаеми единици, необходими за целите на съответното изследване.
(реална е съвкупността на населението към 19.02.2008, съвкупна е население на България от 1900 до 2000 година)

3 Статистически признак

Понятие, чрез което се изразява свойство на статистическата единица.
Основното разделяне на признаците е на метрирани и неметрирани. Метрираните признаци/ вариационни/ количествени признаци са тези, чиито значения могат да се изразяват чрез числа в съответната мярка.
Възраст на студентите. Средно месечни разходи за ток на студентите.

Неметрираните/ категорийни/ атрибутивни/ качествени признаци са тези, чиито значения се представят само словесно.
Пол. Семейно положение.

Алтернативни признаци (особен вид неметритрани) наричани още дихотомни или бинарни. Те имат само две значения.
Пол – мъж или жена.

Статистическите признаци се разделят още на прекъснати и непрекъснати. Прекъснати са тези, чиито значения могат да бъдат само някои числа и не могат да приемат стойности между тях. Непрекъснати признаци са тези, които могат да приемат всички стойности без ограничение.
Прекъснат признак – брой взети изпити (не трябва да се борави със средни величини). Непрекъснат признак – възраст (дели се на много значения по години, месеци, дни)

4 Измерване в статистиката. Измерителни скали

За приложението на статистическите методи и за получаването на обобщаващи числови характеристики е необходимо признаците да имат мярка и число. Проблемът измерване произтича от това, че свойствата на съвкупностите/ единиците са много разнообразни. Някои от свойствата се подават на пряко измерване. Най-често се осигурява от други науки. (физика измерва дължина, обем и др. ). Други свойства, които ни интересуват не подлежат на пряко измерване. За преодоляване на този проблем са разработени специални измерителни скали. Посредством тях условно се осигурява количествено измерване по неметрирани признаци. Основните скали са:
- номинална скала – използва се за измерване на значения по неметрирани признаци. Същността на скалата се състои в изброяване на всички възможни състояния от дадения признак. Характерна особеност на определенията е, че в йерархично отношение са равнопоставени. (мъжът не е по-голям от жената или обратното)
- ординална скала
o използва се за представяне на определения по неметрирани признаци. Отново определенията се представят словесно. За разлика от номиналната скала, определенията при ординалната скала са подчинени. (по-голямо, по-малко, но без пол)
- рангова скала
o определенията по ранговата скала се представят чрез цифри и изразяват поредно място на дадена единица подредена по признака съвкупност. Основания за подреждането могат да бъдат обективни критерии или експертни оценки.
o Разликата между ординална и рангова скала е че при ординалната скала всяко едно определение може да се срещне безброй пъти, докато при ранговата скала само веднъж
- интервална скала
o използва се за представяне на значенията по метрирани признаци. Всяко едно значение дава количествена мярка за проявлението на признака, както по отношение на йерархията, така и по отношение на количеството.
 По възраст (години). 21 години е > 20 години, но показва не само йерархията, но и с колко е >
 Силна скала. За нея има параметрични методи за изследване