Търсене в този блог

събота, 14 март 2009 г.

Лекция по макроикономика - 24.02

Други цели:
1) Ефективност
- важен показател за всяка една икономическа дейност
- представя се като ЕФ= резултат/ разходи
- ефективност и екологична среда са противоречиви категории
2) социална справедливост
- нравствена категория
- данъчна система – пример
- нормативна част от икономиката – за един е социално справедливо, за друг- не
- ефективността и социалната справедливост са противоречиви категории
- намесата на държавата с данъци, нарушава ефективността
3) екологична среда
4) икономическа свобода
5) социална сигурност

инфлация – безработица
- противоречиви
- когато инфлацията расте, безработицата намалява
натрупване – потребление
- натрупване – инвестиции – водят до икономически растеж

Изводи:
1) системата от цели са взаимосвързани
2) цялата система от цели е вътрешно противоречива
3) приоритет на целите

Сб. Тема1 стр 10, въпроси 13, 14, 15

Инструменти на макроикономическата политика

Инструменти – онези средства, чрез които се постигат макроикономическите цели. Групирани са в 4 вида политики:
1) фискална политика
- данъци и държавни разходи
- осъществява се от правителството, заедно с парламента
- пример: бюджет
2) парична политика
- използва паричното предлагане и лихвения процент
- осъществява се от централната банка ( независима институция! )
3) външноикономическа политика
- валутен курс, мита, квоти. Осъществява се от правителството
- валутен курс се влияе до голяма степен от централната банка, чрез валутните резерви
4) политика на доходите
- регулиране на цени и доходи
- осъществява се от правителството ( замразяване на цените (таван и под на цените), минимална работна заплата, системата от данъци )
- неефективна политика – най – често предизборно или в края на мандата

Основни макроикономически теории

1) Класицизъм
- втората половина на ХIII век
- пазарната икономика е саморегулиращ се механизъм
- ненамеса на държавата
2) Кейнсианство
- възниква през 30те години на двадесети век – 1936
- Джон Кейнс
- Пазарната икономика е ефективна, но може и да се провали
- Необходимост от намеса на държавата

Тема 2

Измерване на макроикономиката1. брутен национален и брутен вътрешен продукт
2. реален и номинален БВП, потенциален и фактически БВП
3. три подхода за измерване на БВП
- разходи
- доходи
- метод на добавената стойност
4. предимство и недостатъци на показателя БВП
5. равнище на цените

Брутен национален и брутен вътрешен продукт

БВП:
• дефиниция
- Това е пазарна стойност на всички крайни стоки и услуги произведени в рамките на страната за даден период от време

Произведената продукция е остойностена по пазарни цени
Крайни стоки само, НЕ междинни. Така се избягва повторното броене
- краен продукт е този който напуска сферата на производството и отива на пазара
- междинният продукт не напуска производството
включва стоки (храна, дрехи), но и услуги ( образователни, ...)
Включва стоки и услуги, които са текущо произведени, а не сделки със стоки произведени в миналото
Произведено е само на Територията на страната
Измерва се производството в определен времеви интервал. Обикновено за 1 година или тримесечия

Какво не се включва в БВП?
- Покупка на стоки втора употреба
- Междинни стоки
- Доходът от трансфер на активи
- Капиталови печалби и загуба
- Трансферни плащания ( пенсии, стипендии, социални помощи )
- Бартерни сделки
- Домашно производство, което не достига до пазара
- Незаконно произведени стоки ( черна и сива икономика )

БВП и БНП
• БВП включва печалбите на всички фирми на територията на България, независимо от тяхната собственост (българска или чуждестранна)
• ТЕРИТОРИАЛЕН критерий за БВП
• БНП включва печалбите на всички фирми българска собственост, независимо от страната, където се намират
• Критерий СОБСТВНОСТ за БНП
• БВП е по- добра мярка.


БНП (GNP) БВП (GDP)
= доход на фактори, българска собственост = доход, създаден в рамките на страната
БНП = БВП + ЧФД GNP = GDP + NFI

ЧФД – чист факторен доход
ЧФД – доходът от чужбина на фактори българска собственост, минус дохода създаден в страната от фактори чужда собственост
Ако ЧФД = 0 => БВП=БНП

Реален и номинален БВП


• номиналният БВП – измерва произведените стоки и услуги по текущи цени
• реалният БВП – измерва стоките и услугите по постоянни цени (цени на базова година)

Няма коментари:

Публикуване на коментар