Търсене в този блог

събота, 14 март 2009 г.

Лекция по макроикономика - 25.02

БВПр= (БВПн/ Дефлатор на БВП).100

Дефлатор на БВП = ценови индекс
Дефлиране – операция на превръщане на номиналните цени в реални, като се използва индексът на цените

2008 2007- базова
P Q P Q
сирене 8 150 6 135
кашкавал 10 150 4 135
Номинален БВП 2700 1350
Реален БВП 1500 1350
Дефлатор на БВП 180 100

БВП 2008
 брутен вътрешен продукт продукт (млрд. Лв.) - 66
 Eurostat – статистически данни в интернет

Потенциален и фактически БВП

• Потенциален БВП – БВП произведен при пълно използване на ресурсите и при нормална интензивност на работа. Измерва възможностите на икономиката да произвежда.
• Под „пълно” не се разбира 100%, заради естественото равнище на безработицата
• Фактически БВП – БВП произведен в даден момент. ( за 2008 е 66 млрд. Лв.)
• Разрив в БВП – разлика между фактически и потенциален БВП

Три подхода за измерване на БВП
• за цялата икономика съвкупните доходи трябва да са равни на съвкупните разходи. Това е така защото:
- всяка сделка включва продавач и купувач
- всеки изразходван от купувача лев се превръща в доход за продавача
- Съвкупни доходи = БВП = Съвкупни разходи

• БВП е мярка на съвкупните доходи и разходи в икономикатаТРИ ПОДХОДА

• разходен подход
- подходът на разходите представя БВП като сума от разходите за потребление на домакинствата, инвестициите на частния сектор, държавните покупки и разходите за външна търговия
- методът на крайните разходи показва стойността на стоките и услугите, използвани за индивидуални колективни потребности на домакинствата и обществото, за инвестиции и запаси, за външна търговия ( за България )
- Бвп = C + I + G + X – M
- C – потребление на домакинствата
- I – брутни частни инвестиции
- G – държавни разходи
- X – износ
- М – внос

Разходни елементи на БВП
• потребление С
- стоки с дълготрайна употреба
- стоки с краткотрайна употреба
- услуги
• Инвестиции I
- капиталови разходи ( заводи и оборудване)
- жилищно строителство
- инвестиции в запаси
• чист износ ( Х – М )
- износ, Х
- внос, М
• държавни разходи за стоки и услуги – ( не изобщо)
- държавни разходи, без трансферни плащания

• доходен подход
- методът на доходите показва създаването на първични доходи на участниците в производствения процес
- БВП представлява сумата от доходите на факторите на производство – работна сила, земя, капитал, предприемачество
• основни форми на доходите:
- работни компенсации, W
- вноски за обществено осигуряване
• лихва - i
• рента – R
• печалба – Pr
- корпоративна печалба – CPr
- доходи от собственост ( на некорпоративен бизнес), IPr
• производствен метод

Инвестициите
• брутни инвестиции – амортизация = чисти инвестиции !!!
• I – D = In
• Амортизацията възстановява изхабения материал, за да продължи производствения процес

Няма коментари:

Публикуване на коментар