Търсене в този блог

вторник, 17 март 2009 г.

Лекция по макроикономика - 17.03

Тема 5 (глава 8 от учебника)

Съвкупни разходи

... пропускаме теми от учебника – инфлация и др. ...

План

 1. елементи на съвкупните разходи
 2. функция на потреблението и функция на спестяването
 3. функция на инвестициите
 4. функция на държавните разходи и функция на чистия износ
 5. функция на съвкупните разходи

Елементи на съвкупните разходи

Дефиниция

 • разходите, които икономическите агенти възнамеряват да направят за покупки на стоки и услуги се наричат съвкупни разходи.
 • Основните елементи на съвкупните разходи са потребителските разходи, инвестициите, правителствените разходи и разходите по чистия износ

AE= C + I + G + (XM)

- разликата между БВП и съвкупните разходи е че съвкупните разходи са разходи които възнамеряваме да направим в бъдеще

три уточнения:

 1. фактически съвкупни разходи и планирани ( желани, очаквани)
 2. в кейнсианската теория, планираните съвкупни разходи се разглеждат при дадено(постоянно) равнище на цените
 3. в зависимост от характера на икономическата система, те биват:

AE = C + I , затворена икономика без G сектор (затворена частна икономика)

AE= C + I + G , затворена икономика с държавен сектор

AE = C + I + XM , отворена икономика без държавен сектор (отворена частна икономика)

AE= C + I + G + XM , отворена икономика с държавен сектор


Функция на потреблението и функция на спестяването

Функция на потреблението

 • дефиниция – зависимостта между потребителските разходи и разполагаемия доход е известна като функция на потреблението
 • тя може да се представи таблично, графично и алгебрично

алгебрично:

 • В общ вид:

- C= a + c.Yd

C – планираните разходи за потребление

Yd – разполагаем доход

а – автономно потребление, където автономно наричаме онова потребление, което не зависи от дохода; съществува дори и ако разполагаемия доход е 0;

с – пределна склонност към потребление и представлява математически наклона на потребителската функция

пределната склонност към потребление

- въведена е от Кейнс, означава се с МРС и показва с колко се увеличава потреблението, ако разполагаемият доход нарасне с единица, т.е.

MPC= ΔC/ ΔYd

0<>

Равнище на пречупване на дохода

 • онзи размер на дохода, при който целият разполагаем доход се потребява ( S=0 )
 • точка N е известна като „точка на пречупване на дохода”. Надясно от тази точка разполагаемият доход е по-голям, а наляво е по-малко от потреблението.
 • Жизнен минимум

Функция на спестяването

 • функцията на спестяването се нарича положителната връзка между размера ан спестяването и разполагаемият доход

Алгебрично

- S= - a + s.Yd

o C= a + c.Yd

o Yd= C + S

Пределна склонност към спестяване SPS

 • тя се дефинира като частта от един допълнителен лев, която се спестява и се изчислява като отношението в между изменението в спестяването към предизвикалото го изменение в разполагаемият доход
 • MPS= ΔS/ ΔYd

Други понятия

 • средна склонност към потребление

- това е отношението между цялото потребление към целия Yd

- APC= C/ Yd

 • средна склонност към спестяване

- това е отношението между цялото спестяване към целия Yd

- APS= S/ Yd

Зависимости

 1. MPC + MPS = 1
 2. APS + APC = 1
 3. MPC <>
 4. MPC е постоянна величина
 5. АРС намалява при увеличаване на разполагаемия доход
 6. всичко дотук за линейна функция

Няма коментари:

Публикуване на коментар