Търсене в този блог

понеделник, 1 ноември 2010 г.

Лекция по Корпоративни финанси - 26.10

Тема 6
Характеристики на източниците на финансиране

Финансиране със собствен капитал – важно е кои са инвеститорите, от къде идва капитала;
- капитал на собствениците – набира се при основаване на фирма, която трудно може да осигури капитал по друг начин (кредит, емисия на акции и др.)
- характерен за традиционния малък бизнес

Рисков капитал, частен капитал
- не са лични средства на собствениците. Това са средства на трети инвеститори
- характерен за компании, които разработват изцяло нови продукти/ технологии (непознати на пазара), които изискват големи инвестиции
- при набирането на капитала се реализира идея, без насреща да има някакви активи (затова е и рисково начинание)
- инвеститори могат да бъдат:
o инвестиционни (рискови) фондове
o индивидуални инвеститори – „бизнес ангели”
- голяма част от инвестициите в рискови компании се провалят. Същевременно ако идеята се реализира, компанията става монополист и доходността е много голяма (поради факта, че няма конкуренция). Идеята е че дори и само 1 от 100 компании да успее, то печалбата ще възстанови всички останали инвестиции, плюс надбавка (идеята за инвестиране)
- често рисковите инвеститори осигуряват не само собствен капитал, но може и да отпуснат заеми, предоставят консултации, бизнес-услуги и т.н.
- при рисковите инвестиции е налице представителство в съвета на директорите (поради непубличността на компаниите) – близка връзка между акционерите и управлението

Неразпределена печалба
- първоначално голяма част от неразпределената печалба се реинвестира за сметка на раздаване на дивиденти. Това е по-изгодно в дългосрочен план.

Публична емисия на акции
- изгодно само за най-големите фирми. Те имат стабилни перспективи, които биха гарантирали висока цена на акция в следствие на намалелия за компанията риск.

Емисия на Варанти (Warrants) – особена форма за набиране на капитал
- теоретична стойност на варанта
- варанта е особен вид опция
o при опция е налице право, но НЕ задължение за извършване на операция.
o Call option – право за купуване
o Put option – права за продажба
o Правото се упражнява в бъдещия момент, но по фиксирана днес цена.
- Варантите са особен вид Call option (опция за покупка)
o Те са такива ЦК, които дават правото, но не задължават притежателите да закупуват определен брой обикновени акции на компанията, която ги е издала, по предварителна фиксирана цена, в рамките на определен срок.
o Разликата е че варант се издава от компанията емитент, докато опцията може да се издаде от трети лица!
o Упражняването на варанти води до емисия (финансиране) на акции
o Варантите не се емитират като самостоятелен инструмент, а обикновено се предлагат с емисия на облигации (или привилегировани акции), като варантите се дават на купувачите на облигации. Така облигацията става по-атрактивна за инвеститорите.
o Варантът е „подсладител”, защото освен чрез фиксирания доход на облигациите, може да се спечели от покачване цените на акциите, а при негативна тенденция варантът не се упражнява
- Теоретична стойност на варанта – печалба, която бихме имали при упражняване на варанта
o Х – фиксирана цена на акция Ps – пазарна цена на акция
o N – брой
o WT=max[(Ps – X)N], като WT>0 при WT<0, варанта не се упражнява
- Пазарната цена на варанта е по-висока от тяхната теоретична стойност при емисия
- Инвеститорите са склонни да плащат по-високата пазарна цена, тъй като:
o Цената на акциите може да се повиши
o Опциите дават възможност за ливъридж (на варанта)
 Има пример в лекционните бележки за фирма „Енемона”
- Срокът на варантите е по-голям от този на стандартните опции
- При емитиране на варанти, тяхната страйк цена е по-висока от текущата пазарна цена. Чрез варантите се „отлага” емисията на акции за в бъдеще при повишаване на цените на акциите.
- Ливъридж на варанта – с колко % ще се измени теоретичната стойност на варанта ако пазарната цена на обикновените акции се измени с 1%?
- Стойността на варанта трябва да се увеличава повече от пазарната стойност на акциите (Пример в лекционните бележки на Рафаилов)
o Ливъриджа действа и в двете посоки, затова е възможностите за загуби (варантите се търгуват извънборсово, освен банковите варанти) са по-големи при варантите

Причини за емисия на варанти
- намаляване цената на финансирането (облигация + варант е по-скъпа от само облигация)
o колкото по-скъпо една фирма продава ЦК, толкова по-евтино е финансирането и
- дават възможност за финансиране с дълг дори при много висок кредитен риск, защото дават възможност от кредитор да станем акционер и така загубата на кредитора се превръща в печалба за акционера (особено при ликвидация)
- не увеличават задлъжнялостта
- увеличава привлекателността при финансиране с рисков капитал – инвеститорите освен акции закупуват и варанти с цел печалба от ливъридж

Финансиране с дълг
- по-богат асортимент от възможности за финансиране
- дълговото финансиране създава по-големи рискове от финансиране със СК за компанията. В същото време дълговото финансиране е по-лесно като вариант.
- Инвеститорите имат по-голяма сигурност, когато са кредитори и затова оборотите там са в пъти по-големи

Класификации
- възможност за промяна на собствеността (има ли вторичен пазар)
o прехвърляеми – облигации, търговски книжа, банкови акцепти и др.
o непрехвърляеми
- според дохода (лихвения процент)
o с фиксиран лихвен процент – типично за облигациите
o с плаващ лихвен процент
 взема се базисен пазарен лихвен процент (Libor, Eonia, Sofibor и т.н.) и се добавя фиксирана надбавка
o при фиксираната лихва, лихвения риск се прехвърля към кредитора, а при плаваща лихва – към длъжника
o заемите по фиксирани лихвени проценти са с по-голяма лихва от плаващите лихвени проценти, тъй като трябва да се компенсира лихвения риск

,

Няма коментари:

Публикуване на коментар