Търсене в този блог

понеделник, 1 ноември 2010 г.

Лекция на Карол-България пред ИУ - Варна 28.10

Karoll Capital Management
Александър Николов

Как да управляваме сами парите си

Кое е най-важното, което трябва да се отчете при управление на инвестиционния портфейл?
Повечето хора нямат идея:
- какво искат о пазара
- какви са им инвестиционните цели
- какъв риск са склонни да поемат

Типове портфейли
- консервативен
- балансиран
- агресивен

Какво може да има в един портфейл?
- акции (индивидуални компании, ETFs, взаимни фондове) - депозити - валутни позиции - суровини - облигации
- деривати - злато - недвижими имоти - хеджиращи фондове

Разпределение в портфейла – какъв е подходящия микс
- с рискова или с фиксирана доходност
- местни или чужди
- традиционни или алтернативни
- валута, в която се инвестира

Възвращаемост
- определяне на очаквана възвращаемост
- определяне на бенчмарк

Основни рискове за инвеститорите
- инфлационен риск – най-важен относно консервативния ни портфейл
- пазарен риск – важен за балансирания и агресивния портфейл (падане на цени)

коефициент на Шарп

Диверсификация
- изследване на корелацията между активите
- да не се допуска дублиране на активи с положителна корелация без да е желано
- Помага ли диверсификацията?
o Да!
o Колкото и да е балансиран един портфейл, то може да дойде период на едновременен спад (най-често породен от паника)
Подход при управление
- стратегически – buy & hold (and pray?) – купуваме и оставяме за дълъг срок
- тактически – в средносрочен план, при негативна тенденция, продаваме ненужните активи
- смесени – ядро и периферия

Метод на анализ:
- фундаментален
- технически
- количествени методи

Стажантска програма на Карол  на сайта на компанията: www.karoll.bg

„Страхът от пропуснати ползи е по-голям от страха от загуба!”

Няма коментари:

Публикуване на коментар