Търсене в този блог

петък, 19 ноември 2010 г.

Лекция по Основи на Застраховането - 16.11

Из „Методи за ценообразуване на имуществени застраховки”
- метод на експертните оценки
- категориен метод (справочен метод на ценообразуване)
- метод за диференциация на цените – позовава се на премията, определена с помощта на категорийния метод. Чрез него се адаптира премията спрямо особеностите на всеки обект от съвкупността. Това ценообразуване допуска, че за имуществата действат различни рискови обстоятелства, което предполага индивидуален подход. Диференциацията на цените се реализира по следните начини:
o на база изготвен план – използва като критерий физическите характеристики на застрахованите имущества. Предполага се, че точно те имат най-голямо влияние върху рисковите обстоятелства. Всяко имущество се оценява в няколко направления, а именно конструкция, начин на стопанисване, степен на защита, поддържане и др. Този способ намира приложение в бизнесзастраховането на големи мултифункционални сгради.
o на база натрупан опит(най-много се прилага в България) – извършва корекцията на премията от гледна точка на вредите, които е претърпял клиента в минал период от време. Ако застрахованият е регистрирал по-малко вреди от средните стойности за съвкупността, неговата премия ще бъде редуцирана и обратно. Способа „бонус-малус” е типичен пример за подобна диференциация.
o на база ретроспекция – диференциацията на база ретроспекция предвижда размера на премията да зависи от текущите резултати, т.е. корекцията се извършва на база възникнали вреди през периода на застраховката. При сключването на застраховката се заплаща премия определена по категорийният метод, а в края на периода, премията се преизчислява по данни за възникнали вреди през годината. Обикновено се задава горна и долна граница на премията, което гарантира, че застрахователя няма да злоупотреби с преизчислението.

Допълнение по „Същност и функции на застраховането” свързано с данъчните преференции, които ползват лицата (Тема 4)
- Всички данъчни преференции, за които ще стане дума по-надолу касаят намаления в подоходните данъци! Т.е. чрез сключване на застраховка намаляваме размера на данъчно облагаемия ни доход.
- В България, данъчни преференции ползват както ФЛ, така и юридическите лица и еднолични търговци по отношение на подоходните си данъци. Всички тези лица могат да намалят данъчната си основа с платените премии по животозастраховки, включително „Злополука”.
o Физически лица, които направят лични застраховки „Живот” или застраховки „Живот” свързани с инвестиционен фонд, могат да ползват данъчно облекчение на месечна, респективно на годишна база. Те могат да приспаднат платените премии от месечния си респективно годишен облагаем доход, ако са до 10% от него.
o Юридическите лица и ЕТ ползват данъчни облекчения ако правят животозастраховки на своите работници и служители. Ако месечната премия на всяко едно застраховано лице е до 60лв., същата не подлежи на облагане с данък върху социалните разходи по ЗКПО. Всяко превишение се облага с 10% данък. Премиите за задължителни застраховки платени от работодателите, независимо от размера им, се признават за необходимоприсъщ разход и не участват в данъчния резултат на фирмата, т.е. не се облагат с данък върху печалбата.


Характеристики на застрахователните правоотношения

- застрахователните правоотношения са доверителни – страните се нуждаят от пълно доверие. Доверието се гради само по отношение на материалните факти. Гарантира се чрез попълването на заявление за сключване на застраховка.
o Всяка една сделка се основава на доверие. Застраховането също се позовава на тази максима, но доверието трябва да е ПЪЛНО. Тази „пълнота” не съществува при покупка на автомобил, например, защото при такъв вид сделка може да се видят други характеристики на закупената стока.
o Застрахователя приема информацията на клиента за застрахования обект и сключва застраховка (това става при застраховане на международна търговия), което представлява пълното доверие между застраховател и застрахован. Възможността от злоупотреба с доверието се изключва с декларацията за достоверност на информацията. Тогава, в момента на погиване на вещта застрахователя ще изпрати експерти да оценят дали това е вещта и дали е описана коректно.
o Материални факти са всички тези факти, които имат пряко значение към застрахованото имущество и личността. (лице записва че е родено през 1978, а е родено през 1983; ако е сгрешена датата на раждане, това ще е нематериален факт)
- Застрахователните правоотношения са адхезионни
o Адхезия е чисто физично явление. Буквално предено означава прилепване на тела. В застраховането се използва в смисъл, че клиента прилепва към условията на застраховката и няма право на преговор по условията.
o Има изключения от това правило, но изключенията касаят дългогодишни корпоративни клиенти. Договарянето на особени клаузи е изключения, а не правило!
- Застрахователните правоотношения са компенсационни – когато има сключен договор и има вреда, застрахователят трябва да ни компенсира точно до размера на вредата и нито лев повече! Тя се гарантира чрез четири елемента. Компенсационната характеристика на застрахователните правоотношения се реализира в случаите когато:
o Има наличие на застрахователен интерес – заинтересоваността на всеки стопански субект, включително физическо лице за наличието на източник за компенсация на понесените вреди. Липсата на застрахователен интерес прави застрахователния договор недействителен. Така се преодолява възможността да се извличат необосновани печалби. („аз” нямам застрахователен интерес за вреда върху апартамента на съседа ми). Не е задължително само собственика да има застрахователен интерес към дадена вещ, но сумата при възникване на вреда ще получи собственика на вещта. В общото застраховане, застрахователния интерес трябва да съществува в момента на възникване на вредите, докато в животозастраховането той трябва да съществува от момента на подписването на застрахователния договор и да бъде присъщ до изтичане на неговия срок.
o Установена суброгация в отношенията – чрез суброгацията застрахователят придобива правото да урежда претенциите на своите клиенти към лица, които са им причинили вреди като преди това им изплаща (на клиентите си) обезщетение за тях. Суброгацията осуетява възможността на застрахованите лица да акумулират ползи два пъти – един път от застрахователя и втори път от виновните лица по съдебен ред.
o Пълно застраховане – застрахователите трябва да изплащат обезщетения в точния размер на фактическата стойност на вредите. Това е индикатор за пълно застраховане, което винаги ще се реализира ако застрахователната сума е равна на застрахователната стойност (S=W). Обезщетението при всички положения ще съответства на вредата, дори и когато имуществото е унищожено напълно. Ако се е получило надзастраховане (S>W), застрахователната сума се редуцира до размера на застрахователната стойност, като застрахователят не е длъжен да върне надплатената застрахователна премия.
o Клаузи изключващи двойното застраховане – в застраховането не може една и съща вреда да се обезщети от няколко застрахователя, респективно от няколко вида застраховки. Това не означава, че една и съща вещ не може да бъде застрахована при различни застрахователи, но трябва отделните застраховки да покриват различни рискове или вредата да се компенсира в определени пропорции между застрахователите (съзастраховане). Изключение прави животозастраховането. При него застрахованият може да има няколко застраховки, като това не се приема за двойно застраховане.
- Застрахователните правоотношения са персонални
- Застрахователните правоотношения са с едностранни ангажименти – застрахователните компании имат задължения и нямат права, докато застрахованите лица имат само права
- Застрахователните правоотношения са обвързани с изисквания – когато дойде ред да получаваме сума, ще трябва да следваме дадена процедура. Трябва да вземем превантивни (редуциращи) мерки за да редуцираме щетата.
- Застрахователните правоотношения са алеаторни – поставени под условие или с оставени под въздействието на късмета.


Структура на застрахователния договор

Елементи на застрахователния договор (застрахователна полица)
- предложение за сключване на застраховка
- спецификация към застрахователната полица
o документ, в който се описва кой е застрахован, условия, цена и т.н.
- общи условия по застраховката
- специфични условия по застраховката (добавъци)

Няма коментари:

Публикуване на коментар