Търсене в този блог

петък, 19 ноември 2010 г.

Лекция по Корпоративни финанси - 16.11

15, 16, 17гр са от 13:30часа за междинния тест

Същност на цената на капитала
- цената на капитала се измерва в %. Капиталът се осигурява от различните групи инвеститори. От тях зависи по каква цена ще ни „продават” капитала => цената на капитала е изискуемата възвращаемост, която инвеститорите ще изискат за да предоставят средства на компанията. Тази доходност е обещана предварително (очаквана за инвеститорите възвращаемост).
- Най-ясно концепцията за цената на капитала най-лесно се вижда в банковите заеми, където цената се „вижда” в размера на лихвения процент по заема. При другите форми на финансиране цената на капитала се подразбира от условията по финансирането (емитиране на акции).
- Цената на капитала се определя от риска, който инвеститорите поемат при осъществяване на инвестицията. Този риск зависи от:
o Къде са вложени средствата (начина на инвестиране на капитала)
- Инфлацията, индиректно, също се включва в определянето на цената на капитала. В номиналната цена на капитала присъства освен базисния риск на инвеститорите и размера на инфлацията в страната
- За инвеститорите има значение риска, затова е възможно да има разлика между цена на капитала на фирмата и цена на капитала на отделен проект на фирмата. Тази разлика се обуславя от факта че отделните инвестиции на фирмата могат да имат риск различен от средния риск за нея.
- Когато се определя цена на капитала се определя т.н. маржинална (пределна) цена на капитала, т.е. интересува ни каква е цената на един допълнителен лев капитал. Не се интересуваме от историческата цена (по каква цена сме набирали капитала си).
- Цената на капитала на фирмата – средна претеглена величина от цената на всички използвани източници на финансиране. Как се изчислява?
o Определя се цената на финансиране на всеки източник
o Определя се теглото на всеки източник (капиталова структура)
o Определя се среднопретеглената цена на капитала (WACC)
- Налице е данъчна изгода, която намалява цената на капитала
o kd=ki(1-T), при Т>0, то kdo вземаме банков заем при 10%, но отчитайки 10% корпоративен данък, реално се плаща 9% за заема.
- Цена на заеми с променлив и фиксиран лихвен процент
o Два начина за определяне при фиксиран процент – директно и косвено
- Цена на финансиране с дълг – цената на заемния капитал (ki) е равна на доходността до падежа
- Доходността, която получават инвеститорите не е равна на цената на капитала, поради наличието на емисионни разходи, които фирмата плаща.
- Цена на собствения капитал е по-висока от тази на дълга
o Начини чрез емисия на обикновени акции и реинвестиране на печалбата. По същество между двата начина разликата е че при реинвестирането на печалбата няма транзакционни разходи.
- Цена на финансиране с обикновени акции
o Модел на дисконтирания паричен поток
o Модел премия за риск – прилага се за компании, които не се търгуват публично
o Различните модели отделят различни елементи на финансирането, в зависимост от това кой елемент е най-важен за нас. Различните модели, обаче могат да дадат и различна цена на капитала. Когато разликите са малки, то осредняваме данните от всички различни модели. При ситуация с голяма разлика в данните, то трябва да преценим кой от методите ни дава най-адекватна оценка в конкретната ситуация.
- Ако имаме два инвестиционни проекта, с еднаква бъдеща доходност, то актива с по-голям инвестиционен риск ще бъде закупен по-евтино от инвеститорите.
- Цена на финансиране с привилегировани акции
o Цената на финансиране е между тази на дълга и собствения капитал
o
o Отново е налице зависимостта, че колкото по-скъпо пласираме привилегированите акции, толкова по-евтино е финансирането за компанията

Източниците на финансиране могат да се подредят съобразно рисковете, които поемат инвеститорите. Най-малък риск за компанията има при дългово финансиране (не може да се каже с точност дали банковия заем ще е по-скъп от облигационния. Обикновено, при облигационния е по-нисък). С най-висок риск е емисия обикновени акции. Хибридните инструменти се позиционират „по средата”, като при тях характерно е че имат среден риск и средна цена на капитала. Тази класация обуславя и факта защо след като са изчерпани вътрешните източници на финансиране, компаниите най-често търсят заеми. Компаниите, обаче, не се финансират само със заеми, защото значение има съотношението на заемите към общия размер на финансирането. Колкото по-голям е процента на заемите, толкова по-рискова става инвестицията => повишава се и цената на капитала.

Среднопретеглена цена на капитала
- цената на капитала на фирмата е средна претеглена величина
-
o Като се разпише формулата, сумата от w ще даде 100% или 1
- Тегла: пазарни, а не счетоводни стойности. Този принцип е валиден при търгуване на финансовите ни инструменти (акции, облигации)
- Теглата отразяват целевата капиталова структура (не се вземат моментни пазарни оценки, а средни пазарни оценки за даден период)

Цената на капитала е важна величина. Цената на капитала е критерий само и единствено, когато риска на проекта е равен на риска на компанията. Тогава тя се използва при вземане на инвестиционно решение дали да осъществят даден проект или не. Цената на капитала е минималната доходност, която трябва да носи даден проект за да е изгоден.

Няма коментари:

Публикуване на коментар