Търсене в този блог

събота, 13 ноември 2010 г.

Лекция по Корпоративни финанси - 09.11

Лизинг
- използва се директно някакъв актив и после се заплаща правото му на ползване
- лизинга се отпуска лесно, защото актива който се предоставя е и гаранция за кредитора
- риска за кредитора е лизингополучателя да увреди актива, но този проблем може да се реши чрез изискване за застраховка
- лизинга в общия случай е с по-малък риск за кредитора от заема
- при финансовия лизинг рано или късно лизингополучателят ще стане собственик и затова той от счетоводна гледна точка го третира като собствен
- формалното прехвърляне на собствеността обикновено става с последната вноска
- от финансова гледна точка не може да се намери разлика между финансов лизинг и покупка чрез банков заем
- при оперативния лизинг не се ползва цялата стойност на актива, а само онази част, през определеното от договора време, която ни носи доход. Този лизинг е полезен за активи, чиято стойност бързо спада на вторичния пазар. Същевременно това намаление е и трудно прогнозируемо в дългосрочен план (морално остаряващи активи – компютри, самолети).
- Лизингодателите обезпечават бизнеса си с това по-добре да анализират пазара от клиентите си. Това прогнозиране, ако се извършва от всяка една фирма поотделно би коствало повече пари, отколкото ако се делегират права на лизингодателите.
- Оперативен лизинг е полезен и при цикличност на бизнеса ни! В периодите на спад, ненужните активи могат да се връщат (авиокомпаниите ползват по-голяма част от самолетите си на лизинг)
- Финансовия лизинг е полезен за фирми, които действително искат да закупят актив, но трудно биха получили заем – малки и новосформирани фирми.

Финансов
- лизингополучателят получава всички изгоди и носи всички рискове от собствеността на актива
- собствеността не се прехвърля на лизингополучателя до приключване на лизинга
- лизингът не може да бъде прекратен без значителни неустойки
- актива се отчита като собствен
- лизингополучателят начислява амортизация на актива. Лихвата по лизинга се отчита като финансов разход.
Оперативен
- изгодите и рисковете от собствеността на актива не се прехвърлят в значителна степен върху лизингополучателя
- собствеността не се прехвърля на лизингополучателя
- лизингополучателя може да върне актива и да прекрати лизинга по свое желание
- актива се отчита като чужд (задбалансово)
- лизингополучателят не начислява амортизация на актива. Лизинговите вноски се отчитат като разход


Предимства на лизинга:
- данъчна изгода
o при финансов лизинг – плащанията по лихви
o оперативен лизинг – цялата вноска създава данъчна изгода
- избягване на риска от остаряване на актива и намаление на остатъчната стойност (важи за оперативния лизинг)
- по-ниски транзакционни разходи – улеснена процедура, в сравнение с банковия заем, в следствие на по-голямата сигурност за кредитора
- по-малко ограничения върху длъжника – по-малко защитни клаузи. Лизингополучателя основно се задължава да опази актива! Лизингодателя не се интересува дали и как се ползва актива.
- по-лесен достъп до финансиране

Хибридни инструменти
- привилегировани акции – съчетават качествата ба дълг (фиксирани плащания, без право на участие в управлението) и собствен капитал (без падеж, без данъчна изгода)
o Обикновено фиксиран дивидент, който не носи данъчна изгода. Размерът му се определя при емисията на акциите. Ако този дивидент не се плати, то фирмите не могат да бъдат обявени в несъстоятелност. Те имат право този дивидент да се запази като вземане и да се прехвърли за следващата година, т.е.
o Комулативен дивидент – неплатения и прехвърлен за следващата година дивидент. Този комулативен дивидент е ограничен във времето. Ако и след изтичане на срока този дивидент не се плати, придобиваме право на глас в управлението на фирмата
o Привилегированите акции в общия случай не дават право на глас (за сметка на това има други привилегии, с които те са предпочитани). Тази характеристика ги приближава до финансиране с дълг.
o Опции – идеята на привилегированите акции не е да съществуват в продължителен период от време. Трябва да има възможност за обратното им изкупуване или трансформацията им в обикновени акции на фирмата.
 За обратно изкупуване
 За конвертиране
- Конвертируеми облигации – облигация с опция за конвертиране, т.е. може да се разглежда едновременно и като облигация и като няколко обикновени акции, тъй като е възможна трансформация от дълг към собственост. Винаги имат две стойности – като облигации и като обикновени акции. По същество конвертируемата облигация е облигация + варант
o Конверсионен коефициент – за колко броя обикновени акции може да се замени една конвертируема облигация. При емитирането на облигацията този коефициент може да се запише предварително. Другия вариант е да се изчисли посредством конверсионната цена
 Конв.коеф.= номинална стойност на облигацията/ конверсионна цена
o Конверсионна цена – страйк цена; фиксирана цена, по която една облигация се заменя за обикновени акции
o Облигационна стойност – стойността на конвертируемата облигация като чиста облигация
o Конверсионна стойност – пазарната стойност на обикновените акции, за които можем да заменим една облигация
o Опционна стойност
o Причини за емисия на конвертируеми облигации
 по-ниска доходност от обикновените облигации => поевтинява цената за финансиране на фирмите
 премахват конфликта на интереси между кредитори и акционери, тъй като инвеститорът формално е кредитор, но индиректно може да стане собственик по всяко желано от него време
 всички причини за емисия на варанти важат и тук

В различните фази от жизнения цикъл на дадена фирма, различни типове финансиране са за предпочитане. Налице е общ принцип, че фирмите винаги предпочитат вътрешните ресурси на финансиране и едва след това прибягват до външно финансиране от финансовите пазари. (има таблица в лекционните му бележки за проблема – 6.4. финансиране и жизнен цикъл).
При анализа е важно да се отчетат както фазите на развитие, така и размерът на приходите и печалбата от дейността. В началните етапи приходите (и разходите) значително превишават размера на печалбата, както и темпа им на нарастване. С развитието на фирмата тази диспропорция намалява, а при достигане на „зрялост” се обръща като прираста на печалбите надвишава прираста на приходите.
Общата потребност от финансиране се определя от размера на инвестициите ни, които искаме да осъществим във фирмата. Като направим сметката Обща потребност от финансиране – вътрешни източници на финансиране се получава Потребността от външно финансиране. При поява на такава потребност, то тя трябва да се осигури, като избора зависи от:
- размера на финансиране
- цената на финансиране на отделните източници към момента


Тема 7
Цена на капитала

Каква е цената на финансиране със заем, облигации, но и цената на общия капитал.
Какво представлява цената на капитала?
- цената на всички средства вложени в дейността на фирмата под формата на дадени активи (дохода не идва от активите, а от дейността)
Капитал произлиза от “caput”, което означава глава, а корена е “capitalis” – от главата. С capitalis се е обозначавало богатството, което се измервало в брой глави (крави, роби и т.н.). Т.е. капиталът е нещо важно, незаменимо, без което фирмата не може да съществува. Важно е да се разбере колко струва този капитал? Измерването на капитала в парична сума не може да оцени много или малко е това за фирмата и дали е скъпо или евтино за нея. В абсолютно изражение, определянето на цената на капитала не дава стойностна информация. Цената се определя в относително изражение, т.е. цената се изразява в проценти!

Няма коментари:

Публикуване на коментар