Търсене в този блог

събота, 6 ноември 2010 г.

Лекция по Въведение в банковото дело - 04.11

Иновациите в банковата теория от средата на 70те години насам
1) принос на маркетинга за развитието на банкирането
a. портфейлни матрици за стратегическо позициониране на клиентите и пазарите – БКГ матрица и Маккинзи и Дженеръл елктрик – общата идея е да изследва банковата дейност като един бизнес портфейл , в който се включват различни по значимост сделки, които се оценяват:
i. според техния относителен пазарен дял и пазарен растеж (БКГ)
ii. от гледна точка на пазарна атрактивност
Банковите сделки се разполагат в 4 основни полета – звезди, дойни крави, кучета и въпроси. Най-рентабилните сделки са “звезди”. Най-нерентабилни – “кучета”. Благодарение на тези матрици банките за кратко време преосмислят своята продуктов асортимент и своята дистрибуционна платформа (начина по който продуктите достигат до клиента). Банковите продукти достигат до клиента: чрез филиалната мрежа, чрез мобилно банкиране, чрез самообслужване.
2) От 80те години на 20век – lean banking
a. Икономизирано банкиране („тънко” и „плоско” банкиране) – идеята като концепция е да оптимизира организационната структура на банките като премахне излишните инстанции и звена.
b. Скъсява се пътя т висшето ръководство до низшите звена
c. Идеята идва от автомобилостроенето – 37ма година се създава Тойота, която е била значително по-малка от Форд. През 50те от тойота наблюдават конвейера във Форд и правят анализ на грешките
i. Няма контрол над дефектите по конвейера
ii. Много място за складови наличности
iii. Много преразходи
Трите извода за подобряване:
- тотална ориентация към потребностите на негово величество клиента. Предпоставка за управление на качеството. То се разбира в два смисъла – качество на продуктите и качество на обслужването
- изтъняване на организационната структура, т.е. елиминиране на излишни звена
- оптимизиране на производствените процеси
3) Реинженерингова концепция – основната идея е да оптимизира дейността на една чрез оптимизиране на процесите, а не на структурите
a. Аргументира, че онези процеси, които създават добавена стойност се наричат бизнес процеси. Това са всички процеси, които трансформират входовете в изходи за добавена стойност. (обучение на студенти в специалност финанси, ако студентите намират реализация и това рефлектира върху материалното стимулиране на преподавателите).
b. Има процеси, които са нерентабилни, но банката не може да ги избегне. Те не са бизнес процеси! (разплащания с клиенти)
c. Бизнес процесът е връзката между ключови клиенти (рентабилните клиенти, чийто покупателен потенциал банките желаят да изчерпят) и ключови сделки (рентабилните за банките като производители сделки)
4) Аутсорсинг – практика от индустриалните компании, която представлява „изнасяне” на нерентабилни или нискорентабилни сделки, процеси и функции към други партньори, които са специализирани в съответния бизнес. Основен обект на изнасяне е информационното обслужване. По този начин банките икономизират разходи и намаляват натиска на разходите.

5) Модел на корпоративно ръководство – става актуално към средата на 90те гони на миналия век, в банковото дело в края на миналия век. То представя задължението на банковото ръководство да осигурява баланс между интересите на своите ключови стейкхолдъри (акционери, клиенти, служители и общество). За целта е необходима достатъчна добавена стойност създавана в дългосрочна перспектива, която се разпределя между тези ключови стейкхолдъри и удовлетворява техните потребности. Контролът и балансът изискват прозрачна информация относно дейността и резултатите на въпросната банка.

6) Due-Diligence – особената грижа, с която се оценява финансовото състояние на едно предприятие и съпътстващите го рискове. Чрез инструментариума на DD се установяват т.н. прекъсвачи на бизнеса, т.е. основните причинители на нараснали разходи или на рискове от загуба. От гледна точка на своя обхват Дю-Дилиджънс е комплексна методология, която включва няколко елемента (видове Дю-Дилиджънс – финансова, данъчна, правна, информационна, човешки ресурси, културна, търговско техническа и т.н.).
7) управление на връзките и взаимоотношенията с клиентите – маркетингов принос в банковата теория
a. има за цел да формира една възможно най-обхватна, комплексна картина за клиента и неговото състояние, което ще позволи да се оптимизират продукта за съответната група и съответна дистрибуционна платформа
b. 360градусова визия за клиента
8) Кредит-скоринг – метод/ система за оценка на платежоспособността на банковия клиент в кредитните сделки или в инвестиционните сделки (операции с дългови инструменти). Това означава, че методът оптимизира представата на банката за кредитното качество на клиента.
a. Кредитно качество – да се оцени платежоспособността му в икономически смисъл. Да се оценят изгледите на клиента за успех, т.е. да разшири бизнеса си и да подобри финансовото си състояние чрез конкретния заем
b. Кредитното качество „личностна страна”, т.е. личностна оценка и тук банките се стремят да оценят склонността на клиента към морален хазарт – към онези нерегламентирани действия, които ще затруднят изплащането на заема. За целта са създадени някои типизирани ситуации на клиентско поведение:
i. Клиентът ползва заем не според декларираното предназначение
ii. Представяне на риска, който би съпътствал един или друг заем като по-безопасен, отколкото е
iii. Ползване на заем от няколко банки изтъквайки една и съща цел, а напрактика може да се финансираме само с един заем
c. Чрез кредитния скоринг, вече веднъж оценени се отнасят в две категории, а именно “добри” и „лоши”. Основния проблем е появата на „сива маса” – погрешно отнесен процент клиенти към една от двете категории. За да се реши този проблем се въвеждат по-фини системи за оценка на кредитното качество.
9) Задържане на клиента – банката цели да задържи за по-дълго време своите най-рентабилни клиенти, за да ги „експлоатира”.
10) Стойностно предложение – обещаната полза от страна на банките към своите клиенти. Тази обещана полза е функция от ефективно работещ бизнес модел. Обещаната полза цели да направи клиента по-богат, по-доволен и да задържи клиента към дадена банка.
11) Кръстосани продажби и форсирани продажби – маркетингови практики
a. Кръстосани продажби – технология за комбинирано предлагане на продукти, с чието потребление се удовлетворяват различни част на съответната потребност. Банките предлагат т.н. пакети (индивидуално банкиране) или „продуктови линии” (корпоративно банкиране). Така клиента се обвързва много по-тясно с банката. Това е известно като „пленяване” на клиента и датира от средата на 19век (фирмено кредитиране на големи компании, чрез което те се поставят в зависимост. Банките упражняват съществено влияние върху тях. Това е първият канал на банковата власт.). С развитието на технологиите, банките разширяват асортимента и успяват комплексно да пленят своят клиент
b. Форсирани продажби – използва се по отношение на по-заможни клиенти, на които банките оферират продукти на по-висока цена, която клиента приема без проблеми (снобско поведение или по други причини). Това понятие се използва и като форсиране на продажбите по ниски цени в и по време на големи празници (коледа, нова година), когато банкерите правят отстъпки от цените на своите продукти. В двата случая банките преследват една и съща цел – реализация на по-високи приходи. Банките не могат безразборно да определят високи цени на продуктите си, поради насищането на пазара и изчерпването на клиентския потенциал. Новия потенциал е в развиващите се страни (богатите азиатски милиардери, Бразилия, Индия).
12) Нова филиална концепция за обслужване на клиентите – тази концепция идва от Великобритания (2002-2003) и навлиза в банковото дело. Идеята е да отпаднат гишетата, които разделят клиента от банкера и да се създадат условия за един по-интензивен фейс-ту-фейс контакт. Така се генерира доверие, благодарение на което клиента се завербува към банковата платформа. Всичко е нормално и даже естествено!
13) Самообслужване на клиенти – един път се дава възможност на клиента да общува с банкера и втори път да се самообслужи
14) Индивидуализирано предлагане на продукти за масова употреба – чужда практика за банките, която е алтернатива на тезата „Всичко за всички”. Банките се стремят да предлагат стандартизирани продукти, но според индивидуалния клиентски профил.
a. Оптимизиране на разходите – възможно е всички продукти да бъдат продадени изгодно, защото са съобразени с клиентския профил (в рамките на пределен период)
b. Повишава се качеството на продукта, на обслужването
c. Оптимизация разходите за производство и предлагане на съответния продукт
15) Концепция за алтернативните разходи – стойността на следващата най-предпочитана най-желана инвестиция, която трябва да бъде пожертвана за да се извърши едно или друго действие. Алтернативният разход възниква тогава, когато не сме в състояние да решим първостепенната си цел. В основата на концепцията е следната зависимост – оскъдността на ресурса прави ресурса скъп; свободата на избор; пропуснатата възможност; алтернативния разход;
16) Продуктов и паралелен инженеринг – иновация, която в банковото дело навлиза началото на 90те години на 20ти век. Характерна е за цикъла от продуктовата идея до фазата на завършеност на продукта. Позволява да се установи къде се прави преразход на материали и къде може да се оптимизират разходите. Това е синтетично създаден модел на даден процес, както дериватите искат да оптимизират търговията с финансови инструменти като я имунизират срещу негативен развой. Този синтетичен процес се тества дали наистина се доближава до реалността. Целта е на идейната фаза да си представим как ще протекат процесите до финалния етап на производството. Принципът проба-грешка е пагубен!

63 коментара:

 1. Здравейте приятели, аз не мога да повярвам. Аз просто имам законен заем от заем заемодателя база в САЩ. Имам своя имейл, когато аз търсех онлайн за кредит. Намерени коментар, който бе разказва как тя има заем от тях. Първоначално аз не й вярва, защото съм била измама няколко пъти от хора, които твърдят, че онлайн кредитори заем. Но тъй като аз бях в отчаяна нужда от пари, за да изплати сметките си, реших да опитам отново. така че аз им пишете. Когато го направих, аз бях изненада сумата от 250 хиляди щатски долара, които аз вече са подали бе жични в профила ми, дори когато аз имам лош кредит. Така че аз искам да се съветваме всеки, който може да се търси къде да получат законен заем от законен заем компания да им пишете направо (quickloanfirms@gmail.com) и ще получите вашия кредит и да бъде свободен от всички тези измами парада в интернет. .... просто се надявам тази информация може да помогне на някой в нужда от заем .....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Tenga cuidado aquí. Nadie puede ayudarle aquí o incluso sugerir cómo puede obtener ayuda financiera. Cualquier respuesta de un prestamista de préstamo a tu pregunta, debe pasar por alto, porque son ESTAFAS ... ESTAFAS reales ... yo era una víctima de la que fui estafado miles de dólares ... bien gracias a Dios por una hermana cristiano que me refirió a una organización formada préstamo por algún Fondo Fiduciario mujeres Christian. se llama mujeres cristianas fondos fiduciarios Organización Cooperativa (CWTCO) christainwomen.christainwomenloaninvestment@gmail.com o christainwomenloaninvestment@hotmail.comThey hecho mi vida muy valiosa y le dio un significado. Cuando la hermana me dio su contacto, contacté ellos. Entonces pedí un préstamo con todas las pruebas necesarias para demostrar que realmente necesitaba un préstamo, se aprobó un préstamo de $ 250,000.00 USD en 48 horas después de conocer a la altura de sus exigencias necesarias, mi préstamo fue depositado en mi cuenta bancaria sin garantía. Aunque yo estaba muy nerviosa con la organización de préstamo en un principio debido a mis malas experiencias anteriores, sobre todo cuando el tema de mi liquidación de los gastos de inscripción se acercó, me aferro a mi fe, debido al hecho de que mi pariente me refirió, tengo aclaró y como Dios debería tenerlo, no me imaginaba que mis deficiencias financieras ha llegado a un callejón sin final. Si no fuera por que la remisión rápida de una hermana cristiana a esta fuente genuina, me he arrepentido de mi vida plena, porque en ese momento yo sólo divorciado del padre de mi hijo, y mi hijo (Kennett) enfrenté con una vida y situación de muerte. Me enfrenté con sus cuentas de hospital y también me enfrenté a la ejecución hipotecaria en mi apartamento. Los detalles de esta organización enviado por Dios no se dan a conocer por ahora por temor a la suplantación (porque se ha descubierto que algunas personas no son realmente en necesidad de ayuda financiera, pero lo que quieren es recoger el dinero de esta genuina organización préstamo cristiano) . Y es por esta razón que ponga, t da a préstamo de todos modos. Usted debe ser capaz de convencerlos muy bien, y proporcionar buenas pruebas para demostrar que usted realmente necesita un préstamo antes de que puedan aprobarlo para usted. Su cargo es muy asequible y fiable en comparación con muchos por ahí, sus tasas de interés es sólo 4%, de poca documentación amortización 1-10years, y poco a verificación de crédito. Como he dicho antes, por razones de seguridad sólo puedo proporcionar su dirección de correo electrónico. Abraza este nuevo initiative.Feel dude en contactar con ellos a través de correo electrónico (christainwomenloaninvestment@hotmail.com o christainwomenloaninvestment@gmail.com) como su señor perry oficial de préstamo / rep smith asistirá a usted y usted estará libre de estafas y las cargas financieras.

   Изтриване
 2. Здравейте приятели, аз не мога да повярвам. Аз просто имам законен заем от заем заемодателя база в САЩ. Имам своя имейл, когато аз търсех онлайн за кредит. Намерени коментар, който бе разказва как тя има заем от тях. Първоначално аз не й вярва, защото съм била измама няколко пъти от хора, които твърдят, че онлайн кредитори заем. Но тъй като аз бях в отчаяна нужда от пари, за да изплати сметките си, реших да опитам отново. така че аз им пишете. Когато го направих, аз бях изненада сумата от 250 хиляди щатски долара, които аз вече са подали бе жични в профила ми, дори когато аз имам лош кредит. Така че аз искам да се съветваме всеки, който може да се търси къде да получат законен заем от законен заем компания да им пишете направо (quickloanfirms@gmail.com) и ще получите вашия кредит и да бъде свободен от всички тези измами парада в интернет. .... просто се надявам тази информация може да помогне на някой в нужда от заем .....

  ОтговорИзтриване
 3. Tenga cuidado aquí. Nadie puede ayudarle aquí o incluso sugerir cómo puede obtener ayuda financiera. Cualquier respuesta de un prestamista de préstamo a tu pregunta, debe pasar por alto, porque son ESTAFAS ... ESTAFAS reales ... yo era una víctima de la que fui estafado miles de dólares ... bien gracias a Dios por una hermana cristiano que me refirió a una organización formada préstamo por algún Fondo Fiduciario mujeres Christian. se llama mujeres cristianas fondos fiduciarios Organización Cooperativa (CWTCO) christainwomen.christainwomenloaninvestment@gmail.com o christainwomenloaninvestment@hotmail.comThey hecho mi vida muy valiosa y le dio un significado. Cuando la hermana me dio su contacto, contacté ellos. Entonces pedí un préstamo con todas las pruebas necesarias para demostrar que realmente necesitaba un préstamo, se aprobó un préstamo de $ 250,000.00 USD en 48 horas después de conocer a la altura de sus exigencias necesarias, mi préstamo fue depositado en mi cuenta bancaria sin garantía. Aunque yo estaba muy nerviosa con la organización de préstamo en un principio debido a mis malas experiencias anteriores, sobre todo cuando el tema de mi liquidación de los gastos de inscripción se acercó, me aferro a mi fe, debido al hecho de que mi pariente me refirió, tengo aclaró y como Dios debería tenerlo, no me imaginaba que mis deficiencias financieras ha llegado a un callejón sin final. Si no fuera por que la remisión rápida de una hermana cristiana a esta fuente genuina, me he arrepentido de mi vida plena, porque en ese momento yo sólo divorciado del padre de mi hijo, y mi hijo (Kennett) enfrenté con una vida y situación de muerte. Me enfrenté con sus cuentas de hospital y también me enfrenté a la ejecución hipotecaria en mi apartamento. Los detalles de esta organización enviado por Dios no se dan a conocer por ahora por temor a la suplantación (porque se ha descubierto que algunas personas no son realmente en necesidad de ayuda financiera, pero lo que quieren es recoger el dinero de esta genuina organización préstamo cristiano) . Y es por esta razón que ponga, t da a préstamo de todos modos. Usted debe ser capaz de convencerlos muy bien, y proporcionar buenas pruebas para demostrar que usted realmente necesita un préstamo antes de que puedan aprobarlo para usted. Su cargo es muy asequible y fiable en comparación con muchos por ahí, sus tasas de interés es sólo 4%, de poca documentación amortización 1-10years, y poco a verificación de crédito. Como he dicho antes, por razones de seguridad sólo puedo proporcionar su dirección de correo electrónico. Abraza este nuevo initiative.Feel dude en contactar con ellos a través de correo electrónico (christainwomenloaninvestment@hotmail.com o christainwomenloaninvestment@gmail.com) como su señor perry oficial de préstamo / rep smith asistirá a usted y usted estará libre de estafas y las cargas financieras.

  ОтговорИзтриване
 4. Преминавайки през трудности и се нуждаят от финансова помощ и има нужда от приятел, за да подадат ръка, след като сте намерили приятел в нас. Нашата финансова помощ институция да достигнете най-високото си потенциал в областта на финансите с минимален стрес и по-малко хартия произведения.

  Свържете се с нас имейл: janemagoju@hotmail.com с вашата информация за непосредствена преработка на вашата кандидатура в 2% на годишна база.

  * Име:
  * Адрес:
  * Държава:
  * Телефон:
  * Възраст:
  * Професия:
  * Длъжност на работното място:
  * Размер на кредита:
  * Продължителност на кредита:
  * Цел на кредита:
  * Месечен доход:

  Джейн Magoju
  © JMFH2015
  ®JMFH ™

  ОтговорИзтриване
 5. Възможно ли е да търсите за бизнес кредит, личен заем, начало заем, кола
  заем, студентски кредит, консолидиране на дълг кредити, необезпечени кредити, рисков
  капитал и др .. Или са ви отказва заем от банка или финансова
  институция за една или повече reasons.You в точното място за
  Вашите решения заем! Аз съм частен кредитор, давам заеми до
  фирми и физически лица на ниска и достъпна лихвен процент на
  2%. Интерес. Моля, свържете се с нас чрез имейл:
  financialfutureloanfirm@gmail.com
  благодаря,
  Г-жа Стейси

  ОтговорИзтриване
 6. В финансови затруднения и се наложи да започнат средства направя контакт: janedamilek@gmail.com с тях информация, за да ни позволи да одобри молбата Ви кредит при два процента лихва.

  име
  адрес
  град
  държава
  телефон
  факс
  заета сума
  продължителност на кредита
  професия
  месечен приход

  Джейн Damilek
  +233245353322

  ОтговорИзтриване
 7. Възможно ли е да търсите за бизнес кредит, личен заем, начало заем, кола
  заем, студентски кредит, консолидиране на дълг кредити, необезпечени кредити, рисков
  капитал и др .. Или са ви отказва заем от банка или финансова
  институция за една или повече reasons.You в точното място за
  Вашите решения заем! Аз съм частен кредитор, давам заеми до
  фирми и физически лица на ниска и достъпна лихвен процент на
  2%. Интерес. Моля, свържете се с нас чрез електронна поща:
  financialfutureloanfirm@gmail.com

  Благодаря,
  Г-жа Стейси

  ОтговорИзтриване
 8. Добър ден ,

  Всеки от вас спешно се нуждае от заем, за да финансира вашия бизнес, да създаде компания или да задоволи вашите нужди, FRED LARRY LOAN COMPANY, винаги е на разположение, за да ви помогне, когато цялата надежда е изчезнала.

  Получаването на легитимен заем винаги е било огромен проблем за хората, които имат финансови проблеми и имат нужда от решение. Въпросът за кредитите и обезпеченията са нещо, за което хората винаги се притесняват, когато търсят заем от легитимен заемодател. Но ние направихме тази разлика в кредитирането с доверие. Ние даваме заем от порядъка на $ 500,000 до $ 500,000,000,000; Ние сме регистрирани, гарантирани и държавно сертифицирани в международен план, Фред Лари кредитна компания е решение на всички ваши финансови проблеми, нашите заеми са лесни, евтини и бързи и ние даваме заеми на физически лица, фирми, учреждения, бизнес организации и хора от Всички видове по целия свят.

  Услугите ни включват следното:

  Кредити за всякакъв вид и цел,

  Няма социална осигуровка и кредитна проверка, 100% гаранция. Всичко, което трябва да направите, е да ни уведомите точно какво искате и със сигурност ще направите вашата мечта реалност. (FRED LARRY LOAN COMPANY). Казва ДА, когато банките ви казват НЕ. Свържете се с нас днес за тази сума на кредита, която Ви е необходима, за да отговаря на Вашия бюджет,
  Вземете заема си сега с 3% лихвен процент.
  Изпратете ни имейл сега на (fredlarryloanfirm@gmail.com)

  ОтговорИзтриване
 9. Добър ден ,

  Всеки от вас спешно се нуждае от заем, за да финансира вашия бизнес, да създаде компания или да задоволи вашите нужди, FRED LARRY LOAN COMPANY, винаги е на разположение, за да ви помогне, когато цялата надежда е изчезнала.

  Получаването на легитимен заем винаги е било огромен проблем за хората, които имат финансови проблеми и имат нужда от решение. Въпросът за кредитите и обезпеченията са нещо, за което хората винаги се притесняват, когато търсят заем от легитимен заемодател. Но ние направихме тази разлика в кредитирането с доверие. Ние даваме заем от порядъка на $ 500,000 до $ 500,000,000,000; Ние сме регистрирани, гарантирани и държавно сертифицирани в международен план, Фред Лари кредитна компания е решение на всички ваши финансови проблеми, нашите заеми са лесни, евтини и бързи и ние даваме заеми на физически лица, фирми, учреждения, бизнес организации и хора от Всички видове по целия свят.

  Услугите ни включват следното:

  Кредити за всякакъв вид и цел,

  Няма социална осигуровка и кредитна проверка, 100% гаранция. Всичко, което трябва да направите, е да ни уведомите точно какво искате и със сигурност ще направите вашата мечта реалност. (FRED LARRY LOAN COMPANY). Казва ДА, когато банките ви казват НЕ. Свържете се с нас днес за тази сума на кредита, която Ви е необходима, за да отговаря на Вашия бюджет,
  Вземете заема си сега с 3% лихвен процент.
  Изпратете ни имейл сега на (fredlarryloanfirm@gmail.com)

  ОтговорИзтриване
 10. Здравейте.

  Имате ли нужда от спешен заем? Имате лош кредит? Можем да одобрим заем за Вас, ние сме надежден сертифициран финансов институт
  Одобряване на средства за всички видове проекти. Нашата кредитна / финансова оферта е
  Даден при нисък лихвен процент от 3,00% и продължителността на изплащането е много
  Приятелски и удобен за клиента. Продължителността на кредита е по договаряне.
  Ние одобряваме финансиране за до 100 милиона долара и повече в зависимост от
  Характер на дейността. Нашите услуги са надеждни и издръжливи, Свържете се с нас днес чрез
  (bonitecloancompany@gmail.com) Вашият успех е наш приоритет.

  С Най-Добри Пожелания!!!

  ОтговорИзтриване
 11. Здравейте.

  Имате ли нужда от спешен заем? Имате лош кредит? Можем да одобрим заем за Вас, ние сме надежден сертифициран финансов институт
  Одобряване на средства за всички видове проекти. Нашата кредитна / финансова оферта е
  Даден при нисък лихвен процент от 3,00% и продължителността на изплащането е много
  Приятелски и удобен за клиента. Продължителността на кредита е по договаряне.
  Ние одобряваме финансиране за до 100 милиона долара и повече в зависимост от
  Характер на дейността. Нашите услуги са надеждни и издръжливи, Свържете се с нас днес чрез
  (bonitecloancompany@gmail.com) Вашият успех е наш приоритет.

  С Най-Добри Пожелания!!!

  ОтговорИзтриване
 12. 100% финансиране от нашата компания с нисък лихвен процент от 4%. Ние предлагаме кредити на физически лица, организации, компании и т.н. Нашият процес на одобрение на кредита бързо и лесно може да ви помогне да заемате пари. Можете да се свържете с нас по имейл,
  Spring-cash2016@outlook.com

  ОтговорИзтриване
 13. (MERIT НАДЕЖДА КРЕДИТ)
   
  Здравейте г-жа г-жа, заслуга надежда, заемодателят легитимен и надежден заем на заеми
  При условия и условия ясни и разбираеми при 2% лихвен процент. от
  USD $ 12,000 до $ 8,000,000, само евро и паунда. Давам бизнес заеми,
  Лични заеми, студентски заеми, заеми за автомобили и заеми за плащане на сметките. ако ти
  Нуждаят се от loana2
     Което трябва да направите, е да се свържете директно с мен
  В: (merithope6@gmail.com)
  Бог да те благослови.
  С уважение,
  Г-жа: заслужава Надежда
  Имейл: (merithope6@gmail.com)

  Забележка: Целият отговор трябва да бъде изпратен до: (merithope6@gmail.com)

  ОтговорИзтриване
 14. Здравейте моето име Андреа Флоренция Бих искал да споделя моето свидетелство за това как получих заем от фирма за заем на Олдън Мур, търсех кредитен кредит, за да мога да създам текстилна компания, притежавам машина с някои инструменти и знания, но аз се нуждаят от други машини повече и място, тъй като ми липсва физическото пространство за управление на компанията, необходими около $ 1000000. така че видях свидетелство на дама за това как тя получи своя заем от кредитна компания "Олдън Мур" в интернет. така че ги изпратих по имейл, който тя предостави на aldenmooresloan333@gmail.com. кредитът ми бе одобрен и прехвърлен на банковата ми сметка в рамките на два дни от молбата ми. аз съм щастлив да информирам широката публика, че съм сега собственик на пълно работно време и аз се радвам, че имам заем от надежден и доверен достоен заем компания и искам някой, който се нуждае от заем, за да се свържете с кредита на Олдън Мур компания на техния имейл адрес на адрес: aldenmooresloan333@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 15. Аз съм Майкъл Ричард, аз съм главният изпълнителен директор на лицензирана компания за финансови услуги, която предоставя финансова помощ на нашите многобройни клиенти по цял свят в размер на 2% с минимален заем Сума от ($ 5,000.00) и максимален размер на кредита (50,000,000.00 USD) период от 1-30 години. С нашите гъвкави пакети за кредитиране кредитите могат да бъдат обработени и прехвърлени на кредитополучателя в най-кратки срокове. Мисията на компанията е да предоставя на хора, кооперативни организации и компании, нуждаещи се от финансова помощ, заеми без обезпечение, което ни прави различни от банки и други финансови институции с помощта на бедните, нуждаещите се и всички, които са били отхвърлени от банките, заинтересованото лице трябва да ни изпрати имейл

  michaelrichard073@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 16. Прекратете финансовите си притеснения
  Ние сме кредитна акредитирана компания. ние предлагаме заем на физически лица на
  нисък лихвен процент от 2%, предлагаме личен заем, бизнес заем,
  ипотечен заем. заем за недвижими имоти
  не се колебайте да се свържете с нас чрез: (felixgeorge958@gmail.com)

  ОтговорИзтриване
 17. Здравейте всички,

  Нуждаете се от истински заем между 1 000 до 50 000 000 долара, евро, GBP лири?

  Кандидатствайте за бърз и удобен заем, за да плащате сметки и да започнете ново финансиране на проектите си с най-нисък лихвен процент от 2%. Вие сте на точното място за вашия кредит решения Ако се интересувате от кредитната оферта, Свържете се с нас днес чрез: rolandfredrickloaninsuranceplc@gmail.com свържете се с нас чрез Whats App номер +1 (845) 731 5341

  ОтговорИзтриване
 18. Здравейте, господине / госпожо

  Аз съм международен заемодател, давам заеми на лихвен процент 1%, пишете ми на адрес: (worldbirdloan0944@gmail.com)

  Поздрави,
  Бързо заемане
  Генерален консултант
  Главен изпълнителен директор (C.E.O)
  БЪРЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА УСЛУГА PVT LTD
  Viale Italia, 83100 Avellino AV, Италия
  Телефон: +18064170584
  пишете ми на адрес: (worldbirdloan0944@gmail.com)ere

  ОтговорИзтриване
 19. Sky World заем Firm, ние даваме заеми при лихвен процент 0f 3%. skyworldloanfirm@gmail.com
   

  Добър ден, сър.

  Ние сме частна компания и предлагаме заеми при ниски лихвени проценти при определянето на размера на заема между 100 милиона заемни заеми от $ 1,000 долара за развитие на бизнеса: ръст / конкурентноспособност на бизнеса.

  Ние предлагаме разнообразие от заем

  * Лични заеми (обезпечени и необезпечени)
  * Бизнес кредити (обезпечени и необезпечени)
  * Консолидационен заем
    
  Без предварителни такси.

  Благодарим ви, че отделихте време да прочетете тази реклама.
  За повече информация и запитвания изпратете ни електронна поща днес
  skyworldloanfirm@gmail.com
  skyworldloanfirms@yahoo.com


  Сара Уилямс.

  ОтговорИзтриване
 20. Мислиш ли, че ще получиш заем? Имате ли сериозно нужда от спешен заем, за да започнете собствен бизнес? Имате ли дълг? Това е вашият шанс да постигнете вашето желание, ние даваме лични заеми, бизнес кредити и корпоративни заеми и всички видове заеми с лихва до 2% за повече информация се свържете с нас по електронна поща: (fmerinder1111@gmail.com)

  ОтговорИзтриване
 21. Имате ли нужда от заем? Нуждаете ли се от 100% финансиране? Уморен ли си
  търсене и ипотеки, последователно отхвърлени от банките и други
  финансови институции, willams loan ltd помощ е тук, за да направи своя дълг
  безплатно и даваме заеми на фирми, фирми, индустрия, лични,
  и т.н. Всеки, който се интересува, независимо от страната си, трябва да се свърже с нас
  за помощ по имейл: collinswillamsloanfirm@gmail.com

  ГОЛЯМО ЗАПОЗНАЙТЕ И ВРЪЩАНЕ НА НАШИЯ ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ЗАЕМ.
  *Първо име:........
  *Фамилия:........
  *Подвижен :.........
  * Адрес: ...........
  * Град: ............
  *Пощенски код :.....
  *Държава :..........
  * Тел: ..........
  * Кредитна сума, необходима ..........
  * Продължителност на кредита: .........
  * Цел на заема: ..........
  * Направихте ли кандидат за заем преди: (Да) (Не)
  *Професия :..........
  Вашето удовлетворение и финансовият успех са нашата цел и се надяваме да чуем
  от теб.
  Много поздрави

  ОтговорИзтриване
 22. Здравейте на всички, Казвам се Кетеша Франк, аз съм от Алабама, Съединените щати, съм тук, за да свидетелствам за това как получих заема от Г-н Джон Уилямс Кредитна компания {(johnloanfirm2@gmail.com)}, след като кандидатствах два пъти от различни заемодатели, които твърдяха, че са заемодатели тук, този форум, мислех, че тяхното кредитиране е реално и се прилага, но те никога не ми дадоха заем, докато един мой приятел не ме запознае с кредитната компания Дж. Уилямс, която обеща да ми помогне с заем моето желание и наистина го направи, както той обеща без никаква форма на закъснение, имах съмнения, но никога не се възползвам от вярването. Никога не съм мислил, че все още има надеждни кредитополучатели, докато не срещнах Джон Уилямс, който наистина ми помогна с кредита и промени живота си към по-добро. Знам, че все още има много добри кредитори там, но бих ви посъветвал да опитате кредитната компания JOHN WILLIAMS Loan Company, грижата и разбирането му. не знаете дали имате нужда от спешен кредит или искате финансиране за вашите проекти, така че не се колебайте да се свържете с г-н JOHN WILLIAMS Loan Company, неговият имейл адрес е (johnloanfirm2@gmail.com)

  ОтговорИзтриване
 23. Добър ден,

  Това е да ви информираме, че даваме заем при нисък лихвен процент от 1%. Имате ли нужда от заем, за да платите вашите сметки или дългове или заем за бизнес заем, заем за кола, фирмен заем с нисък лихвен процент от 1% за декември и януари, така че да имате любяща и забавна Коледа и разбира се добър януари в началото на 2018 г., знаете ли какво е толкова вълнуващо за нашата компания КРЕДИТНА ОФЕРТА? избрахте продължителността на кредита си според кога можете да платите обратно независимо от сумата, която търсите ... свържете се с нас по имейл: Alex_Smith.Loan_Company@fastservice.com ..

  ЗА КОНТАКТИ ДНЕС чрез електронна поща: Alex_Smith.Loan_Company@fastservice.com ЗА ВСЯКАКВА СУМА НА КРЕДИТЕ, КОЕТО МОЖЕТЕ ДА ТЪРЖИ ..

  ОтговорИзтриване
 24. Добър ден,

  Това е да ви информираме, че даваме заем при нисък лихвен процент от 1%. Имате ли нужда от заем, за да платите вашите сметки или дългове или заем за бизнес заем, заем за кола, фирмен заем с нисък лихвен процент от 1% за декември и януари, така че да имате любяща и забавна Коледа и разбира се добър януари в началото на 2018 г., знаете ли какво е толкова вълнуващо за нашата компания КРЕДИТНА ОФЕРТА? избрахте продължителността на кредита си според кога можете да платите обратно независимо от сумата, която търсите ... свържете се с нас по имейл: Alex_Smith.Loan_Company@fastservice.com ..

  ЗА КОНТАКТИ ДНЕС чрез електронна поща: Alex_Smith.Loan_Company@fastservice.com ЗА ВСЯКАКВА СУМА НА КРЕДИТЕ, КОЕТО МОЖЕТЕ ДА ТЪРЖИ ..

  ОтговорИзтриване
 25. We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
  of taking up time bound transactions.

  FOR LEASING OF BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  LEASING FEE = 4%+1%

  FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
  PRICE = 32%+1%
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

  Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly
  renewable leased bank instruments. We work directly with issuing bank lease providers, this Instrument can be monetized on your behalf for 100% funding: For further details contact us with the below information.

  Contact name: Azra Ishaque

  Email : lintel.financialservicesplc@gmail.com

  Skype : lintel.financialservicesplc

  ОтговорИзтриване
 26. Алваро Мартинез | Здравейте, Търсите легитимен и надежден финансов / кредитор? Имате ли нужда от заем? Нуждаете ли се от спешна финансова помощ? Имате ли нужда от спешен заем, за да изплатите дълга си или имате нужда от капиталов заем, за да подобрите бизнеса си? Ние предлагаме всички видове 2% лихвени заеми на физически лица и фирми по ясен и разбираем начин. Ние предоставяме заеми на всяка височина до всяка дестинация, така че моля свържете се с нас днес, за да получите незабавен заем днес. Свържете се с нас чрез нашия електронен адрес: (safeloanglobalcompany@gmail.com)

  ОтговорИзтриване
 27. Алваро Мартинез | Здравейте, Търсите легитимен и надежден финансов / кредитор? Имате ли нужда от заем? Нуждаете ли се от спешна финансова помощ? Имате ли нужда от спешен заем, за да изплатите дълга си или имате нужда от капиталов заем, за да подобрите бизнеса си? Ние предлагаме всички видове 2% лихвени заеми на физически лица и фирми по ясен и разбираем начин. Ние предоставяме заеми на всяка височина до всяка дестинация, така че моля свържете се с нас днес, за да получите незабавен заем днес. Свържете се с нас чрез нашия електронен адрес: (safeloanglobalcompany@gmail.com)

  ОтговорИзтриване
 28. Sky World заем Firm, ние даваме заеми при лихвен процент 0f 3%. skyworldloanfirm@gmail.com
   

  Добър ден, сър.

  Ние сме частна компания и предлагаме заеми при ниски лихвени проценти при определянето на размера на заема между 100 милиона заемни заеми от $ 1,000 долара за развитие на бизнеса: ръст / конкурентноспособност на бизнеса.

  Ние предлагаме разнообразие от заем

  * Лични заеми (обезпечени и необезпечени)
  * Бизнес кредити (обезпечени и необезпечени)
  * Консолидационен заем
    
  Без предварителни такси.

  Благодарим ви, че отделихте време да прочетете тази реклама.
  За повече информация и запитвания изпратете ни електронна поща днес
  skyworldloanfirm@gmail.com
  skyworldloanfirms@yahoo.com


  Сара Уилямс.

  ОтговорИзтриване
 29. Здравствуйте
  свяжитесь с нашим банком для получения финансовой помощи.
  процентная ставка 1,9%
  срок кредита 10-40 лет, сделайте правильный выбор.
  мы предоставляем кредит в размере от 600 000,00 руб. до 7 000 000 000,00 руб.
  контактный адрес электронной почты: hassanloanofficer@usa.com

  ОтговорИзтриване
 30. Аз съм кредитор Дейвид Джонсън от правителството одобрена и сертифицирана компания за заем. Имате ли нужда от личен или бизнес заем, сте в отдела и се нуждаете от консолидация finance.We предлагаме заем при много нисък лихвен процент 2%. търсете заем, не се притеснявайте повече, тъй като ние сме напълно тук и сме готови да ви помогнем от финансовите ви проблеми. Бяхте измамени, защо да умрете в мълчание? Кандидатствайте и получавайте заема си .Използвайте днес, докато офертата е последна .. Заинтересованите лица трябва да се свържат чрез имейл (davidjohnsonloanfirm1@gmail.com)

  ОтговорИзтриване
 31. Добре дошли в фирмата TRUST

  Добър ден,
  Имате нужда от спешен заем, за да решите финансовите си нужди, да предоставите заем от $ 3,000.00 до $ 1,000,000.00 Макс, ние сме надеждни, ефективни, бързи и динамични, със 100% гарантиран заем, който дава (евро, паунда и долари). лихвен процент, приложим към всички заеми е (3%), ако се интересувате се свържете с нас.

  чрез (trustfirm2010@gmail.com): Предоставените услуги включват:

  * Подобрение на дома
  * Кредити Изобретател
  * Заем за консолидиране на дълга
  * Бизнес кредити
  * Лични заеми.

  свържете се с нас днес и се радваме да правите бизнес с нас
  имейл: trustfirm2010@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 32. Hello, Apply and get qualify for a loan on low interest rate 1% and easy process. Contact me for more info. Thank you.
  Please Only serious inquiries.
  For more details :Contact us
  Email : bdsfn.com@gmail.com
  Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
  Best Regards.
  Mrs.Emilia Fedorcakova

  Ciao, fai domanda e ottieni un prestito con un tasso di interesse basso dell'1% e un processo semplice. Contattami per maggiori informazioni. Grazie.
  Per favore, solo domande serie.
  Per maggiori dettagli contattaci
  Email: bdsfn.com@gmail.com
  Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
  I migliori saluti.
  Sig.Emilia Fedorcakova

  Hola, solicite y califique para un préstamo con una tasa de interés baja del 1% y un proceso fácil. Póngase en contacto conmigo para más información. Gracias.
  Por favor Solo consultas serias.
  Para mas detalles contáctenos
  Correo electrónico: bdsfn.com@gmail.com
  Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
  Atentamente.
  Sra. Emilia Fedorcakova

  Dobrý deň, aplikujte a získajte nárok na úver s nízkou úrokovou sadzbou 1% a jednoduchým procesom. Kontaktujte ma pre viac informácií. Ďakujem.
  Prosím len vážne otázky.
  Ďalšie podrobnosti: Kontaktujte nás
  E-mail: bdsfn.com@gmail.com
  Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
  S Pozdravom.
  Pani Emilia Fedorčáková

  ОтговорИзтриване
 33. Добър ден Всеки,
  Ние сме християнска организация, създадена, за да помогнем на хората в нуждите от помощи, като например финансова помощ. Така че, ако преживявате финансови затруднения или сте във финансова бъркотия и имате нужда от средства за започване на собствен бизнес или имате нужда от заем да уредите дълга си или да изплатите сметките си, да започнете хубав бизнес или за вас е трудно да получите капиталов заем от местни банки, свържете се с нас днес по електронна поща Fredhenry166@gmail.com. за Библията казва "" Лука 11:10 Всеки, който пита, получава; който търси, намира; и на този, който почука, вратата ще се отвори ". Не позволявайте тази възможност да ви премине, защото Исус е същият вчера, днес и завинаги повече. Моля, това е за сериозно мислене и Бог се страхува от хората.
  чрез имейл Fredhenry166@gmail.com.

  Услугите ни включват следното:
  Консолидация на дълга
  Втори ипотечен кредит
  Бизнес кредити
  Лични заеми
  Международни заеми
  Заем за всякакъв вид
  Семеен заем
  E.T.C

  Формуляр за кандидатстване за кредит:

  * Име на кандидата:
  * Адрес:
  * Град:
  * Държава:
  * Държава:
  * Пол:
  * Семейно положение:
  * Възраст:
  * Професия:
  * Доходност:
  * Тел:
  * Подвижен:
  * Заявена сума:
  * Продължителност на кредита:
  * Цел на заема:
  * Били ли сте кандидатствали за заем преди?
  * Ако отговорът е да; Име на фирма и местоположение:

  НАЕМАНЕ НА РАБОТА:

  * Месторабота:
  * Адрес:
  * Телефонен номер:

  Кредитен офицер.

  Понеделник-събота: 7: 30 - 6: 30 ч. {Време за обработка}.
  Неделя: 12noon-6: 30pm {Време за обработка}
  След подаването на Заявката за кредит можете да очаквате предварително решение по-малко от 24 часа и да получите финансиране в рамките на 72-96 часа от получаване на информацията, от която се нуждаем.

  ФРЕД ХЕНИ

  FREDHENRY166@GMAIL.COM или текст или ни се обадете на +15017229938
  В очакване на вашия бърз отговор.

  ОтговорИзтриване
 34. Добър ден Всеки,
  Ние сме християнска организация, създадена, за да помогнем на хората в нуждите от помощи, като например финансова помощ. Така че, ако преживявате финансови затруднения или сте във финансова бъркотия и имате нужда от средства за започване на собствен бизнес или имате нужда от заем да уредите дълга си или да изплатите сметките си, да започнете хубав бизнес или за вас е трудно да получите капиталов заем от местни банки, свържете се с нас днес по електронна поща Fredhenry166@gmail.com. за Библията казва "" Лука 11:10 Всеки, който пита, получава; който търси, намира; и на този, който почука, вратата ще се отвори ". Не позволявайте тази възможност да ви премине, защото Исус е същият вчера, днес и завинаги повече. Моля, това е за сериозно мислене и Бог се страхува от хората.
  чрез имейл Fredhenry166@gmail.com.

  Услугите ни включват следното:
  Консолидация на дълга
  Втори ипотечен кредит
  Бизнес кредити
  Лични заеми
  Международни заеми
  Заем за всякакъв вид
  Семеен заем
  E.T.C

  Формуляр за кандидатстване за кредит:

  * Име на кандидата:
  * Адрес:
  * Град:
  * Държава:
  * Държава:
  * Пол:
  * Семейно положение:
  * Възраст:
  * Професия:
  * Доходност:
  * Тел:
  * Подвижен:
  * Заявена сума:
  * Продължителност на кредита:
  * Цел на заема:
  * Били ли сте кандидатствали за заем преди?
  * Ако отговорът е да; Име на фирма и местоположение:

  НАЕМАНЕ НА РАБОТА:

  * Месторабота:
  * Адрес:
  * Телефонен номер:

  Кредитен офицер.

  Понеделник-събота: 7: 30 - 6: 30 ч. {Време за обработка}.
  Неделя: 12noon-6: 30pm {Време за обработка}
  След подаването на Заявката за кредит можете да очаквате предварително решение по-малко от 24 часа и да получите финансиране в рамките на 72-96 часа от получаване на информацията, от която се нуждаем.

  ФРЕД ХЕНИ

  FREDHENRY166@GMAIL.COM или текст или ни се обадете на +15017229938
  В очакване на вашия бърз отговор.

  ОтговорИзтриване
 35. Бях щастлив да получа заем от 100 000 евро от сериозен заемодател, който бих искал да Ви препоръчам. Свържете се с него на chritellesinclaire123@gmail.com

  whatsapp: + 33 7 56 85 15 05

  ОтговорИзтриване
 36. ДОБРЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ОФЕРТА ЗА ЗАЕМ, БЕЗ ГАРАНТИРАНА СТРЪСТ

  Имате ли нужда от спешен заем за бизнес или да плащате сметки с лихвен процент 3%? Предлагаме личен кредит, бизнес кредит и други на потенциални лица, фирми, кооперации, както и организации. Независимо дали вашият кредитен рейтинг е в диапазона от 1000 евро до 200,000,000.00 евро, трябва да се свържете с нас с информацията по-долу. Изпратете ни имейл: zekoceanfinance@gmail.com

  Първо име:__________
  Фамилия:_________
  Възраст: __________
  Пол: __________
  Адрес: ____________
  Държава:_________
  СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:__________
  ПРОФЕСИЯ:__________
  МЕСЕЧЕН ПРИХОД:__________
  Мобилен номер:__________
  КУРСА, НЕОБХОДИМО: __________
  Необходима сума на кредита: __________
  Продължителност на кредита: __________
  Цел на заема: __________

  Изпратете ни имейл: zekoceanfinance@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 37. Loan Express Limited отвори възможност на всеки, който се нуждае от финансова помощ. Ние отпускаме заеми на сериозно мислещи лица Фирми и компании, които се нуждаят от финансова помощ или за лични, или за бизнес цели при нисък лихвен процент от 3%.

  За повече информация се свържете с нас loanexpresslltd@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 38. (VICK MARA LOAN COMPANY)

         (Vickmara3@gmail.com)

  Здравейте, аз съм г-жа Вик Мара, заемополучател легитимен и надежден заем за заеми
  при ясни и разбираеми условия с 2% лихвен процент. от
  USD $ 12,000 до $ 8,000,000, само евро и паунда. Давам бизнес заеми,
  Лични заеми, студентски заеми, автомобилни заеми и заеми за плащане на сметките. ако ти
  нуждаят се от loana2
     трябва да направите, за да се свържете директно с мен
  В: (vickmara3@gmail.com)
  Бог да те благослови.
  На Ваше разположение,
  Г-жа: викай мара
  Имейл: (vickmara3@gmail.com)

  Забележка: Целият отговор трябва да бъде изпратен до: (vickmara3@gmail.com)

  ОтговорИзтриване
 39. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  ОтговорИзтриване
 40. Sky World заем Firm, ние даваме заеми при лихвен процент 0f 3%. skyworldloanfirm@gmail.com
   

  Добър ден, сър.

  Ние сме частна компания и предлагаме заеми при ниски лихвени проценти при определянето на размера на заема между 100 милиона заемни заеми от $ 1,000 долара за развитие на бизнеса: ръст / конкурентноспособност на бизнеса.

  Ние предлагаме разнообразие от заем

  * Лични заеми (обезпечени и необезпечени)
  * Бизнес кредити (обезпечени и необезпечени)
  * Консолидационен заем
    
  Без предварителни такси.

  Благодарим ви, че отделихте време да прочетете тази реклама.
  За повече информация и запитвания изпратете ни електронна поща днес
  skyworldloanfirm@gmail.com
  skyworldloanfirms@yahoo.com


  Сара Уилямс.

  ОтговорИзтриване
 41. Тавтай морилно уу

  Бизнесийн зээлийн хэрэгцээ, 3% -ийн хүүтэй төлбөрийг төлөх шаардлагатай юу? Бид хувь хүн болон хамтран ажиллах байгууллагуудад зээл өгч, $ 20 саяаас 1-30 жилийн хамгийн дээд хугацаа нь $ 5,000 хүртэл байх болно. Хэрэв тийм бол бидэнтэй холбоо бариарай: (gkfinance01@gmail.com)

  Харамсалтай нь,
  demetrios daniel
   
  3% -ийн зээлийн санал

  ОтговорИзтриване
 42. Здравейте ... моето име е Джанис Албърт и съм много щастлив днес, защото имам ипотека от този добър човек, затова споделям това послание с всички търсещи ипотеки по целия свят. ако имате нужда от ипотека и са били настроени от банката и частната компания и дори измамници след това не се притеснявайте повече и се свържете с тази легитимна компания, собственост на човек с добро начинание, свържете се с тях сега на johnloanfirm2@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 43. I am Johnson Williams a Legitimate And a Reputable money Lender. We are dynamic company with financial assistance.We loan funds out to individuals in need of financial assistance at 3% interest rate, that have a bad credit or in need of money to pay bills,to invest on business.
  Email: willianloanfirm6@gmail.com

  FILL OUT THE BORROWERS DATA BELOW.

  Your name :__________
  Sex: ______________
  Your country :_______________
  Your address :_________________
  Your profession :_________________
  Your marital status :_________________
  Current status of the workplace :____________
  Mobile number :________________
  Monthly Income :______________
  Amount Needed :______________
  Loan Duration :_____________________
  Zip :____________________
  Purpose of loan :____________________
  the site you got my advert :____________________
  E-mail :_____________________

  Johnson Williams Finance service include; Refinance,Home Improvement,Investment Loan,Auto loans,Debt Consolidation,Line of Credit,Second Mortgage,Business Loans, Personal Loans,Car Loan.

  Email: willianloanfirm6@gmail.com
  Thanks.
  Mr. Johnson Williams
  (C.E.O)

  ОтговорИзтриване
 44. Добър ден, името ми е Rövenich Markus. Току-що получих заем от г-н Клинтън, кредитен кредитор "Управляващ директор на фирмата за заем (CILF) Тук в Дубай той е готов да заеме с лихва 3% лихва по кредит. Нуждаете ли се от кредит за подобряване на бизнеса си? Заем за консолидиране на вашия дълг, личен заем, кредитен кредит, кредит за здравни грижи, автомобилен кредит, ипотечен кредит, студентски кредит Въпреки това, неговият метод Ви предлага възможност за електронна поща: clinton.loanfinance@yahoo.com
  clintonimmanuel9@gmail.com
  WhatsApp: +234807308183
  Обадете ни се: +1 971-512-2125

  Благодаря за теб.

  ОтговорИзтриване
 45. Добър ден, името ми е Rövenich Markus. Току-що получих заем от г-н Клинтън, кредитен кредитор "Управляващ директор на фирмата за заем (CILF) Тук в Дубай той е готов да заеме с лихва 3% лихва по кредит. Нуждаете ли се от кредит за подобряване на бизнеса си? Заем за консолидиране на вашия дълг, личен заем, кредитен кредит, кредит за здравни грижи, автомобилен кредит, ипотечен кредит, студентски кредит Въпреки това, неговият метод Ви предлага възможност за електронна поща: clinton.loanfinance@yahoo.com
  clintonimmanuel9@gmail.com
  WhatsApp: +234807308183
  Обадете ни се: +1 971-512-2125

  Благодаря за теб.

  ОтговорИзтриване
 46. Имате ли нужда от заеми от всякакъв вид?
  Имате ли финансова катастрофа или имате нужда от средства за започване на собствен бизнес?
  Тук има възможност да получите малки и големи заеми, за да подобрите и да започнете бизнеса си от всякакъв вид. ние даваме заеми на населението при много намален лихвен процент от 3%. Ние сме динамични, надеждни, ефективни и се доверяваме достойно. Свържете се с нас сега за вашите краткосрочни и дългосрочни заеми. Свържете се с нас сега, за повече информация и заявление.

  Ние предлагаме Лични заеми, заеми за консолидиране на дълга, рисков капитал, бизнес кредити, образователни заеми, жилищни кредити или "заеми по каквато и да е причина!". Нашият метод, обаче, ви дава възможност да посочите размера на необходимия заем и продължителността, която можете да си позволите

  EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com
  НИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШАТА ЗАЕМ ПО ВАШАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ОТГОВОРНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ.

  За разбирането,
  Г-жа Лола Даниел

  EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 47. Здравейте,

  Имате финансови проблеми / усложнения, които се чувстват свободни да се свържете с MARTIN LAURA FINANCE FIRM за вашето надеждно и приемливо кредитно придобиване. В момента предлагаме заем от какъвто и да е вид, за да задоволим финансовите ограничения на нашите клиенти по целия свят, независимо от вашето състояние, вариращи от $ 5,000. до $ 500,000,000.00 с по-нисък лихвен процент от 2%, без обезпечение, лош кредит приет. Размерът на кредита е по договаряне, Услугите за доверие, които предоставяме. Кандидатствайте за всеки заем по избор при нас, моля, компетентно заявление само чрез (martinlaurafinancefirm@gmail.com) Успех всички.

  С Най-Добри Пожелания!

  ОтговорИзтриване
 48. Здравейте,

  Имате финансови проблеми / усложнения, които се чувстват свободни да се свържете с MARTIN LAURA FINANCE FIRM за вашето надеждно и приемливо кредитно придобиване. В момента предлагаме заем от какъвто и да е вид, за да задоволим финансовите ограничения на нашите клиенти по целия свят, независимо от вашето състояние, вариращи от $ 5,000. до $ 500,000,000.00 с по-нисък лихвен процент от 2%, без обезпечение, лош кредит приет. Размерът на кредита е по договаряне, Услугите за доверие, които предоставяме. Кандидатствайте за всеки заем по избор при нас, моля, компетентно заявление само чрез (martinlaurafinancefirm@gmail.com) Успех всички.

  С Най-Добри Пожелания!

  ОтговорИзтриване
 49. Здравейте,

  Имате финансови проблеми / усложнения, които се чувстват свободни да се свържете с MARTIN LAURA FINANCE FIRM за вашето надеждно и приемливо кредитно придобиване. В момента предлагаме заем от какъвто и да е вид, който да задоволи финансовите ограничения на нашите клиенти по целия свят, независимо от статуса ви, вариращ от 5 000 долара. до $ 500,000,000.00 при по-нисък лихвен процент от 2%, без обезпечение, лош кредит приет. Размерът на кредита е по договаряне, Услугите за доверие, които предоставяме. Кандидатствайте за всеки заем по избор при нас, моля, компетентно заявление само чрез (martinlaurafinancefirm@gmail.com) Успех всички.

  С Най-Добри Пожелания!

  ОтговорИзтриване
 50. Здравейте,

  За вашето надеждно и дългосрочно искане за кредит по Ваш избор, можете да подадете молбата си чрез (martinlaurafinancefirm@gmail.com) Направихме вашата мечта да се сбъдне!

  БЛАГОДАРЯ!!!

  ОтговорИзтриване
 51. Здравейте,

  Имате финансови проблеми / усложнения, които се чувстват свободни да се свържете с MARTIN LAURA FINANCE FIRM за вашето надеждно и приемливо кредитно придобиване. В момента предлагаме заем от какъвто и да е вид, който да задоволи финансовите ограничения на нашите клиенти по целия свят, независимо от статуса ви, вариращ от 5 000 долара. до $ 500,000,000.00 при по-нисък лихвен процент от 2%, без обезпечение, лош кредит приет. Размерът на кредита е по договаряне, Услугите за доверие, които предоставяме. Кандидатствайте за всеки заем по избор при нас, моля, компетентно заявление само чрез (martinlaurafinancefirm@gmail.com) Успех всички.

  С Най-Добри Пожелания!

  ОтговорИзтриване
 52. Здравейте, господине / госпожо

  Аз съм международен заемодател, давам заеми на 1% лихва
  курс, предлагат все още много достъпни имейли на адрес: (worldbirdloan0944@gmail.com)

  За разбирането,
  Бързо заемане
  Генерален консултант
  Главен изпълнителен директор (C.E.O)
  Офисна линия +1 262 709 0714
  Н Харисън Питърсън

  ОтговорИзтриване
 53. IMMACULATE ПРЕДОСТАВЯЩИ КРЕДИТИ ЛИМИТ

  Решете финансовия проблем в рамките на 24 часа.

  Вие ли сте заети или бизнес собственик?
  Вземете от 1,000 евро - 200,000, 000 евро заем в рамките на 24 часа
  без обезпечение.

  Опростеното парично решение.

  За повече запитвания се свържете с нас на: Immaculateloanprovidersltd@gmail.com
  Главен изпълнителен директор: г-жа Бенджамин
  или посетете нашия клон: Ниво 29, Кулата Тифани, Кулите Джумейра Лагери Дубай. ОАЕ


  Благодаря

  ОтговорИзтриване
 54. Здравейте!

  Имате ли нужда от спешен заем? имате лош кредит? можем да одобрим заем за вас без обезпечение, лош кредит, ние сме надежден сертифициран финансов институт
  одобряващи средства за всички видове проекти. Нашата кредитна / финансова оферта е
  при ниска лихва от 2% и продължителността на погасяването е много
  приятелски и удобен за клиента. Сумата на заема / продължителността е по договаряне.
  Одобряваме финансиране в размер до 350 милиона долара в зависимост от
  Характер на дейността. Нашите услуги са надеждни и издръжливи, Свържете се с нас днес чрез
  (bonitecloancompany@gmail.com) Вашият успех е наш приоритет.

  С Най-Добри Пожелания!!!

  ОтговорИзтриване
 55. We Offer Private, Commercial and Personal Loans with very Minimal annual Interest Rates as Low as 3% . We give out loans within the range of $1,000.00 to $500,000,00.If you are interested reply me now.Contact us on whatsapp +1(214)305-8945, E-Mail: willianloanfirm6@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 56. Търсите ли незабавен паричен заем ?, Нашата компания работи по ясни, гъвкави, прозрачни и лесни за разбиране условия. Ние предлагаме много ниски лихвени проценти във връзка със забавянето на икономическата активност (рецесия) в повечето страни по света. Възможно е да имате лош кредит. Нашата компания сега предлага заем за по-ниски лихвени проценти, така че от какво се нуждаете, за да увеличите бизнеса си? Или имате нужда от пари за някои лични цели? Защо да не се свържете с нас сега, когато предлагаме лични и законни заеми при лихвен процент от 3% за максимален период от 25 години. Заинтересован кандидат може да се свърже с нас по електронна поща сега: paulsonloaninvestment@gmail.com или Whats App номер +18077007921

  ОтговорИзтриване
 57. Вие сте бизнесмен или жена? Имате ли финансова бъркотия или имате нужда от средства за започване на собствен бизнес? Нуждаете ли се от заем, за да започнете хубав малък мащаб и среден бизнес? Имате ли нисък кредитен рейтинг и за вас е трудно да получите капиталов заем от местни банки и други финансови институции ?.

  Нашите заеми са добре застраховани за максимална сигурност е нашият приоритет. Нашата водеща цел е да ви помогнем да получите услугите, които заслужавате. Нашата програма е най-бързият начин да получите това, от което имате нужда. Намалете плащанията си, за да облекчите натоварването на месечните си разходи. Спечелете гъвкавост, с която можете да използвате за всякакви цели - от ваканции, до образование, до уникални покупки

  Ние предлагаме широка гама от финансови услуги, които включват: Бизнес планиране, Финанси за търговски и развитие, Имоти и ипотеки, Кредити за консолидиране на дълга, Бизнес кредити, Лични заеми, Домашна рефинансиране Кредити с нисък лихвен процент от 4.00% юридически лица. Вземете най-доброто за вашето семейство и притежавате вашия дом за мечти, както и нашата обща схема за заем.

  НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАЕМИ - КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА ДОПУСКАНИ ЗАЕМИ.

  Моля, свържете се с нас за повече информация: davis_credit100@yahoo.com
  Моля да ни пишете с кредитната информация;
  - Пълно наименование:
  - Необходима сума от кредит ... $, €, £:
  - Продължителност на кредита:
  - Цел на заема:
  - Град държава:
  - Телефон:
  - Име на сайта:

  Ако сте заинтересовани да получите заем след това любезно ни пишете с изискването за заем.
  Моля, свържете се с нас за повече информация: davis_credit100@yahoo.com

  Искрено Ваш,
  Г-жа Уанда Дейвис
  davis_credit100@yahoo.com
  Очакваме с нетърпение да чуем от вас най-скоро ASAP

  Заинтересованите кандидати трябва да се свържат с нас по имейл: davis_credit100@yahoo.com

  ОтговорИзтриване
 58. Добър ден, аз съм регистриран личен кредитор. Ние отпускаме заеми, за да подпомогнем хората, фирмите, които трябва да актуализират финансовото си състояние в целия свят, като минималните годишни лихвени проценти са с ниски до 2% в рамките на една година до 30 години период на изплащане до която и да е част на света. Предоставяме заеми в диапазона от 5 000 евро до 100 000 000 евро. Нашите заеми са добре застраховани, за максимална сигурност е наш приоритет. Заинтересованото лице трябва да се свърже с нас по имейл: (24hourstloancompany1@gmail.com или info@24hoursloan.online)

  ОтговорИзтриване
 59. Здравейте,
  Моето име е ROBBI от Cirebon Jawa Barat Индонезия, бих искал да благодаря на майка Алисия Раду, че ми помогна да получа добър заем, след като претърпях много в ръцете на фалшиви онлайн кредитори, които ме измамят да печеля пари, без да ми предлагат заем имах нужда от заем през последните три години, за да започна собствен бизнес в град Киребон, където живеех, и аз паднах в ръцете на фалшива компания в Турция, която ме беше измамила и не ми предложи заем. и аз съм много разочарован, защото загубих всичките си пари за фалшива компания в Турция, защото го дължа на банката ми и на приятелите ми и нямам никой, който да бяга, докато един ден вярва, че един мой приятел нарече Сити Амина, след като прочете че е получила заем от майка Алисия Раду, така че трябваше да се свържа с Сити Амина и тя ми каза и ме убеди да се свържа с майка Алисия Раду, че е добра майка и трябваше да събера кураж и се свързах с майка Алисия Раду и аз бяхме изненадани от моя кредит, обработен и одобрен, и в рамките на 3 часа заемът ми беше прехвърлен по сметката ми и съм много изненадан, че това е чудо и трябва да свидетелствам за добрата работа на майка Алисия Раду
  така че ще съвет всеки, който се нуждае от заем, за да се свърже с майката Алисия Раду email: (aliciaradu260@gmail.com) и аз ви уверявам, че ще свидетелствате както аз съм направил и можете също да се свържете с мен за повече информация за майката Алисия Раду ми имейл : (robbi5868@gmail.com) и все още можете да се свържете със Siti Aminah, който ме запозна с майката Алисия Раду по електронна поща: (sitiaminah6749@gmail.com)
  може Бог да продължи да благославя и да обича любовта на майката Алисия Раду да промени финансовия ми живот

  ОтговорИзтриване
 60. Оферта за кредитиране на пари между отделния fenollosaten@gmail.com
  WhatsApp: 0033 755 1238 22
  предлагаме прост, бърз и надежден заем от 1 000.00 евро / $ до 1 000 000.00 евро / $ за сериозни и честни хора, нуждаещи се от пари с лихвен процент от 3% l година. За повече информация моля свържете се с мен само по имейл: fenollosaten@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 61. Оферта за кредитиране на пари между отделния fenollosaten@gmail.com
  WhatsApp: 0033 755 1238 22
  предлагаме прост, бърз и надежден заем от 1 000.00 евро / $ до 1 000 000.00 евро / $ за сериозни и честни хора, нуждаещи се от пари с лихвен процент от 3% l година. За повече информация моля свържете се с мен само по имейл: fenollosaten@gmail.com

  ОтговорИзтриване