Търсене в този блог

събота, 6 ноември 2010 г.

Лекция по Въведение в банковото дело - 04.11

Иновациите в банковата теория от средата на 70те години насам
1) принос на маркетинга за развитието на банкирането
a. портфейлни матрици за стратегическо позициониране на клиентите и пазарите – БКГ матрица и Маккинзи и Дженеръл елктрик – общата идея е да изследва банковата дейност като един бизнес портфейл , в който се включват различни по значимост сделки, които се оценяват:
i. според техния относителен пазарен дял и пазарен растеж (БКГ)
ii. от гледна точка на пазарна атрактивност
Банковите сделки се разполагат в 4 основни полета – звезди, дойни крави, кучета и въпроси. Най-рентабилните сделки са “звезди”. Най-нерентабилни – “кучета”. Благодарение на тези матрици банките за кратко време преосмислят своята продуктов асортимент и своята дистрибуционна платформа (начина по който продуктите достигат до клиента). Банковите продукти достигат до клиента: чрез филиалната мрежа, чрез мобилно банкиране, чрез самообслужване.
2) От 80те години на 20век – lean banking
a. Икономизирано банкиране („тънко” и „плоско” банкиране) – идеята като концепция е да оптимизира организационната структура на банките като премахне излишните инстанции и звена.
b. Скъсява се пътя т висшето ръководство до низшите звена
c. Идеята идва от автомобилостроенето – 37ма година се създава Тойота, която е била значително по-малка от Форд. През 50те от тойота наблюдават конвейера във Форд и правят анализ на грешките
i. Няма контрол над дефектите по конвейера
ii. Много място за складови наличности
iii. Много преразходи
Трите извода за подобряване:
- тотална ориентация към потребностите на негово величество клиента. Предпоставка за управление на качеството. То се разбира в два смисъла – качество на продуктите и качество на обслужването
- изтъняване на организационната структура, т.е. елиминиране на излишни звена
- оптимизиране на производствените процеси
3) Реинженерингова концепция – основната идея е да оптимизира дейността на една чрез оптимизиране на процесите, а не на структурите
a. Аргументира, че онези процеси, които създават добавена стойност се наричат бизнес процеси. Това са всички процеси, които трансформират входовете в изходи за добавена стойност. (обучение на студенти в специалност финанси, ако студентите намират реализация и това рефлектира върху материалното стимулиране на преподавателите).
b. Има процеси, които са нерентабилни, но банката не може да ги избегне. Те не са бизнес процеси! (разплащания с клиенти)
c. Бизнес процесът е връзката между ключови клиенти (рентабилните клиенти, чийто покупателен потенциал банките желаят да изчерпят) и ключови сделки (рентабилните за банките като производители сделки)
4) Аутсорсинг – практика от индустриалните компании, която представлява „изнасяне” на нерентабилни или нискорентабилни сделки, процеси и функции към други партньори, които са специализирани в съответния бизнес. Основен обект на изнасяне е информационното обслужване. По този начин банките икономизират разходи и намаляват натиска на разходите.

5) Модел на корпоративно ръководство – става актуално към средата на 90те гони на миналия век, в банковото дело в края на миналия век. То представя задължението на банковото ръководство да осигурява баланс между интересите на своите ключови стейкхолдъри (акционери, клиенти, служители и общество). За целта е необходима достатъчна добавена стойност създавана в дългосрочна перспектива, която се разпределя между тези ключови стейкхолдъри и удовлетворява техните потребности. Контролът и балансът изискват прозрачна информация относно дейността и резултатите на въпросната банка.

6) Due-Diligence – особената грижа, с която се оценява финансовото състояние на едно предприятие и съпътстващите го рискове. Чрез инструментариума на DD се установяват т.н. прекъсвачи на бизнеса, т.е. основните причинители на нараснали разходи или на рискове от загуба. От гледна точка на своя обхват Дю-Дилиджънс е комплексна методология, която включва няколко елемента (видове Дю-Дилиджънс – финансова, данъчна, правна, информационна, човешки ресурси, културна, търговско техническа и т.н.).
7) управление на връзките и взаимоотношенията с клиентите – маркетингов принос в банковата теория
a. има за цел да формира една възможно най-обхватна, комплексна картина за клиента и неговото състояние, което ще позволи да се оптимизират продукта за съответната група и съответна дистрибуционна платформа
b. 360градусова визия за клиента
8) Кредит-скоринг – метод/ система за оценка на платежоспособността на банковия клиент в кредитните сделки или в инвестиционните сделки (операции с дългови инструменти). Това означава, че методът оптимизира представата на банката за кредитното качество на клиента.
a. Кредитно качество – да се оцени платежоспособността му в икономически смисъл. Да се оценят изгледите на клиента за успех, т.е. да разшири бизнеса си и да подобри финансовото си състояние чрез конкретния заем
b. Кредитното качество „личностна страна”, т.е. личностна оценка и тук банките се стремят да оценят склонността на клиента към морален хазарт – към онези нерегламентирани действия, които ще затруднят изплащането на заема. За целта са създадени някои типизирани ситуации на клиентско поведение:
i. Клиентът ползва заем не според декларираното предназначение
ii. Представяне на риска, който би съпътствал един или друг заем като по-безопасен, отколкото е
iii. Ползване на заем от няколко банки изтъквайки една и съща цел, а напрактика може да се финансираме само с един заем
c. Чрез кредитния скоринг, вече веднъж оценени се отнасят в две категории, а именно “добри” и „лоши”. Основния проблем е появата на „сива маса” – погрешно отнесен процент клиенти към една от двете категории. За да се реши този проблем се въвеждат по-фини системи за оценка на кредитното качество.
9) Задържане на клиента – банката цели да задържи за по-дълго време своите най-рентабилни клиенти, за да ги „експлоатира”.
10) Стойностно предложение – обещаната полза от страна на банките към своите клиенти. Тази обещана полза е функция от ефективно работещ бизнес модел. Обещаната полза цели да направи клиента по-богат, по-доволен и да задържи клиента към дадена банка.
11) Кръстосани продажби и форсирани продажби – маркетингови практики
a. Кръстосани продажби – технология за комбинирано предлагане на продукти, с чието потребление се удовлетворяват различни част на съответната потребност. Банките предлагат т.н. пакети (индивидуално банкиране) или „продуктови линии” (корпоративно банкиране). Така клиента се обвързва много по-тясно с банката. Това е известно като „пленяване” на клиента и датира от средата на 19век (фирмено кредитиране на големи компании, чрез което те се поставят в зависимост. Банките упражняват съществено влияние върху тях. Това е първият канал на банковата власт.). С развитието на технологиите, банките разширяват асортимента и успяват комплексно да пленят своят клиент
b. Форсирани продажби – използва се по отношение на по-заможни клиенти, на които банките оферират продукти на по-висока цена, която клиента приема без проблеми (снобско поведение или по други причини). Това понятие се използва и като форсиране на продажбите по ниски цени в и по време на големи празници (коледа, нова година), когато банкерите правят отстъпки от цените на своите продукти. В двата случая банките преследват една и съща цел – реализация на по-високи приходи. Банките не могат безразборно да определят високи цени на продуктите си, поради насищането на пазара и изчерпването на клиентския потенциал. Новия потенциал е в развиващите се страни (богатите азиатски милиардери, Бразилия, Индия).
12) Нова филиална концепция за обслужване на клиентите – тази концепция идва от Великобритания (2002-2003) и навлиза в банковото дело. Идеята е да отпаднат гишетата, които разделят клиента от банкера и да се създадат условия за един по-интензивен фейс-ту-фейс контакт. Така се генерира доверие, благодарение на което клиента се завербува към банковата платформа. Всичко е нормално и даже естествено!
13) Самообслужване на клиенти – един път се дава възможност на клиента да общува с банкера и втори път да се самообслужи
14) Индивидуализирано предлагане на продукти за масова употреба – чужда практика за банките, която е алтернатива на тезата „Всичко за всички”. Банките се стремят да предлагат стандартизирани продукти, но според индивидуалния клиентски профил.
a. Оптимизиране на разходите – възможно е всички продукти да бъдат продадени изгодно, защото са съобразени с клиентския профил (в рамките на пределен период)
b. Повишава се качеството на продукта, на обслужването
c. Оптимизация разходите за производство и предлагане на съответния продукт
15) Концепция за алтернативните разходи – стойността на следващата най-предпочитана най-желана инвестиция, която трябва да бъде пожертвана за да се извърши едно или друго действие. Алтернативният разход възниква тогава, когато не сме в състояние да решим първостепенната си цел. В основата на концепцията е следната зависимост – оскъдността на ресурса прави ресурса скъп; свободата на избор; пропуснатата възможност; алтернативния разход;
16) Продуктов и паралелен инженеринг – иновация, която в банковото дело навлиза началото на 90те години на 20ти век. Характерна е за цикъла от продуктовата идея до фазата на завършеност на продукта. Позволява да се установи къде се прави преразход на материали и къде може да се оптимизират разходите. Това е синтетично създаден модел на даден процес, както дериватите искат да оптимизират търговията с финансови инструменти като я имунизират срещу негативен развой. Този синтетичен процес се тества дали наистина се доближава до реалността. Целта е на идейната фаза да си представим как ще протекат процесите до финалния етап на производството. Принципът проба-грешка е пагубен!

19 коментара:

 1. Здравейте приятели, аз не мога да повярвам. Аз просто имам законен заем от заем заемодателя база в САЩ. Имам своя имейл, когато аз търсех онлайн за кредит. Намерени коментар, който бе разказва как тя има заем от тях. Първоначално аз не й вярва, защото съм била измама няколко пъти от хора, които твърдят, че онлайн кредитори заем. Но тъй като аз бях в отчаяна нужда от пари, за да изплати сметките си, реших да опитам отново. така че аз им пишете. Когато го направих, аз бях изненада сумата от 250 хиляди щатски долара, които аз вече са подали бе жични в профила ми, дори когато аз имам лош кредит. Така че аз искам да се съветваме всеки, който може да се търси къде да получат законен заем от законен заем компания да им пишете направо (quickloanfirms@gmail.com) и ще получите вашия кредит и да бъде свободен от всички тези измами парада в интернет. .... просто се надявам тази информация може да помогне на някой в нужда от заем .....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Tenga cuidado aquí. Nadie puede ayudarle aquí o incluso sugerir cómo puede obtener ayuda financiera. Cualquier respuesta de un prestamista de préstamo a tu pregunta, debe pasar por alto, porque son ESTAFAS ... ESTAFAS reales ... yo era una víctima de la que fui estafado miles de dólares ... bien gracias a Dios por una hermana cristiano que me refirió a una organización formada préstamo por algún Fondo Fiduciario mujeres Christian. se llama mujeres cristianas fondos fiduciarios Organización Cooperativa (CWTCO) christainwomen.christainwomenloaninvestment@gmail.com o christainwomenloaninvestment@hotmail.comThey hecho mi vida muy valiosa y le dio un significado. Cuando la hermana me dio su contacto, contacté ellos. Entonces pedí un préstamo con todas las pruebas necesarias para demostrar que realmente necesitaba un préstamo, se aprobó un préstamo de $ 250,000.00 USD en 48 horas después de conocer a la altura de sus exigencias necesarias, mi préstamo fue depositado en mi cuenta bancaria sin garantía. Aunque yo estaba muy nerviosa con la organización de préstamo en un principio debido a mis malas experiencias anteriores, sobre todo cuando el tema de mi liquidación de los gastos de inscripción se acercó, me aferro a mi fe, debido al hecho de que mi pariente me refirió, tengo aclaró y como Dios debería tenerlo, no me imaginaba que mis deficiencias financieras ha llegado a un callejón sin final. Si no fuera por que la remisión rápida de una hermana cristiana a esta fuente genuina, me he arrepentido de mi vida plena, porque en ese momento yo sólo divorciado del padre de mi hijo, y mi hijo (Kennett) enfrenté con una vida y situación de muerte. Me enfrenté con sus cuentas de hospital y también me enfrenté a la ejecución hipotecaria en mi apartamento. Los detalles de esta organización enviado por Dios no se dan a conocer por ahora por temor a la suplantación (porque se ha descubierto que algunas personas no son realmente en necesidad de ayuda financiera, pero lo que quieren es recoger el dinero de esta genuina organización préstamo cristiano) . Y es por esta razón que ponga, t da a préstamo de todos modos. Usted debe ser capaz de convencerlos muy bien, y proporcionar buenas pruebas para demostrar que usted realmente necesita un préstamo antes de que puedan aprobarlo para usted. Su cargo es muy asequible y fiable en comparación con muchos por ahí, sus tasas de interés es sólo 4%, de poca documentación amortización 1-10years, y poco a verificación de crédito. Como he dicho antes, por razones de seguridad sólo puedo proporcionar su dirección de correo electrónico. Abraza este nuevo initiative.Feel dude en contactar con ellos a través de correo electrónico (christainwomenloaninvestment@hotmail.com o christainwomenloaninvestment@gmail.com) como su señor perry oficial de préstamo / rep smith asistirá a usted y usted estará libre de estafas y las cargas financieras.

   Изтриване
 2. Здравейте приятели, аз не мога да повярвам. Аз просто имам законен заем от заем заемодателя база в САЩ. Имам своя имейл, когато аз търсех онлайн за кредит. Намерени коментар, който бе разказва как тя има заем от тях. Първоначално аз не й вярва, защото съм била измама няколко пъти от хора, които твърдят, че онлайн кредитори заем. Но тъй като аз бях в отчаяна нужда от пари, за да изплати сметките си, реших да опитам отново. така че аз им пишете. Когато го направих, аз бях изненада сумата от 250 хиляди щатски долара, които аз вече са подали бе жични в профила ми, дори когато аз имам лош кредит. Така че аз искам да се съветваме всеки, който може да се търси къде да получат законен заем от законен заем компания да им пишете направо (quickloanfirms@gmail.com) и ще получите вашия кредит и да бъде свободен от всички тези измами парада в интернет. .... просто се надявам тази информация може да помогне на някой в нужда от заем .....

  ОтговорИзтриване
 3. Tenga cuidado aquí. Nadie puede ayudarle aquí o incluso sugerir cómo puede obtener ayuda financiera. Cualquier respuesta de un prestamista de préstamo a tu pregunta, debe pasar por alto, porque son ESTAFAS ... ESTAFAS reales ... yo era una víctima de la que fui estafado miles de dólares ... bien gracias a Dios por una hermana cristiano que me refirió a una organización formada préstamo por algún Fondo Fiduciario mujeres Christian. se llama mujeres cristianas fondos fiduciarios Organización Cooperativa (CWTCO) christainwomen.christainwomenloaninvestment@gmail.com o christainwomenloaninvestment@hotmail.comThey hecho mi vida muy valiosa y le dio un significado. Cuando la hermana me dio su contacto, contacté ellos. Entonces pedí un préstamo con todas las pruebas necesarias para demostrar que realmente necesitaba un préstamo, se aprobó un préstamo de $ 250,000.00 USD en 48 horas después de conocer a la altura de sus exigencias necesarias, mi préstamo fue depositado en mi cuenta bancaria sin garantía. Aunque yo estaba muy nerviosa con la organización de préstamo en un principio debido a mis malas experiencias anteriores, sobre todo cuando el tema de mi liquidación de los gastos de inscripción se acercó, me aferro a mi fe, debido al hecho de que mi pariente me refirió, tengo aclaró y como Dios debería tenerlo, no me imaginaba que mis deficiencias financieras ha llegado a un callejón sin final. Si no fuera por que la remisión rápida de una hermana cristiana a esta fuente genuina, me he arrepentido de mi vida plena, porque en ese momento yo sólo divorciado del padre de mi hijo, y mi hijo (Kennett) enfrenté con una vida y situación de muerte. Me enfrenté con sus cuentas de hospital y también me enfrenté a la ejecución hipotecaria en mi apartamento. Los detalles de esta organización enviado por Dios no se dan a conocer por ahora por temor a la suplantación (porque se ha descubierto que algunas personas no son realmente en necesidad de ayuda financiera, pero lo que quieren es recoger el dinero de esta genuina organización préstamo cristiano) . Y es por esta razón que ponga, t da a préstamo de todos modos. Usted debe ser capaz de convencerlos muy bien, y proporcionar buenas pruebas para demostrar que usted realmente necesita un préstamo antes de que puedan aprobarlo para usted. Su cargo es muy asequible y fiable en comparación con muchos por ahí, sus tasas de interés es sólo 4%, de poca documentación amortización 1-10years, y poco a verificación de crédito. Como he dicho antes, por razones de seguridad sólo puedo proporcionar su dirección de correo electrónico. Abraza este nuevo initiative.Feel dude en contactar con ellos a través de correo electrónico (christainwomenloaninvestment@hotmail.com o christainwomenloaninvestment@gmail.com) como su señor perry oficial de préstamo / rep smith asistirá a usted y usted estará libre de estafas y las cargas financieras.

  ОтговорИзтриване
 4. Преминавайки през трудности и се нуждаят от финансова помощ и има нужда от приятел, за да подадат ръка, след като сте намерили приятел в нас. Нашата финансова помощ институция да достигнете най-високото си потенциал в областта на финансите с минимален стрес и по-малко хартия произведения.

  Свържете се с нас имейл: janemagoju@hotmail.com с вашата информация за непосредствена преработка на вашата кандидатура в 2% на годишна база.

  * Име:
  * Адрес:
  * Държава:
  * Телефон:
  * Възраст:
  * Професия:
  * Длъжност на работното място:
  * Размер на кредита:
  * Продължителност на кредита:
  * Цел на кредита:
  * Месечен доход:

  Джейн Magoju
  © JMFH2015
  ®JMFH ™

  ОтговорИзтриване
 5. Възможно ли е да търсите за бизнес кредит, личен заем, начало заем, кола
  заем, студентски кредит, консолидиране на дълг кредити, необезпечени кредити, рисков
  капитал и др .. Или са ви отказва заем от банка или финансова
  институция за една или повече reasons.You в точното място за
  Вашите решения заем! Аз съм частен кредитор, давам заеми до
  фирми и физически лица на ниска и достъпна лихвен процент на
  2%. Интерес. Моля, свържете се с нас чрез имейл:
  financialfutureloanfirm@gmail.com
  благодаря,
  Г-жа Стейси

  ОтговорИзтриване
 6. В финансови затруднения и се наложи да започнат средства направя контакт: janedamilek@gmail.com с тях информация, за да ни позволи да одобри молбата Ви кредит при два процента лихва.

  име
  адрес
  град
  държава
  телефон
  факс
  заета сума
  продължителност на кредита
  професия
  месечен приход

  Джейн Damilek
  +233245353322

  ОтговорИзтриване
 7. Възможно ли е да търсите за бизнес кредит, личен заем, начало заем, кола
  заем, студентски кредит, консолидиране на дълг кредити, необезпечени кредити, рисков
  капитал и др .. Или са ви отказва заем от банка или финансова
  институция за една или повече reasons.You в точното място за
  Вашите решения заем! Аз съм частен кредитор, давам заеми до
  фирми и физически лица на ниска и достъпна лихвен процент на
  2%. Интерес. Моля, свържете се с нас чрез електронна поща:
  financialfutureloanfirm@gmail.com

  Благодаря,
  Г-жа Стейси

  ОтговорИзтриване
 8. Добър ден ,

  Всеки от вас спешно се нуждае от заем, за да финансира вашия бизнес, да създаде компания или да задоволи вашите нужди, FRED LARRY LOAN COMPANY, винаги е на разположение, за да ви помогне, когато цялата надежда е изчезнала.

  Получаването на легитимен заем винаги е било огромен проблем за хората, които имат финансови проблеми и имат нужда от решение. Въпросът за кредитите и обезпеченията са нещо, за което хората винаги се притесняват, когато търсят заем от легитимен заемодател. Но ние направихме тази разлика в кредитирането с доверие. Ние даваме заем от порядъка на $ 500,000 до $ 500,000,000,000; Ние сме регистрирани, гарантирани и държавно сертифицирани в международен план, Фред Лари кредитна компания е решение на всички ваши финансови проблеми, нашите заеми са лесни, евтини и бързи и ние даваме заеми на физически лица, фирми, учреждения, бизнес организации и хора от Всички видове по целия свят.

  Услугите ни включват следното:

  Кредити за всякакъв вид и цел,

  Няма социална осигуровка и кредитна проверка, 100% гаранция. Всичко, което трябва да направите, е да ни уведомите точно какво искате и със сигурност ще направите вашата мечта реалност. (FRED LARRY LOAN COMPANY). Казва ДА, когато банките ви казват НЕ. Свържете се с нас днес за тази сума на кредита, която Ви е необходима, за да отговаря на Вашия бюджет,
  Вземете заема си сега с 3% лихвен процент.
  Изпратете ни имейл сега на (fredlarryloanfirm@gmail.com)

  ОтговорИзтриване
 9. Добър ден ,

  Всеки от вас спешно се нуждае от заем, за да финансира вашия бизнес, да създаде компания или да задоволи вашите нужди, FRED LARRY LOAN COMPANY, винаги е на разположение, за да ви помогне, когато цялата надежда е изчезнала.

  Получаването на легитимен заем винаги е било огромен проблем за хората, които имат финансови проблеми и имат нужда от решение. Въпросът за кредитите и обезпеченията са нещо, за което хората винаги се притесняват, когато търсят заем от легитимен заемодател. Но ние направихме тази разлика в кредитирането с доверие. Ние даваме заем от порядъка на $ 500,000 до $ 500,000,000,000; Ние сме регистрирани, гарантирани и държавно сертифицирани в международен план, Фред Лари кредитна компания е решение на всички ваши финансови проблеми, нашите заеми са лесни, евтини и бързи и ние даваме заеми на физически лица, фирми, учреждения, бизнес организации и хора от Всички видове по целия свят.

  Услугите ни включват следното:

  Кредити за всякакъв вид и цел,

  Няма социална осигуровка и кредитна проверка, 100% гаранция. Всичко, което трябва да направите, е да ни уведомите точно какво искате и със сигурност ще направите вашата мечта реалност. (FRED LARRY LOAN COMPANY). Казва ДА, когато банките ви казват НЕ. Свържете се с нас днес за тази сума на кредита, която Ви е необходима, за да отговаря на Вашия бюджет,
  Вземете заема си сега с 3% лихвен процент.
  Изпратете ни имейл сега на (fredlarryloanfirm@gmail.com)

  ОтговорИзтриване
 10. Здравейте.

  Имате ли нужда от спешен заем? Имате лош кредит? Можем да одобрим заем за Вас, ние сме надежден сертифициран финансов институт
  Одобряване на средства за всички видове проекти. Нашата кредитна / финансова оферта е
  Даден при нисък лихвен процент от 3,00% и продължителността на изплащането е много
  Приятелски и удобен за клиента. Продължителността на кредита е по договаряне.
  Ние одобряваме финансиране за до 100 милиона долара и повече в зависимост от
  Характер на дейността. Нашите услуги са надеждни и издръжливи, Свържете се с нас днес чрез
  (bonitecloancompany@gmail.com) Вашият успех е наш приоритет.

  С Най-Добри Пожелания!!!

  ОтговорИзтриване
 11. Здравейте.

  Имате ли нужда от спешен заем? Имате лош кредит? Можем да одобрим заем за Вас, ние сме надежден сертифициран финансов институт
  Одобряване на средства за всички видове проекти. Нашата кредитна / финансова оферта е
  Даден при нисък лихвен процент от 3,00% и продължителността на изплащането е много
  Приятелски и удобен за клиента. Продължителността на кредита е по договаряне.
  Ние одобряваме финансиране за до 100 милиона долара и повече в зависимост от
  Характер на дейността. Нашите услуги са надеждни и издръжливи, Свържете се с нас днес чрез
  (bonitecloancompany@gmail.com) Вашият успех е наш приоритет.

  С Най-Добри Пожелания!!!

  ОтговорИзтриване
 12. 100% финансиране от нашата компания с нисък лихвен процент от 4%. Ние предлагаме кредити на физически лица, организации, компании и т.н. Нашият процес на одобрение на кредита бързо и лесно може да ви помогне да заемате пари. Можете да се свържете с нас по имейл,
  Spring-cash2016@outlook.com

  ОтговорИзтриване
 13. (MERIT НАДЕЖДА КРЕДИТ)
   
  Здравейте г-жа г-жа, заслуга надежда, заемодателят легитимен и надежден заем на заеми
  При условия и условия ясни и разбираеми при 2% лихвен процент. от
  USD $ 12,000 до $ 8,000,000, само евро и паунда. Давам бизнес заеми,
  Лични заеми, студентски заеми, заеми за автомобили и заеми за плащане на сметките. ако ти
  Нуждаят се от loana2
     Което трябва да направите, е да се свържете директно с мен
  В: (merithope6@gmail.com)
  Бог да те благослови.
  С уважение,
  Г-жа: заслужава Надежда
  Имейл: (merithope6@gmail.com)

  Забележка: Целият отговор трябва да бъде изпратен до: (merithope6@gmail.com)

  ОтговорИзтриване
 14. Здравейте моето име Андреа Флоренция Бих искал да споделя моето свидетелство за това как получих заем от фирма за заем на Олдън Мур, търсех кредитен кредит, за да мога да създам текстилна компания, притежавам машина с някои инструменти и знания, но аз се нуждаят от други машини повече и място, тъй като ми липсва физическото пространство за управление на компанията, необходими около $ 1000000. така че видях свидетелство на дама за това как тя получи своя заем от кредитна компания "Олдън Мур" в интернет. така че ги изпратих по имейл, който тя предостави на aldenmooresloan333@gmail.com. кредитът ми бе одобрен и прехвърлен на банковата ми сметка в рамките на два дни от молбата ми. аз съм щастлив да информирам широката публика, че съм сега собственик на пълно работно време и аз се радвам, че имам заем от надежден и доверен достоен заем компания и искам някой, който се нуждае от заем, за да се свържете с кредита на Олдън Мур компания на техния имейл адрес на адрес: aldenmooresloan333@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 15. Аз съм Майкъл Ричард, аз съм главният изпълнителен директор на лицензирана компания за финансови услуги, която предоставя финансова помощ на нашите многобройни клиенти по цял свят в размер на 2% с минимален заем Сума от ($ 5,000.00) и максимален размер на кредита (50,000,000.00 USD) период от 1-30 години. С нашите гъвкави пакети за кредитиране кредитите могат да бъдат обработени и прехвърлени на кредитополучателя в най-кратки срокове. Мисията на компанията е да предоставя на хора, кооперативни организации и компании, нуждаещи се от финансова помощ, заеми без обезпечение, което ни прави различни от банки и други финансови институции с помощта на бедните, нуждаещите се и всички, които са били отхвърлени от банките, заинтересованото лице трябва да ни изпрати имейл

  michaelrichard073@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 16. Прекратете финансовите си притеснения
  Ние сме кредитна акредитирана компания. ние предлагаме заем на физически лица на
  нисък лихвен процент от 2%, предлагаме личен заем, бизнес заем,
  ипотечен заем. заем за недвижими имоти
  не се колебайте да се свържете с нас чрез: (felixgeorge958@gmail.com)

  ОтговорИзтриване
 17. Здравейте всички,

  Нуждаете се от истински заем между 1 000 до 50 000 000 долара, евро, GBP лири?

  Кандидатствайте за бърз и удобен заем, за да плащате сметки и да започнете ново финансиране на проектите си с най-нисък лихвен процент от 2%. Вие сте на точното място за вашия кредит решения Ако се интересувате от кредитната оферта, Свържете се с нас днес чрез: rolandfredrickloaninsuranceplc@gmail.com свържете се с нас чрез Whats App номер +1 (845) 731 5341

  ОтговорИзтриване