Търсене в този блог

събота, 6 ноември 2010 г.

Лекция по Корпоративни финанси - 02.11

23 Октомври – контролно

Защитни клаузи
- негативни – забрана на длъжника да извършва определени действия
- позитивни – задължение длъжника да извърши определени действия
- защитните клаузи са винаги в тежест на длъжника
- обикновено те са значителна част от обема на договора за заем, поради многото начини кредитополучателите да ощетят кредиторите

Видове:
- клаузи относно активите на фирмите (ипотеки, гаранции от трета страна) – чрез тях се урежда обезпечението по заема. По този начин кредитополучателя се отказва доброволно от определени права върху активите си (негативни клаузи – забрана за продажба и позитивни клаузи – задължение за застраховане)
- клаузи относно целевото използване на средствата
o точно за какво да се използва заема
o позитивни клаузи
o защита за кредитора от поемане на прекалено голям риск от страна на кредитополучателя
o обикновено са налице при инвестиционните заеми
- клаузи относно дивидентите
o негативни клаузи
o или изцяло се забранява изплащането на дивидент или размера му се ограничава
o чрез дивидентите директно изтичат средства от компаниите в ущърб на кредиторите
- клаузи относно финансирането
o уреждат се бъдещи вземания на заеми от трети кредитори
- клаузи относно финансовите съотношения
o позитивни клаузи
o поддържане на определени нива на финансовите показатели
- клаузи за амортизационен фонд
o при облигационни заеми
o за купонни облигации и за дисконтови облигации – при тях проблема за кредиторите е че главницата се плаща на падежа в пълен размер. Голямата сума, която фирмата трябва да има е предпоставка за натрупване на амортизационен фонд. С парите от фонда фирмата не разпорежда свободно, а според клаузите по договора.
- Клаузи относно отчетността и предоставянето на информация
o Текущо следене на кредитоспособността на заемополучателите

Клаузите важат и се прилагат при всякакъв вид заеми

Банкови заеми (Loans)
- особености
o непрехвърляем дълг => кредитора е един и същ до погасяването на заема. Налице са тесни взаимоотношения между страните => кредитора разполага с много повече информация за длъжника
o заема не е разделен на части. Получава се на цяло в пълен размер (за разлика от облигациите)
o времето за получаване на финансирането е много по-кратко
- Процедури – характерни за всяка банка, макар и да не са стереотипни по форма
o Инициатива (искане) за заем – от искателя  тя се формализира чрез документи. С искането се предоставя и информация за оценка на кредитоспособността.
o Банката обобщава информацията и евентуално събира допълнителна информация по други канали (кредитен регистър, контрагенти на фирмата)
o Оценка на кредитоспособността чрез различни методики
o Вземане на решение за отпускане на заема и определяне на условията на заема
o Сключване на договор
o Отпускане на средства
- Видове
o Оборотни – краткосрочно финансиране до 1 година
 Честа практика е те да се отпускат незабавно (особено за класните клиенти на банките)
 Овърдрафт – заема автоматично се получава, и автоматично се погасява
o Инвестиционно финансиране на дългосрочни инвестиции
 Налице е т.н. гратисен период – фирмата не погасява главница, а само лихва. Периода е до пускане на инвестицията в действие, респективно до момента, в който тя започва да се отплаща.
 Отпускането на заем е по усложнена процедура в следствие по-големия риск за банките. Сумата се отпуска на части в резултат на завършен етап от реализиране на инвестицията.
 Често, при големите инвестиционни заеми, той се отпуска т група банки, за да се намали риска за банките (строителство на инфраструктурни проекти – магистрали, АЕЦ и т.н.)
 Не се финансира фирма, а проекта който тя иска да реализира

Облигации (Bonds)
- сумата се получава от множество кредитори. Всяка облигация е една равна част от общия размер на заема.
o Номинал – каква сума от целия заем е една облигация
o Срок – срок на заема (матуритет)
o Защитни клаузи – има, но са по-малко. Записват се в проспекта на емисията
o Плащания – изплащане на купон и номинал (при окончателно плащане)
- Не винаги са налице плащания и на купон и на номинал (дисконтови облигации – плаща се само номинал, закупен на по-ниска цена)
- Опции по облигации
o Опция за обратно изкупуване (в полза на емитента) преди падеж
o Опция за конвертиране (в полза на притежателя) – дава право за замяна на облигации с обикновени акции на компанията емитент по фиксирана цена. Облигация с такава опция е по-скъпа.
o Опция за замяна (в полза на емитента) – емитента има право да ги замени за други свои ценни книжа
o Опция за продажба – огледална на опцията за обратно изкупуване

- Рейтинг на облигацията
o Показват кредитния риск на компанията емитент
o Влияят върху доходността на облигациите

Предимства и недостатъци на облигациите спрямо банковите заеми


Предимства
- по-ниска цена на финансиране (като се игнорират транзакционните разходи) поради избягването на посредник; „правят се икономии от мащаба”
- възможно е да се емитират и без обезпечение (разчита се на „добрата дума” на длъжника
- по-малко защитни клаузи
- по-дълъг срок на финансиране (има 20, 30, 50годишни облигации)


Недостатъци
- високи транзакционни разходи (като абсолютна сума) – по-сложен процес с участие на повече от една страна. Тъй като разходите са много близки както за емисия на големи, така и на малки по размер облигационни заеми, то малки емисии са непрактични. За текущи нужди се тегли заем
- финансирането отнема много време
- не е възможно финансирането да се получи „при поискване”
- условията не могат да се предоговарят (или поне това е много трудно)
- разкриване на конфиденциална информация

Няма коментари:

Публикуване на коментар