Търсене в този блог

понеделник, 1 ноември 2010 г.

Лекция по Основи на Застраховането - 26.10

Тема „Изискване за застраховаемост на събитията ще се разглежда на упражнения

Видове застраховане

Различните рискове се класифицират по различен начин в зависимост от района на застраховането. Териториалният фактор предопределя дали едно събитие е застраховаемо или не.
- горския пожар е незастраховаемо за България събитие!

В зависимост от застрахованите лица:
- индивидуално застраховане; не касае ЮЛ
o касае живота, здравето, имуществото, отговорността на ФЛ
o взаимно застраховане е налице при застраховане на семейна общност
- групово застраховане
o не е имуществено
o касае животозастраховането и здравното застраховане (работодател застрахова всички свои подчинени)
o в България най-широко са разпространени задължителните застраховки (групови) – служители на НАП и Митници имат задължителни застраховки живот и злополука
- бизнес застраховане
o единствено и само имуществено застраховане
o застраховане на отговорности (вреди от дейност на химическа компания)

В зависимост от застрахователния случай
- животозастраховане – има различни видове
o смърт, инвалидност, старост, брак и др.
- здравно застраховане
o временна неработоспособност
- имуществено застраховане
o пожар, мълния, свлачища, буря, кражба и др.
- застраховане на отговорности
o вреди причинени на трети лица; гражданска отговорност на автомобили – задължителна, докато гражданска отговорност на плавателни, летателни машини и пр. е доброволна; обща гражданска отговорност – за всички вреди към трети лица

Имуществено застраховане + Застраховане на отговорност = Общо застраховане (General insurance)

В България се говори за застрахователи и осигурители (пенсии и здраве). Всъщност „осигурителите” оперират като застрахователите. Термина е останал от минали времена. Разликата между осигуряване и застраховане има по отношение на пенсиите. Има пенсионни застраховки и пенсионни осигуровки – разликата е по отношение на солидарността.
Частните пенсионни фондове работят на капиталовопокривен принцип. При застраховките няма персонификация на партидите! Всичко постъпва в общ фонд и от там се ползват само нуждаещите. Пенсионни осигуровки < = > пенсионни застраховки

Асортимент от имуществени застраховки

Комбинация на имущества със събития

Под „едно събитие” се разбира група събития със сходна честота и тежина на вредите. Такива групи се наричат „клаузи” и имат (обикновено) буквена идентификация. (пожар се предоставя в клауза със свлачища и наводнения)

Застраховки на отговорности – налице са виновно лице и увредено лице (трето лице)
1) виновното лице сключва застраховка със застрахователя си
2) виновното лице нанася вреда на увреденото лице
3) виновното лице отправя иск към застрахователната компания
4) ако виновното лице не иска или не може да предяви иск, то увреденото лице може да предяви директен иск
5) застрахователната компания плаща обезщетение

Важно е при какви причини виновното лице е нанесло поражения. Ако поражението е в следствие на алкохол, наркотици и т.н., то застрахователя има право на регрес – застрахователната компания има право да събере премията от виновното лице.
Ако увреденото лице има застраховка с трети застраховател, то той би могъл да получи обезщетение втори път. Това е НЕДОПУСТИМО, затова увреденото лице може да избере от кой застраховател да получи обезщетение. Влиза принципа на суброгация – освобождава увреденото лице да съди виновното лице за обезщетение, като прехвърля това право на това лице, което му е платило (втория застраховател)

В зависимост от обезщетенията:
- застраховки в размер на вредата – като цяло имуществени застраховки
- Застраховки за определена сума – животозастраховане
Има и изключения по отношение на застраховките в размер на вредата – вещи със сантиментална стойност. Тогава се прилага застраховане за определена сума.

Няма коментари:

Публикуване на коментар