Търсене в този блог

петък, 1 май 2009 г.

Лекция по макроикономика - 29.04

Риск
- държането на пари е свързано с риск
o инфлацията може да ги обезцени
- промените в риска от държане на пари не намалява търсеното количество пари, защото заедно с това се променя и риска при ценните книжа

Ликвидността
- тя носи най-голяма изгода на индивида
- парите са необходими за ежедневни транзакции
- увеличаване на размера и броя на транзакциите увеличава търсеното количество пари

Спекулативно търсене на пари
- при равни други условия (риск и ликвидност) търсеното количество пари за спекулативни цели зависи обратно от лихвения процент


Съвкупно търсене на пари
- то е хоризонтална сума от транзакционното, предпазното и спекулативното търсене на пари


Зависи от два основни фактора:
• равнището на цените
o увеличава търсенето на парите
• реалният БВП
o увеличава търсенето на пари


Паричен пазар
• съвкупността от търсене и предлагане на пари

• лихвеният процент се определя на паричния пазар
• лихвеният процент се променя
o ако се променя паричното търсене
 паричното търсене нараства, нараства и лихвения процент
o ако се променя паричното предлагане
 нарастване на паричното предлагане понижава лихвения процент


Депозитна мултипликация
- или още – процесът на създаване на пари
- принципът на частичните резерви – основа на съвременните банкови системи
- търговска банка
o Активите = Пасивите + Собствен капитал


Резерви
• Общи резерви (TR)
o Задължителни минимални резерви (RR)
o Свръхрезерви (ER)

• норма на задължителните резерви ( R ) = ЗМР/ Депозитите

Депозитна мултипликация
• паричното предлагане (М) е равно на пари в обръщение (С) плюс депозити до поискване (D)
o M= C + D
• Тъй като паричното предлагане включва и депозитите, банковата система играе важна роля.

Няма коментари:

Публикуване на коментар