Търсене в този блог

петък, 1 май 2009 г.

Лекция по макроикономика - 28.04

Търсене и предлагане на парите

1. същност, функция и видове пари.
2. паричен пазар – предлагане и търсене на парите
3. депозитна мултипликация
4. теории за търсене на пари – количествена теория, кейнсианска теория, монетаристка теория


Увод:
• парите са един от най-интересните обществени феномени. Те са въплъщение на дългата еволюция на човешката цивилизация.
• Историята показва, че обществата, които подценяват ролята на парите в икономиката, престават да се развиват и се деформират

- финансовите кризи, както и съвременната глобална криза е доказателство за това.
- Поради това, разбирането на същността на парите и тяхната роля в икономиката е от съществено значение за нейното ефективно развитие.

Дефиниция: Парите са общоприето средство за плащане на стоки и услуги и за погасяване на дългове.
- те изпълняват три основни функции
o средство за размяна
o средство за измерване на стойността
o средство за съхраняване на стойността
o (парите като платежно средство)

Средство за размяна
- общоприето средство за извършване на плащания
- това е най-важната функция на парите и по това те се различават от всички останали активи

Средство за измерване на стойността
- парите са широко използвана единица за пресмятане на стойността на стоките

Средство за съхраняване на стойността
- прехвърля покупателната сила от настоящето в бъдещето


Видове пари
1) стокови пари -
2) книжни пари – символични пари. Съвременните пари са декретирани пари – т.е. необратими в скъпоценни метали, но обявени от държавата за законно платежно средство
3) кредитни пари – банков депозит, чекове и депозитни карти

Предлагане на пари
- всеки актив, който изпълнява трите функции на парите, представлява пари
- за да се наложи нещо като пари трябва
o да е оскъдно
o да е делимо
o да е лесно преносимо
o да не са лесно фалшифицирани
- за измерване на количеството пари в икономиката се използват паричните агрегати

Паричен агрегат – съвкупност от финансови активи, подредени по степен на тяхната ликвидност. От своя страна, ликвидността представлява способността на един актив да се превръща бързо, лесно и с най-малка загуба на стойност в средство за размяна – пари.

Видове парични агрегати
М0 – парите извън банките
М1 = М0 + безсрочните депозити (разплащателни сметки)
М2 = М1 + срочните депозити (квази(потенциални) пари)
М3 = М2 + специални депозити

Парични агрегати – ЕЦБ представяне (хил. лв)
- източник:
o БНБ статистика

- паричното предлагане, измерено чрез някой от паричните агрегати, представлява запас от активи, наличност в даден момент. То не зависи от лихвения процент.

Парично предлагане

Как се определя паричното предлагане
- контролира се о Централната банка – у нас е БНБ
o пряко регулира парите в обръщение
o косвено контролира сумата на депозитите, които се приемат от частните банки


Търсене на пари
- търсенето на пари е зависимостта между количеството пари, които хората искат да държат и лихвения процент

Мотиви за търсене на пари
- транзакционен
o транзакционно търсене на пари – пари за покупки
- предпазен
o пари за неочаквани събития
- спекулативен

Транзакционно и предпазно търсене на пари
- количеството пари за транзакционни и предпазни цели не зависи от лихвения процент


Спекулативно търсене на пари
- произтича от функцията средство за натрупване. Според Кейнс, това е онази част от общото количество пари, която субектите държат, за да реагират при изменение на цените и ценните книжа и другите финансови активи, т.е. за спекулиране и печалба.
- Влияе се от три фактора
o Очакваната възвращаемост (доходност)
o Риск
o Ликвидност

Очакваната възвращаемост
- лихвеният процент измерва алтернативните от държането на пари вместо носещи доход ценни книжа
o увеличаването на лихвения процент повишава разходите по държане на пари и поради това търсеното количество пари е ниско и обратното.

Няма коментари:

Публикуване на коментар