Търсене в този блог

събота, 23 май 2009 г.

Лекция по макроикономика - 12.05

Сумата на паричното предлагане в икономиката:

Начален депозит = 1000
+ Банка 1 кредити = 800лв
+ Банка 2 кредити = 640лв
+ Банка 3 кредити = 512лв
+ Други кредити....
Паричното предлагане М = (1/R)*1000лв, където R е нормата на задължителните резерви

В нашия случай при R=0,2  M=5000лв.

• Банковата система, основана на принципа на частични резерви създава пари, но не създава богатство
• Банковите заеми са нови пари за заемополучателите и в същото време равна по величина сума на нов дълг

Модел на паричното предлагане
• парична база, В = С + RR
o контролира се пряко от централната банка
• Норма на задължителните резерви R= RR/D
o Зависи от регулациите и банковата политика. В България – до 15%. В момента е 5%

• Отношението пари в обръщение/ депозити, c= C/ D
o Зависи от предпочитанията на домакинствата

Паричен мултипликатор
D=1/R
Ако задържат пари в себе си:
m = (1 + c)/(R + c)
m – паричен мултипликатор
Където: с – пари в брой/ депозити

Модел на парично предлагане: М = m*B
• ако R < 1, то m > 1
• ако паричната база се промени с ΔВ, то паричното предлагане се променя с ΔМ = m*B


Теории за търсене на пари
1. количествена теория
2. кейнсианска теория
3. монетаристка

Количествена/ Класическа теория
- първа версия – Д. Юм – през 18век
- Ъ. Фишер – 1911г. цялостно изложение – M*V = P*Y(нБВП), уравнение на размяната

При класиците
V= const
Y= const

• Изводи
o Увеличаването на М, повишава само Р
• Уравнение за търсене на пари
o 1/V=k  M=1/V(P*Y)  M= k*(P*Y)  Md= k*PY
o Търсенето на пари зависи само от дохода


Кейнсианска теория
• нарича се още теория за предпочитание към ликвидност
• подходът на Кейнс – прима, че богатството е в две форми – пари и облигации (ценни книжа)
• Кейнс разглежда три мотива – транзакционен, предпазен, спекулативен
• Неговият принос е анализът на спекулативния мотив – оттук се извежда обратната връзка между лихвен процент и търсеното количество пари

Монетаристка теория
• М. Фридмън – 1956г., „Количествена теория на парите – ново изложение”
• Съвременната количествена теория на парите или монетаризъм
• Фридмън прилага подхода на Кейнс, но стига до извода на класиците
• За Фридмън търсеното количество пари зависи от два фактора:
o Постоянният доход
o Очакваната изгода от притежаването на пари
• В съвременните условия – депозитите от М1 се олихвяват
• Лихвеният процент влияе едновременно върху изгодата от притежаване на пари и на облигации. В крайна сметка НЕ влияе върху търсеното количество пари.
ИЗВОД:
• в монетаристката функция на търсене на пари като единствен фактор остава постоянния доход. Връзката е положителна.
• Md = f(Yp)
o Този извод е аналогичен на класическия резултат


Парична политика (тема 12)

1. роля на парите в икономиката – неокласически трансмисионен механизъм
2. централна банка – статут и функции
3. цели и инструменти на паричната политика. Антиинфлационна политика (често го дава на изпити)
4. валутен борд


Роля на парите в икономиката

Две виждания:
- Кейнсианско – парите влияят върху реалната икономиката
o Кейнсиански парично– предавателен механизъм – механизмът чрез който измененията на паричният пазар се предават на реалната икономика
 MS↑  i↓  I↑  AE↑  Y↑


- Класическото – парите не влияят върху реалната икономика
o Теза за „парична неутралност”
 М*V=P*Y


Централна банка – статут и функции

• Статут
o Зависима
o Независима

• Функции
o Контрол върху паричното обръщение и емисията на парите
o Кредитор от последна инстанция
o Банков надзор

Цели и инструменти на паричната политика
• парична политика – съставна част от макроикономическата политика
• ПП – осъществява се от централната банка
o Цели
 Крайни – ценова стабилност, пълна заетост, икономически растеж
 Междинни цели – паричните агрегати и дългосрочния лихвен процент (косвено влияние на ЦБ)
 Оперативни – резервите на търговските банки и краткосрочния лихвен процент

Няма коментари:

Публикуване на коментар