Търсене в този блог

събота, 23 май 2009 г.

Лекция по макроикономика - 19.05

Балансиран бюджет срещу оптимална фискална политика
1) Стабилизация на икономиката
2) Изглаждане на данъците
3) Преразпределение на тежестта между поколенията

Осъществяването на оптимална фискална политика изисква в едни случаи – дефицит, а в други – излишък.

Видове дефицит
Според обхвата
1) касов дефицит = приходи – разходи
2) първичен дефицит = приходи – (разходи – лихвите по вътрешния и външния дълг)
3) вътрешен дефицит = приходи – (разходи – лихви по външния дълг)
4) общ дефицит = касов дефицит – неплатените лихви и просрочия

Структурен и цикличен дефицит
• фактически дефицит
o структурен дефицит – дефицит, който би съществувал и при пълна заетост; определя се от съществуващите данъци и държавни разходи
• цикличен дефицит – (част от фактическият дефицит, над структурния, резултат от спад в производството под потенциалното)


Алгебрично
G = 50
T = T*a + t*Y

• ако в условията на пълна заетост се наблюдава дефицит, той е структурен и е доказателство за експанзионистична ФП
• ако в условията на пълна заетост се наблюдава излишък, той е структурен и е доказателство за рестриктивна ФПИзточници на финансиране на бюджетния дефицит
1) заеми
a. вътрешни – от населението чрез продажба на ДЦК – не нараства инфлацията, но има наличие на изтласкващ ефект (държавните разходи избутват частните инвестиции) G↑  i↑  I↓
b. външно кредитиране – не се ограничават вътрешните ресурси, но ако не се използват ефективно – дългосрочно нарастване на дълга

Нова парична емисия
• нарича се още монетаризация на дефицита
o предимство – бързо действие, не се наблюдава изтласкващ ефект
o недостатък – инфлация

Държавен дълг и неговите последици
• Опасно ли е нарастването на дълга?
• Може ли да фалира държавата
o Зависи дали средствата се използват ефективно
• Ако дългът е вътрешен
o Рефинансиране
o Парична емисия, инфлация (инфлационен данък)
• Ако дългът е външен и е в чужда валута и се използва неефективно е опасно
o Продажба на национални ресурси на чуждите кредитори

Планът на Обама
• в плана на Обама за борба с кризата – една от мерките е намаляване на данъците
• в началото с 250$ на човек и по-късно с още 250$ на човек
o мярката ще стимулира ли икономиката?

Рикардианска еквивалентност
• Робърт Бароу
o Ако се намалят временно данъците, то ефектът върху AD ще е незначителен. Хората ще очакват данъците да нараснат в бъдеще, за да се покрие дефицита и ще спестяват вместо да потребяват. Така върху AD няма ефект и доходът не се променя, т.е. намаляването на данъците не изпълнява стабилизираща функция.

Критериите от Маастрихт за членство в ЕВС (процес на конвергенция)
• инфлация – не повече от 1,5% пункта над средната за трите страни с най-ниска инфлация в ЕВС
• дългосрочен лихвен процент – не повече от 2% пункта над средна за трите страни с най-нисък лихвен процент в ЕВС (10 год. обл.)
• стабилност на валутния курс 2 години преди присъединяването (ERM II) +/- 15%
• фискални критерии
o дефицит/ БВП <3%
o държавен дълг/ БВП <60%

България
• дефицити – през последните 5 години излишъци около 2-3% от БВП
• правителствен дълг–след 2001 година е под 60%, а през 2008 е около 14% от БВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар