Търсене в този блог

събота, 23 май 2009 г.

Лекция по макроикономика - 20.05

Икономически растеж – тема 15

1. същност, измерване и видове растеж
2. фактори на икономическия растеж
3. модели на растежа
4. изгоди и разходи от растежа
5. политики за стимулиране на икономическия растеж
6. ИР в България


Увод
• през значителна част от човешката история БВП на един човек почти не се променя – БВП и населението нарастват с еднакъв темп
• през последните 200 години БВП на човек стремително нараства

Същност на ИР
• ИР представлява нарастване на потенциалната икономика да произвежда блага
• ИР е дългосрочна концепция. Тя е различна от краткосрочните колебания на БВП около потенциалният БВП
• ИР – нарастване на потенциалния БВП във времето
• В практико- приложен аспект, под ИР се разбира нарастване на БВП на човек от населението

Представяне на ИР
• чрез изместване надясно на LRAS

• чрез изместване надясно на границите на производствените възможности


- два фактора за ИР
o нови ресурси – екстензивен растеж
o нови технологии и повишена ефективност на ресурсите – интензивен растеж
Измерване на ИР – „темп на растеж” – измерва скоростта на нарастване на икономиката
• [(Yt – Yt – i)/Yt – i]*100
• Y – реалният БВП
• t – период
• i – n- години назад
• Yt – БВП в година t
• Yt – i – БВП в базова година
• Вместо БВП може БВП на човек

Правило 72
• показва след колко години може да се удвои БВП, ако се знае тема на нарастване
• години = (72/ Темп)

Фактори
- Y – БВП
- Z – брой заети
- N – население
o Y/N = (Y/Z)*(Z/N)
- Y/N – БВП на 1 човек
- Y/Z – производителност на труда
- Z/N – коефициент на заетост

Производителността на труда
• най-важен фактор. Зависи от:
1) количество и качество на физическия капитал
2) качество на човешкия капитал
3) технологиите и иновациите
4) качество на предприемачество и управлението
5) институционални фактори – политическа и законова среда

Модели на растежа
• неокласически модел на Солоу
- Robert Solow, нобелов лауреат заради приноса му в теорията на растежа
- Този модел:
o Се използва широко за политически решения
o Базов е, и с него се сравняват всички останали модели
o Разглежда дългосрочните фактори на растежа
o В основата на ИР са нормата на спестяване и инвестиции
 При steady state (устойчиво равновесно състояние), I = D (амортизацията)
  потреблението при steady state е равно на разликата между БВП и Амортизацията
Ограничения на неокласическия модел
1) не се отчита ролята на предприемачеството
2) н се отчита ролята на институциите
3) не се обяснява как и защо възниква технологическият прогрес
a. така възниква ендогенната теория на растежа

• ендогенни теории за растежа
i. представител – Paul Romer
ii. разглежда технологическият прогрес и знанията като ендогенен фактор
iii. особено внимание се отделя на новите технологии и човешкия капитал
iv. субсидии за R&D и за образование увеличават темпа на растеж чрез стимулиране на иновациите

Алтернативни разходи на растежа
• къде да се насочват ресурсите
i. потребителски блага или инвестиционни блага
• източник на икономическия растеж са инвестициите
• повече инвестиции днес означава по-малко потребителски блага днес, но повече в бъдеще

Натрупване: Потребление
• проблемът за растежа е проблем за:
1) избор на съотношение – натрупване: потребление
2) ефективност на натрупването
a. при бедни нации – трябва да се жертва от най-необходимото
b. при богати нации...


задачи 1та от кейнсиански модел – фискална политика

...

Край на лекциите

Няма коментари:

Публикуване на коментар