Търсене в този блог

петък, 1 май 2009 г.

Лекция по макроикономика - 21.04

Безработица

1. Увод
2. заетост и безработица – същност и измерване
3. видове безработица. Естествено равнище на безработицата.
4. закон на Оукън.
5. теории за безработицата
6. политики на трудовия пазар


Увод
• в пазарното стопанство безработицата е тясно свързана с икономическите цикли (и с икономическия растеж). Безработицата е един от индикаторите (съвпадащи) за икономическия цикъл.

Безработицата – индивидуален или обществен проблем?
• до индустриалната революция – безработицата не е била проблем. Променял се е средният доход, но не и заетостта
• индустриалната революция – безработицата се превръща в проблем.
 Въвежда се наемният труд и почасовото заплащане
 При рецесия заплатата трудно се променя, а се реагира с уволнение на работници
• до Великата депресия – класическата теория. Безработицата се третира като проблем на индивида
• след великата депресия и преходът към социално пазарно стопанство – Безработицата се превръща в Социален проблем

Заетост и безработица – същност и измерване

Основни категории свързани с безработицата
1) Работна сила (текущо икономическо активно население) – лицата на 15 и повече навършени години, които влагат или предлагат своя труд за производството на стоки и услуги. Работната сила включва заетите и безработните лица.
2) Заети лица – лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:
a. Извършват работа за производство на стоки и услуги поне един час срещу заплащане
b. Не работят, но имат работа, от която временно отсъстват (отпуск, болест, бременност...)
3) безработни лица – лицата на 15–74 години, които нямат работа през наблюдавания период, като едновременно с това търсят активно работа през период от четири седмици
4) лица извън работната сила (текущо икономически неактивно население) – лицата, които не са заети, нито са безработни през наблюдавания период.
5) Обезкуражени лица – лицата на 15 и повече навършени, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят


Измерване
• Коефициент на безработица = (броят на безработните/ работната сила).100
• U= (Un/ WF).100
• Данни
• За 2008г. – 5,6% минимална стойност
• За 2001г. – 19,5% максимална стойност
• За февруари 2009 – 6,69%

Видове безработица. Естествено равнище на безработицата
Три основни вида
• фрикционна (текуща)
 това е част от безработицата, резултат от нормалната работа на трудовия пазар. Необходимо е време за намиране на подходящата работа. Неизбежна е и е доброволна
 свободните работни места = броя на безработните
 размерът и зависи от информационната осигуреност
• структурна
 тя е породена от несъответствието между структурата на работната сила (специалност, регион) и структурата на търсенето на труд. Възниква поради промени в структурата на икономиката
 поява на нови отрасли, закриване на стари
 свободните работни места = броя на безработните
 размерът и зависи от системата на преквалификация
• циклична
 тя е резултат от цикличните колебания на производство
 при нея свободните работните места < от броя на безработните
 размерът и зависи от макроикономическата политика за стимулиране на AD
 цел на макроикономическата политика – ограничаване на цикличната безработица


Естествено равнище на безработицата
• ЕРБ – това е безработицата, която съществува при потенциалния обем на производство
• ЕРБ= Фрикционната + Структурната
 U=Uf + Ustr +Ucicl
 U*= Uf + Ustr
 U=U* + Ucicl
• Пълна заетост, когато U=U*
• ЕРБ – различна за всяка страна
• САЩ – 5,5%
• България – 8-10%


Закон на Оукън
• гласи: всяко увеличаване на фактическата безработицата над ЕРБ с 1% пункт води до намаляване на фактическия БВП спрямо потенциалния БВП с Х% пункта
• Х – различно за всяка страна
• За САЩ – 2%
• За България – по оценки Х=3%

Законът на Оукън се отнася до цикличната безработица и обратната и зависимост от разрива в БВП
• математически
 U – U*= –h[100(Y/Y*) – 100]
 Обикновено h=0,4

Графично – линия на ОукънТеории за безработицата
• класическа
 само доброволна
• кейнсианска

Няма коментари:

Публикуване на коментар