Търсене в този блог

събота, 23 май 2009 г.

Лекция по макроикономика - 13.05

Инструменти
1. операции на открития паричен пазар
a. покупка или продажба на държавни ценни книжа от ЦБ – влияе върху паричното предлагане
2. промяната в нормата на задължителните резерви
3. дисконтова политика
a. влияе се върху резервите
b. дисконтов лихвен процент – лихвеният процент, по който ЦБ може да предоставя заеми на ТБ

Механизъм на ПП
• при рецесия
o стимулираща парична политика (лесни пари)
• Как?
o ЦБ купува ДЦК, или намалява R(rd) или намалява дисконтния лихвен процент
o Тези мерки увеличават свръхрезервите на ТБ
o Чрез процеса на депозитна мултипликация Ms нараства
o От там нараства СТ
o  нарастване на дохода

• Ms↑  AD↑  Y↑


Антиинфлационна политика
• при инфлация
o рестриктивна ПП (политика на тесни пари)
• как?
o ЦБ продава ДЦК или повишава R или повишава дисконтовия лихвен процент
• тези мерки намаляват свръхрезервите
• чрез процеса на депозитна мултипликация, Ms намалява (паричният мултипликатор действа и в обратна посока)
• от там намалява СТ
• следва намаляване на инфлациятаБюджетен дефицит и държавен дълг (тема 14)

• Увод
1. Същност на БД и ДД
2. видове бюджетни стратегии
3. източници за финансиране на бюджетния дефицит
4. държавен дълг и неговите последици
5. теоремата за рикардианска еквивалентност
6. България – дефицити, дълг, критериите от Маастрихт


Въпроси
1) трябва ли държавата да се намесва при рецесия?
2) Дефицитът създава ли проблеми?
3) Държавният дълг – зло ли е и докога може да нараства?
4) Вечният дебат – „правила срещу дискреции”


Същност на БД и ДД
• бюджетът – финансов план на правителството. Има приходна и разходна част.
• Консолидиран държавен бюджет

Три варианта на бюджета
• балансиран бюджет – разходи = приход (G = T)
• бюджетен излишък (профицит) – приходите > разходите (T > G)
• бюджетен дефицит: разходите > приходите (G > T) Def = G – T

Държавен дълг
• това е сумата на всички натрупани годишни дефицити минус излишъците
• Дълг = ∑дефицити – ∑излишъци


Видове бюджетни стратегии
• Годишно – балансиран бюджет – Балансиран бюджет в рамките на финансовата година
o Не изпълнява стабилизираща роля, засилва цикличните колебания
• циклично-балансиран бюджет – балансиран бюджет в рамките на икономическия цикъл
o ∑дефицит(рецесия) = ∑излишъците(експанзия)
o Трудна е за реализиране. Не може да се прогнозира продължителността и дълбочината на спада, респективно подема в икономиката
• функционално балансиране – кейнсианска идея
o да се балансира икономиката около потенциалния БВП, а не бюджетът
o трябва I + G = S + T, а не G=T

Дефицитът и икономическият цикъл
• при рецесия дефицитът нараства, а при експанзия – намалява
o при рецесия
o трансферите нарастват, приходите от данъци намаляват (поради действието им като автоматични стабилизатори). Така дефицитът автоматично нараства
o той допълнително може да нарасне при експанзионистична фискална политика
o При експанзия
o Трансферите намаляват, приходите нарастват (автоматични стабилизатори). Така дефицитът изчезва и се появява излишък.

Няма коментари:

Публикуване на коментар