Търсене в този блог

събота, 23 май 2009 г.

Лекция по Икономическа социология - 20.05

За изпита – тест 30 въпроса + 4 въпроса от тема 14 (4те етапа – подготовка, терен, обработка, анализ)

Пазарът на труда – това е третият, исторически най-късно възникнал вид пазар. Предпоставките за появата му са свързани с навлизането на индустриалният тип производство в живота на хората. При него се разкъсва връзката между собствеността на средствата за производство и работната сила.
Пазарът на труда действа като институция на обществото, която търси и налага баланс между работната сила (трудовите ресурси) и необходимостта от тях. Главната особеност на пазарът е характера на стоката, която той организира – работната сила. Онова, което икономистът търси в трудовия пазар е именно работната сила. Социологическото разбиране, обаче, е по-широко. Прави се разлика между работна сила и трудови ресурси – личностните характеристики на индивида, чрез които той се включва в общественият живот.
Отношението към труда е важен елемент на трудовият пазар. Това е връзката на човека с неговия труд. Тя е в голяма степен ценностно натоварена. Трудът за човека е не толкова интерес, колкото ценност за самия него. Това прави връзката работник- работодател ирационална в голяма степен по своето съдържание.
Система за регулиране на трудовите отношения в обществото – три са елементите, които се включват като регулатори на трудовия пазар, които го институционализират:
1) трудовото законодателство
2) трудовото договаряне
3) социалната защита – основна обществена функция; чрез правилата и действията в тази посока, обществото чрез държавата гарантира, предпазва и защитава всеки гражданин по повод на неговия труд и принос за обществения живот; социалната защита е основно средство, чрез което се търси и постига (според етапа на развитие) баланс между икономическата ефективност и социалната сигурност в обществения живот; осъществява се чрез три типа дейности: социално осигуряване на гражданите, социални помощи за гражданите, социални дейности като инициатива на гражданското общество и държавата; социалното осигуряване засяга всички;

Няма коментари:

Публикуване на коментар