Търсене в този блог

петък, 1 май 2009 г.

Лекция по макроикономика - 22.04

Инфлация

План
1. същност
2. причини
3. последици
4. крива на Филипс
5. Антиинфлационна политика


Увод

• инфлацията е един от аспектите на макроикономическата нестабилност

Същност
- Инфлацията е процес на продължително повишаване на равнището на цените.

Измерване

- инфлацията се измерва по следната формула:
- π = (Pt – Pt-1).100/Pt-1
o Където
• π - темп на инфлация в процент
• Р – равнище на цените (индексът на цените)
• t – периодът

ако предходната година се приеме за базисна, то:
π = Pt – 100

Пример за България: през 2006 година индексът на цените е 100, а през 2007 е 108,4
- темпът на инфлация е 8,4
- π = 108,4 – 100 = 8,4%


Правило 72

• помага бързо да се сметне след колко години ще се удвои равнището на цените, ако се знае темпът на инфлация
i. брой години = 72/π
- ако темпът на инфлация е 12%, то равнището на цените ще се удвои след 6 години

Инфлационни понятия
- дефлацията е процес обратен на инфлацията – означава понижение на ценовото равнище
- дезинфлация се нарича намаляване темпа на инфлацията

Видове инфлация
• умерена – под 10%, продължителна и устойчива
• галопираща – двуцифрени и по-големи стойности на инфлация. Ускоряващ се темп.
• Хиперинфлация – според критерия на Каган 50% месечно или около 600% годишно в продължение на 1 година

Индекс на нищетата (мизерията)
• индекс измерващ здравето на икономиката
• равен е на коефициентът на безработицата + нормата на инфлацията
a. lm=U + π


Причини за инфлацията

Икономистите разграничават два вида инфлация, в зависимост от причините:
• инфлация на търсенето
i. същността на инфлация на търсенето се свежда до „too much money, chasing for few goods”
ii. основна причина за нарастването на съвкупното търсене е в увеличената парична маса


• инфлация на разходите
i. в определени периоди се наблюдава т.н. стагфлация – намаляване на производството и заетостта и увеличаване на равнището на цените
ii. основната причина за това е нарастването на производствените разходи за единица продукция
iii. фактор – повишаване на цените на ресурсите – това означава намаляване на печалбите на фирмите и свива предлагането. Крива SRAS се мести наляво и нагоре

- инфлация на разходите се наблюдава при:
o увеличаване на номиналните заплати
o увеличаване на цените на другите ресурси (суровини и енергия)Последици от инфлацията
• инфлацията внася съществени различия между номиналните и реалните величини
• реалните доходи = (номиналните доходи.100)/(равнище на цените)
• реалният лихвен процент = номиналният лихвен процент – очакваното равнище на инфлацията
o (ir=i – πe)

Ефектите на инфлацията зависят от това дали е очаквана или неочаквана
- очаквана инфлация – фактическият темп на инфлация е по-голям от очаквания
o π<=πе

Очаквана инфлация
- деформира относителните цени и влошава ресурсната ефективност
- увеличава административните разходи (разходи по менюто)
- при очаквана инфлация се предпочитат не финансови, а реални активи. Това затруднява инвестиционния процес
- дългосрочните договори стават несигурни и това намалява инвестициите

Няма коментари:

Публикуване на коментар