Търсене в този блог

вторник, 2 март 2010 г.

Лекция по Икономика на предриятието - 25.02

Организация:
 организацията е социално , което позволява на хората със съвместни кооординирани усилия да реализират заедно цели, които не биха могли да постигнат поотделно, посредством разделение на труда.

На основата на предварително органозирани правила и имащи съзнателно определени цели и реглаентирана структура на оправленние се наричат формални организации. Според предназначението си формалните организации се делят на:
 стопански (бизнес)
 Имат за цел да генерират печалби за своите собственици чрез ефективно задоволяване на обществените потребности
o Първични – отделните домакинства
o Вторични – предприятията.
 Възникват в следствие специализацията на отделните домакинства в производството на стоки и услуги, които надвишават собствените им потребности.
 с нестопанска цел
o Стремят се към задоволяане на определени групи от обществото
o Основната цел не е печалбата

Стопанската дейност е реакция на факта, че не може да се получава всичко от което имаме нужда.

Стопанската дейност обхваща всички палномерни дейности, насочени към преодоляване на дисбаланса между неограничените потребности и ограничените ресурси.

Предприятието е:
- Самостоятелна стопанска организация, която чрез планомерно и целенасочено преобразуване на производствени фактори произвежда продукти и/ или услуги за задоволяване на определени обществени потребности и създаване на печалба за натрупване и за разпределение между собствениците
o Организация – съвкупност от хора, които със съвместни координирани усилия се стремят да постигнат общи цели, непостижими за всеки поотделно
o Самостоятелна – самостоятелно определя своите цели и начините за посигането им, самостоятелно осъществяват дейността си, носи отговорност за собствените си икономически решенияи притежава отделен финансов отчет. Законова, административна и икономическа самостоятелност
o Планомерно и целенасочено – осъществява се на основата на предварително определени цели и планове за тяхното постигане.
o Преобразуване на производствени фактори и/ или услуги –
o Задоволяване на определени обществени потребности –
o Печалба – предпоставка за оцеляване на предприятието е формирането на печалба от дейността му, част от която се разпределя между неговите собственици, а останалата се реинвестира

Правни аспекти по отношение същността на предприятието
- Според ТЗ, предприятието е:
o Съвкупност от права, задължения и фактически отношения
- Предприятие – реален обект
- Фирма – наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва
 От позицията на правото гореизложените понятия не са еднозначни
o Наличието на фирма е задължително условие за извършване на стопанска дейност. Предприятието винаги е реален обект, реална форма, чрез която стопанския субект осъществява своята дейност

Според ТЗ търговска дейност е:
- Покупката на стоки с цел препродажба, преработка или обработка и след това продажба
- Дейности по застраховане, банково дело, хотелиерска, туристическа и други дейности

Системен модел на предприятието
- разглежда се предприятието като отворена динамична система, намираща се в непрекъното взаимодействие със средата, в която функционира. Фактът че системата е отворена, означава, че тя извършва постоянен обмен със средата.
- според системната теория, основните характеристики на всяка система и в частност на предприятието са следните:
- Съвкупност от взаимосвързани и взаимозависими елементи насочени към постигане на определени цели
- Синергичен ефект: 2 + 2 = 5 – ефектът (резултатът) от функционирането на системата (предприятието) е по-голямо от сумата на ефектите (резултатите), които биха генерирали нейните съставни елементи самостоятелно без свързващата функция на системата
- Постоянно взаимодействие със срдата, с която осъществява непрекъснат обмен

Системен модел на предприятието

1) Вход (производствени фактори):
- труд
- земя
- капитал
-знание
- информация

2) Трансформационен процес:

3) Изход (резултати от дейността):
- потребителски стоки
- инвестиционни стоки
- услуги
- съпътстващи резултати (отпадъци, емисии вредни вещества и др.)

Входящата подсистема осигурява нормалното функциониране на предприятието, като го обезпечава с необходимите производствени фактори, които гарантират протичането на производствените процеси.

Трансформиращата подсистема произведствените фактори се обединяват и комбинират помежду си по съответна технология:
- трансформират се в продукти/ услуги, от които потребителите имат нужда.
- трансформационният процес в предприятието представлява процес на създаване на стойност, добавяна към стойността на входящите производствени фактори.
- трансформационните (производствените) процеси преставляват съвкупност от организирани в пространството и времето процедури по преобразуване на входящите ресурси в крайни продукти и услуги

Изходящата подсистема съдържа произведените в предптиятието продукти услуги, в съответствие с предварително набелязаните цели. Тяхната реализация осигурява паричните средства необходими за съществуването на предприятието. На «изхода» на системата се намират редица съпътстващи резултати, някои от които предприятието може да използва повторно (рециклира).

Икономика на предприятието
- система от икономически, управленски и други знания за създаването, функционирането и развитието на стопанските организации.

1) изграждане на предприятието
2) ресурси
3) стопански процеси в предприятието
4) финансово-икономически резултат


Видове предприятия според отрасловата им принадлежност
1) индустриални (промишлени)
2) търговски
3) селскостопански
4) транспортни
5) строителни
6) туристически
7) предприятия от сферата на услугите (финансови, застрахователни, посреднически, консултантски и др.)

Според формата на собственост
1) частни предприятия
2) държавни и общински предприятия
3) смесени предприятия
4) кооперации

Според размера си (в съответствие с закона за малките и средни предприятия)
1) микропредприятия – средно списъчна численост на персонала до 10 души
2) малки предприятия – межу 10 и 49 души
3) средни предприятия – между 50 и 249 души
4) големи предприятия – над 250 души

Според основните потребители на продукцията на предприятията
1) за производство а потребителски стоки
2) за производство на стоки с инвестиционен характер – произвежданите от тях стоки се използват от други предприятия за производство на потребителски стоки

Според правната си форма
1) предприятие на ЕТ
2) търговско дружество (СД<,КД, КДА, АД и ООД)
3) кооперация

Няма коментари:

Публикуване на коментар