Търсене в този блог

понеделник, 22 март 2010 г.

Лекция по Икономика на предприятието - 18.03

Организация на предприятието

Обща характеристика на организацията на предприятието
- какво е организация?
o „ORGANON” (гр. език) – инструмент, средство
o Орган, организъм, организация
 Орган – относителна самостоятелна част от даден организъм, специализирана в изпълнението на дадена функция
 Организъм – съвкупност от органи, които са подредени в единна система и взаимодействат помежду си
 Организация – подредеността на отделните градивни елементи (органи) в единна система и взаимодействието помежду им, което определя жизнеспособността на целия организъм
- Какво е „организация на предприятието”?
o Отразява равнището на подреденост и съгласуваност между отделните градивни елементи на системата предприятие, поради което има съществен принос за неговата жизнеспособност, дългосрочност, успешно оцеляване
- Какви видове трансформация протичат в предприятието?

Да припомним: Системен модел на предприятието (лекция 25.02)
- качествените и количествени характеристики на входящите в трансформационната подсистема ресурси са различни за различните предприятия и зависят от спецификата на протичащите в тях процеси.
- За всяко предприятие, независимо от спецификата на дейността му трансформационният процес представлява:
o Процес на създаване на стойност, добавяна към стойността на входящите производствени фактори
o Съвкупност от процеси по преобразуване на входящите ресурси в крайни продукти
o Ефективното протичане на процеса изисква входящите елементи да взаимодействат помежду си в пространството и времето

Чрез организацията на процеса на трансформация се осигурява обвързване на входящите в операционната система ресурси в пространствен и времеви аспект, с което се гарантира ефективно протичане на процеса при оптимално използване на ресурсите, така че организацията на предприятието не решава какво да се прави на отделните работни места. Тя, обаче, дава отговор на въпросите в кой момент и на кое място трябва да протичат отделните етапи на процеса. С други думи, води до по-добро обвързване в пространството и времето на трите елемента на производствения процес (средство на труда, предмети на труда и работна сила)

Организацията на предприятието дефинираме като:
- дейността по подреждането и съгласуването на производствени ресурси в пространството и времето


Преобразуването на входящите ресурси може да бъде с различен характер:
- физическо преобразуване – предметите на труда се трансформират, в резултат на което се променя тяхната форма, свойства размери и т.н.
- физиологическо преобразуване – води до промени в състоянието на живите организми
- информационно преобразуване – резултат от предаване на информация
- размяна – резултат от търговски операции, като се извършва се прехвърляне на собствеността върху различни обекти, в резултат на тяхната покупко-продажба
- изменение на местоположението – придвижване на обекти в пространството (транспортни предприятия)
- съхранение – складиране на предмети в различни фази от производството и продажбата на стоките.
В повечето предприятия различните видове преобразувания не се изключват взаимно и често се допълват.

Значение на организацията на предприятието
- по-ефективно използване на производствените фактори
o увеличаване на обема на производството/ броя обслужени клиенти
o повишаване на производителността на труда
o намаляване на себестойността на продукцията
- подобряване на икономическия резултат
- повишаване на конкурентоспособността


Разположение на процесите в предприятието
- какво е производствено звено и какви видове производствени звена има?
o Всяко предприятие е изградено от различни по предназначение и начин на изграждане производствени звена, в които се осъществяват отделни части на протичащия в него процес
 Звено – организационно обособена структурна единица от предприятието, която изпълнява определена производствена задача. Те са взаимнообвързани и йерархично подредени.
o Производствените звена биват:
 Работно място – най-малката структурна единица. В резултат н групиране на работни места се образуват останалите структурни работни звена
 Участък – териториално обособена съвкупност от работни места
• Линия – съвкупност от линейно подредени работни места
o Цех – съвкупност от участъци/ линии; организационно, териториално и технически обособен и в него се изпълнява част от процеса
- Какво е производствена структура
o Съвкупност от всички производствени вена на предприятието, които пряко или косвено участват в производствения процес, както и връзки и взаимодействията между тях
o Система от повтарящи се взаимодействия между производствените подразделения на предприятието, обусловени от съществуващото разделение и кооперация на труда в него

o Изграждане:
 Закрепване към определено място на производствените звена, машините и оборудването, включително и складовете вътре в производствените помещения и изграждане на устойчиви връзки между тях. (кое звено къде ще се разположи и какви е са връзките между звената
 Целта е да се осигури такова взаимно разположение на тези обекти, което да обезпечи безпрепятственото движение на производствения поток, респективно непрекъснатост на процеса на обслужване.
 Да изградим производствената структура на предприятието означава да разположим в пространството неговите производствени звена и да изградим връзки между тях
- Разположение на процеса в предприятието
o Най-ефективното физическо подреждане на машините, оборудването, както и съоръженията в сферата на услугите, така че да има най-добра координация и ефективност при взаимодействие на хората, техниката и материалите в предприятието
o Те трябва да бъдат разположени по такъв начин, че разходите, които се формират при движението и съхранението на материалите да бъдат оптимални, както и инвестициите за машини и съоръжения да бъдат оптимални, а продукта/ услугата да се произвежда най-бързо и евтино
o При разполагане на процеса в предприятието да се обмислят следните въпроси:
 Как да се постигне най-пълно оползотворяване на пространството, оборудването и персонала?
 Как да се оптимизира потока от информация, материали и хора?
 Как да се установят ергономични и безопасни условия на труд?
 Как да се постигне най-добро взаимодействие с клиента?
- Операционна система
o Система, която използва операционните възможности на предприятието за преобразуване на производствените фактори в избраните от него продукти/ услуги
 Операционна възможност – могат да се опишат с модела 5Р
• Персонал (people)
• Заводи, производствени сгради (plants)
• Материали и комплектуващи изделия (parts)
• Процеси (processes)
• Системи за планиране и контрол
o Управленските решения във връзка с операционната система на предприятието, обикновено са две основни направления:
 Решения по разработването (проектирането) на операционната система – как да изглежда? Вземат се решения относно:
• Продукти/ услуги, които ще предлагаме – пазарни проучвания
• Избор на процеси – стратегическо решение свързано с въпроса за технологиите
• Производствена мощност
• Машини и оборудване
• Разположение на производствения процес
 Решения по функционирането на операционната система – как да работи?
• Управление на персонала
• Планиране и управление на запасите
• Управление на доставките и работа с доставчици
• Съставяне на производствен график и контрол върху движението материалния поток
• Планиране на потребностите от материали
• Управление на качеството и др.
o В хода на функциониране на операционната система се прави анализ на процесите, който дава възможност за. Така се коригират процесите, които затрудняват ефективната работа на предприятието, както и да се получат ясни отговори на въпроси като:
 Какво количество продукция може да се произведе за единица време
 Колко клиента могат да се пропуснат през даден процес за един час?
 Колко време отнема обслужването на един клиент/ производството на едно изделие?
 Какви промени трябва да се направят, за да се повиши пропускателната способност на процеса?
 Каква е себестойността на полученият продукт/ услуга?
o Операционните системи се класифицират по:
 Според количеството и разнообразието на произвежданата продукция:
• Операционна система за единично производство – всяка единица о крайната продукция е уникална по конструкция, технология, изпълнявани функции и др. операционните системи от този тип са ориентирани към изпълнение на отделни поръчки (проекти)
• Серийно производство – формират се серии от еднакви продукти, които периодично се променят
• Масово производство – произвежда се еднотипна продукция, в течение на продължително време в големи количества
 Според ориентацията на операционната система към производството на продукта/ услуги
• Операционна система ориентирана към продукти
• Операционна система ориентирана към услуги
 Контакт с потребителя
• Предоставянето на услугата съвпада с момента на потреблението
• Производството на материален продукт може да се осъществява на разстояние от потребителя – по-големи възможности за избор, за съхраняване и складиране на готова продукция с оглед преодоляване на колебанията в търсенето
• Ако предоставяме услуги по-трудно се отразява на колебанието в търсенето (образуване на опашки)
 Еднородност на входящите суровини и материали
• В сферата на обслужването се използват по-разнообразни суровини и материали, тъй като случая на всеки клиент е различен, докато в производството на продукти, особено масовото, разнообразието е сведено до минимум, което значително улеснява управлението на системата
 Еднородност на крайния продукт
• При производство – по-голяма еднородност, а в сферата на услугите – по-променлив
 Съдържание на трудовия процес
• При предоставянето на услуги е по-разнообразен и сложен, докато при производството преобладават еднообразни производствени процеси, които до голяма степен са механизирани и автоматизирани
 Производителност на труда
• В сферата на производство се измерва много по-лесно и точно, поради по-голямата еднородност на крайната продукция. В сферата на услугите измерването е значително по-трудно, поради различията в съдържанието и характера на трудовите процеси
 Гаранции за качество
 Според прилагания принцип на организация и управление на производството и доставките
• Тласкаща операционна система – традиционна
o Ресурсите се изтласкват през системата по предварително разработен график
o Едно от основните предположения за системата е, че фирмата може да предвижда нуждите на клиента в аванс и подготвя решения предварително. Това често се прави с оглед повишаване на ефективността.
• Теглеща операционна система
o Ресурсите се изтеглят през системата при необходимост от последното към предходните звена
o Ресурсите постъпват от предходното към следващото звено, само когато има необходимост от тях. Така обема на работата на всяко звено се определя от размера на поръчката за следващото
o Клиента е този който „тегли” ресурсите към производството на готовия продукт

Няма коментари:

Публикуване на коментар