Търсене в този блог

събота, 13 март 2010 г.

Лекция по Икономика на предприятието - 11.03

Стопанско функциониране на предприятието

Проучвания свидетелстват, че за да бъдат привлечени служителите към реализиране на поставените цели, целите трябва да се отличават с:
- яснота, недвусмисленост – ясно формулираната цел, представлява своеобразен външен критерий за оценка на резултата
- предизвикателност, трудност – предизвикателните цели водят до по-високи резултати, докато не се превърнат в толкова трудни, че да се приемат като невъзможни
- приемане, одобрение – степента, в която служителите възприемат поставените цели като свои собствени. Постига се, когато засегнатите служителите се включват в процеса на целеполагането
- ангажираност – степента, в която служителите са посветени на достигането на целта

Класификации на целите на предприятието
• Според равнището на управление:
o Стратегически – формулират се от висшия мениджмънт. Те пряко произтичат от мисията на предприятието и допринасят за нейното реализиране. Касаят организацията като цяло, а не отделните и функционални звена. Да се превърнем в производител с най-голям пазарен дял за период от 3 години
o Тактически – произтичат от стратегическите като конкретизират пътя за тяхното постигане. Формулират се на средните равнища на управление и касаят отделните функционални звена в предприятието. Обикновено са средносрочни Да внедрим в производството един нов продукт в рамките на 1 година.
o Оперативни – произтичат от тактическите. Формулират конкретни резултати, които следва да се реализират в краткосрочен план. Отнасят се до низовите управленски равнища. Да разработим конструктивна и технологична документация на отделните елементи на новия продукт в период от 2 месеца
• Според обвързаността помежду си:
o Допълващи се цели – колкото по-високо е нивото на реализиране на 1та цел, толкова по-високо е нивото на реализиране на втората цел
o Индиферентни (безразлични) – в неутрално отношение една спрямо друга, т.е. постигането на 1та цел, не зависи от постигането на 2та
o Конкуриращи се цели – взаимно си пречат; колкото по-високо е нивото на реализиране на 1та цел, толкова по-ниско е нивото на реализиране на втората цел

ЦЕЛИ
- Монетарни – могат да се измерват в парични единици
o Печалба
o Доход на акция
- Немонетарни – не могат да се измерват в парични единици
o Количествени
 Пазарен дял
 Обем на продажбите
o Качествени
 Справедливо заплащане
 Качествена продукция

Познати са множество класификации на сферите според основните сфери на дейност
• Маркетинг – за да си в състояние да привличаш клиенти
• Иновации – за да си в състояние да се бориш с конкурентите
• Човешки ресурси – основни производствени фактори на входа на предприятието
• Капитал - основни производствени фактори на входа на предприятието
• Физически ресурси - основни производствени фактори на входа на предприятието
• Ефективност – резултатите на изхода, да надвишават стойността на ресурсите на входа
• Социална отговорност – най-малко отговорност към околната среда
• Печалба – за да може да се реализират всички останали цели

Принцип на икономическа рационалност
- предприятието следва да се придържа към:
o постигане на максимални резултати с използване на определени ресурси
o да постигне определен резултат с влагане на минимални ресурси


Функционирането на предприятието може да бъде описано чрез реализираните в него основни функции. Дефинирането на основните функции на бизнес организацията се свърза с името на френския икономист Анри Файол. В своето произведение „Индустриално и общо управление” (1916г.), той описва следните основни функции:
- техническа функция – свързана с производството на продукти, или с предоставянето на услуги
- търговска функция – свързана от една страна със снабдяването на предприятието с необходимите за функционирането му ресурси, а от друга страна – с пласмента на продуктите или услугите до клиента
- финансова функция – свързана с набавянето на финансови средства за дейността на предприятието, както и с управлението на риска
- функция по сигурността – свързана както с безопасността на работещите, така и с опазването на имуществото на предприятието. Управлението на човешките ресурси спада към тази функция, което по онова време се изразявало преди всичко с предпазване от стачки
- счетоводна функция – свързана с поддържане на ясна счетоводна отчетност, включително инвентаризация, калкулиране на себестойността на продукцията, статистически анализ на дейността
- административна функция – състои се от прогнозиране, планиране, организиране, координиране, ръководене и контролиране


основни функции според американската асоциация по мениджмънт (1955г.):
- общо управление
- производство
- НИРД
- Снабдяване
- Управление на персонала
- Пласмент
- Транспортиране, включително складиране и опаковане
- Контрол, включително счетоводство, анализ и статистическа отчетност

Съвременните теории акцентират върху социалната функция на предприятието (клиенти и служители).
- Тъй като целта на бизнеса е да създава потребители, предприятието има две и само две основни функции – маркетинг и иновации.

!!! Основната икономическа функция на всяко предприятие се състои в удовлетворяването на потребностите на потребителите чрез производство и/ или предлагане на съответни продукти и/ или услуги!!!

Реализирането на тази основна функция напрактика става чрез разчленяването и на следните две основни групи функции:
• Управленски
o Планиране
o Прогнозиране
o Ръководене
o контролиране
• производствено-стопански
o снабдяване
o производство
o пласмент
o финансиране


Обща характеристика на производствено-стопанския процес (подходяща тема за изпит)
Съдържанието и структурата на производствено-стопанския процес в предприятието може да се разгледа като:
1) финансиране – състои се в набавяне на нужните за функциониране на предприятието финансови средства
a. приходи от продажби
b. пазар на капитали – източник на собствен капитал, под формата на вложения на съдружници и акционери и привлечен капитал под формата на кредити. За предоставянето на този капитал, предприятието заплаща дивиденти върху собствения и лихви върху привлечения капитал
2) снабдяване – набавените финансови средства се използват за осигуряване на необходимите производствени фактори (средства на труда, предмети на труда и работна сила). Това става на пазара на труда и пазара на различни стоки, включително и стоки с инвестиционен характер.
a. Процеса на снабдяване оказва съществено значение върху разходите на предприятието, а от тук и върху финансовия резултат
3) Производство – в рамките на тази функция, средствата на труда, предметите на труда и работната сила се обединяват
a. Производството е процес на комбиниране и преобразуване на дадени ресурси в определен полезен резултат, осъществяван при специална организация и подчинен на предварително определени цели
b. Производственият процес представлява взаимодействие между:
i. Предмети на труда – и трите са производствени фактори
1. вещи, върху които човек въздейства в производствения процес и които са елемент на готовия продукт (суровини и материали)
ii. Средства на труда – служат като проводник на труда, т.е. те са онези, които работника поставя „между” себе си и предмета на труда. Те не са съставна част на готовия продукт
1. оръдия на труда
2. производствени сгради и инфраструктурни обекти
3. съоръжения за пренасяне на товари
4. земя
iii. Работна сила
1. управленски труд
2. изпълнителски труд
c. производствения процес изисква наличието на съответни технологии, чрез прилагане на които работната сила съединява средствата на труда и предметите на труда
i. технологии – съвкупност от писани правила, определящи последователността и начина на въздействие върху предметите на труда за получаване на готови продукти
4) пласмент – готовите изделия се продават на пазара на стоки и купувачите заплащат тяхната стойност по съответни цени. В по-широк план тук се включва и маркетинговата функция и свързаният с нея маркетингов микс
a. получените финансови средства (приходи от продажби) се акумулират във финансовата сфера на предприятието
b. така се затваря един отделен цикъл в рамките на производствено-стопанския процес

Производствено-стопанския процес в предприятието може да бъде разделен на два относително самостоятелни процеса:
1) стоково-стопански процес  снабдяване, производство, пласмент
2) финансово стопански процес  финансиране и инвестиране
Четирите функции на производствено-стопанския процес могат да бъдат обособявани във времето само от чисто абстрактни позиции. Напрактика във всеки един момент в предприятието протичат всички процеси заедно.
Управлението на стопанската дейност на предприятието изисква тя количествено и качествено да се отразява чрез система от показатели. Основно място тук заема счетоводството като цялостна система за създаване, класифициране, обработка, контрол и анализ на отчетна икономическа информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар