Търсене в този блог

четвъртък, 11 март 2010 г.

Лекция по Финансово счетоводство - 09.03

Предприемачески начин за придобиване на ДМА:
Аванс:
402/ -
4531/ -
/401
401/503 –

Възлагаме поръчка за изграждане на склад; на всеки етап на завършеност се фактурират разходи
613/
4531/
/ 401 –

Кредитно известие – служи за намаляване на данъчната основа.
402 /
4531/
/ 401 – сумите се пишат с червено за намаляване

Дебитно известие – за увеличение на данъчната основа
Тези известия нямат самостоятелно значение. Издават се към някаква фактура

Практически се издават фактури, на които на отделен ред се изписва авансовия данък.
613/-
402/- (червено)
4531/-
/401

401/503-

Въвеждане на построения обект в експлоатация
203/613-

ДМА могат да бъдат придобити и безвъзмездно
- когато придобития актив е без условие от страна на дарителя
o 20_/709-
- Когато има условия за отдаването на активите – финансиране
o 20_/753-
o 603/241- …
o 753/704 (приходи от финансиране)

Отчитане на амортизацията на ДМА
- на амортизация подлежат както ДМА, така и ДНА
- методите са аналогични а за двата вида активи
- амортизация – начислен през отчетния период разход, в резултат на което амортизируемата стойност на актива намалява в рамките на полезния му икономически живот. Тази стойност се пренася в състава на разходите под формата на амортизация. Обичайно съвпада с отчетна стойност. В редки случаи няма съвпадение (при остатъчна стойност – дохода който се предполага да се получи от един амортизируем актив при изтичане на срока му на годност, когато се извади от употреба; тази остатъчна стойност се приспада от отчетната стойност)
- частта от амортизируемата стойност която се отчислява като текущ разход се нарича амортизационна квота. Зависи от метода, който се прилага за амортизация на активите.
- Предполагаемия период, през който ще се ползва един амортизируем актив и изразен в години – полезен икономически живот (срок на годност)
- амортизационна норма
o делът, който амортизационната квота има в амортизируемата стойност
o определя се или като процент, или като коефициент
o при линейния метод нормата се получава като 100/годините полезен живот
 при 20год полезен живот  100/20=5%
 годишната квота ще е произведение от амортизируемата стойност и тази норма  60000*5% = 3000 (пример)
 методите при амортизация на активите са два
• линеен (горе)
• нелинеен
o дегресивни – амортизационните квоти са по-големи през 1те години от икономическия му живот и постепенно намаляват; препоръчително при бързо износване на активите
- константно-дегресивен метод – метод на снижаващият се остатък; амортизационната норма се определя както при линейния метод, но с определен от предприятието коефициент на завишение (обикновено между 1,5 и 2,5). Установената по този начин норма остава непроменена през икономическия живот на активите и се прилага ежегодно към балансовата им стойност. За последните две години от изтичането на икономическия живот, тя се определя като балансовата стойност се разпредели по равно между тях с оглед пълното амортизиране на активите
o амортизируема стойност на активите – 100000
o полезен срок на годност – 6г
o по линеен метод 100/6 =16,7
o ускоряваме с 1,8 и се получава 16,7*1,8=30%
- брой години - амортизационна квота - балансова стойност
- 1 - 100000*30% - 70000
- 2 - 70000*30 - 49000
- 3 - 49000*30 - 34300
- 4 - 34300*30 - 24010
- 5 - - 12005
- 6 - - 12005


- равномерен дегресивен метод – амортизационната квота се определя от прогресивно намаляване на амортизационната норма определено от самото предприятие
Бр. години Амортизируема стойност Амортизационна норма Амортизационна квота
1 100000 30%
2 100000 25%
3 100000 20%
4 100000 10%
5 100000 5%

- Правилно провежданата политика влияе върху финансовия резултат поради голямата стойност на ДМА
- прогресивни – реципрочни на дегресивните. Квотата е по-ниска през 1те години и постепенно се увеличава
- линеен при сравнително точно определяне на икономическия живот на активите (признат от данъчна гледна точка метод
- правилно провеждана амортизационна политика може да доведе до намаляване на корпоративния данък
- държавата налага ограничителни условия как предприятията да третират разхода за амортизация (използва се към момента линейния подход). Това се прави поради интереса за фиска на държавата.
o Предприятията могат да ползват други методи, но за данъчни цели трябва да се правят корекции
o Ако се разкрепости за данъчни цели политиката и предприятието натовари повече машините, то може да се наложи замяната им по-рано от предвиденото. Като резултат може да се отчетат повече разходи, което ще доведе до по-малко платени данъци вследствие използване на дегресивния метод.

Метод на сумите на числата (дегресивен метод)
- амортизационната норма се определя на броя на годините, които остават до изтичане на икономическия живот и сумата на числата на годините в икономическия живот
години Амортизируема стойност Амортизационна норма Амортизационна квота
1 100000 6/21= 28,6% 28600
2 100000 5/21=23,8% 23800
3 100000 4/21=19%
4 100000 3/21=14,3%
5 100000 2/21=9,5%
6 100000 1/21=4,8%


Прогресивни методи
- същото като горната таблица, но данните се обръщат от малките дроби към големите
- целесъобразно е да се прилагат такива методи при новообразувани предприятия, където капацитетните възможности биха се достигнали на по-късен етап
- един метод избран за амортизация на даден актив или група активи следва да се ползва систематично до изтичането на срока на годност
- метод може да се сменя, ако има нов определен срок на годност (ремонт с подобрения)

Амортизация се начислява или от месец след придобиването или от същия месец (международни стандарти)
Всяко предприятие си разработва своя амортизационна политика, в нея се записват амортизируемите активи, критериите за определяне на икономическия им живот и методите за тяхната амортизация. Разработва се амортизационен счетоводен план за всеки актив или групи активи. В него се записва данни като дата на тяхното придобиване или въвеждане в експлоатации, икономически полезен срок, отчетна стойност, остатъчна стойност, амортизируема стойност, избрания метод за амортизация, амортизационната норма, годишната амортизационна квота, резерв на последващи оценки, датата на изваждане на актив от употреба и промени в методите (ако има такива).
Амортизация се начислява - …
Въз основа на амортизационните норми (ЗКПО) се спазва линеен метод на амортизация. Разработва се и данъчен амортизационен план.

Пример:
Ако се вземе някой метод различен от линейния и стойностите са по-малки от него, то те ще трябва да си завишат разходите до размера на линейния метод
Амортизация на машини:
611/603-
Административна сграда
614/603-
Спомагателна дейност
612/603

При дружества с една основна дейност, сметките от 61ва група биха могли да не се водят
701/613- (търговско дружество)

Отчитане на оценка и обезценката

Преоценка по историческа цена и тогава се говори за обезценка. Обезценяване се прави тогава когато балансовата стойност е по-висока от възстановимата им стойност (по-високата от нетна продажна цена (сумата която би се получила при продажба на оценявания актив, при пряка сделка между информирани продавач и купувач, желаещи сделка, след приспадане разходите за продажбата) и стойност в употреба (хипотетичен характер) (сегашната стойност на предполагаеми бъдещи постъпления, които се очакват да се получат от непрекъснатото ползване на актива включително и при освобождаването от него в края на полезния му икономически живот)
Пример:
Транспортно средство с ОС – 15000
Набрана амортизация – 20000
Балансова стойност – 13000
ВС – 17000
Нетна продажна цена 10000 избира се по-голямата от тази и долната
Стойност в употреба 170000
Бла бла бла … преоценка
608/241 – 1000лв
Балансовата стойност е по-висока от възстановимата  обезценка

Няма коментари:

Публикуване на коментар