Търсене в този блог

понеделник, 22 март 2010 г.

Лекция по Финансово счетоводство - 16.03

Ремонт и подобрения на ДМА

Два начина:
- със собствени средства
- от специализирано ремонтно предприятие

Пример:
Ремонт на търговски обект (счупени стъкла). Ремонта не е свързан с подобрения  тези разходи трябва да бъдат отнесени като текущи.

Пример2:
Ремонт, при който подменяме всичко, надстрояваме, цялостно замазване, т.е. правим подобрение, трябва да отнесем увеличенията разходите в увеличение на балансовата стойност на ремонтирания актив.

Подобрение е налице, когато ремонта води до увеличаване на качеството на произвежданите продукти и услуги на този продукт (осъвременяване), или промяна на функционалното предназначение на актива.

- ремонт, когато няма подобрения
601/302
604/421
605/46_ - осигуровки за сметка на работодателя
421/46_ - осигуровки за сметка на персонала
612/60_ - разходи за спомагателна дейност
611/612 - отнасяме към основна дейност

614/612

- ако възложим на външно предприятие, с право на данъчен кредит
602/
4531/
/401

401/503

611/
614/
/602

- когато има подобрения
Пример:
- отчетна стойност – 100000
- амортизации – 80000
- балансова стойност – 20000
- разходи за ремонт – 60000
Разходи за ремонт
613/60_ 60000
241/613 60000

Ако разходите за ремонт са 85000:
613/60_ 85000
241/613 80000
203/613 500


Отчитане на лизингови договори

Споразумение, по силата на което наемодателя предоставя на наемателя, срещу еднократно или няколко плащания, правото на ползване на даден актив за определено време.

Финансов лизинг – наемодателят прехвърля рисковете по използване на актива, а изгодата е по експлоатацията му. Към края на договора следва да бъде прехвърлена собствеността на дадения актив. Срока на договора следва да покрива по-голяма част от икономическия живот на актива. Цената на договора се получава от вноските, които се правят през времето на договора и тази сума е равна на справедливата стойност на актива.
621/652 - разходи за лихви
123/621 - загуба

Експлоатационен лизинг – наемодателят дава право на ползване на наемателя, без да му прехвърля изгодите и рисковете от неговото ползване
- наемодател – продължава да е собственик и оперативно отбелязва, че дадената машина е отдадена за ползване
963/991 - даване под наем
498/ - вземания от наемателя наем
/709
/4532

503/498 - превежданата за наема сума

603/241 - амортизираме актива си
709/603 - отнасяне на разхода за амортизация
709/123 - ако наема е по-висок от амортизацията – печалба

Когато ни върнат актива – 991/963


НАЕМАТЕЛ
912/991 обект на отчитане е наема, който плащаме
602/
4531/
/499

499/502

611/602
614/602
Накрая – 991/912
Ако сме НАЕМОДАТЕЛ, отразяваме вземане от наемите
229/___+ДДС
/705 със справедливата стойност
/4532
/752 лихвата

705/
241/
/20_ - отчетна стойност

705/123 - разликата между справедливата и балансовата стойност

503/229 - постъпления на парични средства и намаляване на вземанията

752/721
721/123 - другия доход за наемодателя от лихвата

От гледна точка на НАЕМАТЕЛЯ
20_/ - заприходяване по справедлива стойност
4531/
652/ - финансов разход
/159 - дългове, заеми

603/241 - начисляване на амортизация
159/503 - намаляваме задълженията

Ако имаме предплата (аванс)
503/
/754
/4532

751/709

651/
4531/
/503

602/651

Продажба на ДМА
241/ - ако е амортизиран
705/
/20_ - отчетна стойност

411/ - на клиенти
/705 - продажна цена
/4532

705/123 - печалба ако продаваме на по-висока оценка

Безвъзмездно под формата на дарителство
241/
609/
/20_
- безвъзмездно, но от нереализирана печалба, вместо 609 се ползва сметка 122, а ако е от резерви – 119

Няма коментари:

Публикуване на коментар