Търсене в този блог

петък, 8 януари 2010 г.

Лекция по Статистика - 11.12

38 методи за анализ на трендове
- плъзгащи се средни
- за характеризиране на тенденцията на развитието на динамичните редове се използват специфични методи. Повечето от тях почиват на хипотезата, че чрез различни способи на осредняване се погасяват случайните колебания.
- В зависимост от това дали се използва паметта на динамичният ред, методите се разделят на:
o Неадативни – метод на плъзгащите се средни, метод на аналитичното изглаждане и др.
 По-важно е какво става в периода, а не в бъдеще
 Плъзгащи средни – не прави разлика дали данните са от преди 1, 2, 5 години или 2 месеца
o Адативни – метод на експоненциалното изглаждане
 Дават най-голяма тежест върху последните данни
o Няма по-добър метод от двата. Те се използват заедно в зависимост от разбиранията на изследващия.

Плъзгащи се средни
- същността на метода на плъзгащи се средни се състои в последователно изчисляване на средни хронологични величини, в които на ротационен принцип се включват и изключват равнища на динамичния ред
- в зависимост от характера на реда и целите на изследването, се използват тричленни, четиричленни и пр. плъзгащи се средни;
o тричленна плъзгаща се средна
 смята се че новополучените изгладени равнища са резултат от влиянието на фундаментални фактори и новообразувания ред представя тенденцията (инерцията) в системата

Аналитично изглаждане
- същността на метода с основава на допускането, че всяко равнище на динамичния ред (y) е функция от време
- - приема се че получените по този начин равнища ще представят влиянието на основните фактори върху развитието на реда и ще изключат влиянието на другите фактори
- Най-често като функции за изглаждане на динамичните редове се използват полиноми и някои класове вътрешно линейни функции
- Най-често се използва , където а – параметри, t – фиктивно представяне на времето
o Ако се приеме че всяко равнище е функция от времето, то трябва да се намерят параметрите, които ще ни покажат „линията на изглаждане”
-

Метод на експоненциално изглаждане
- адативен метод за характеризиране на тенденцията
- разработен в различни варианти, в зависимост от възприетите хипотези за паметта на реда, целите на изследване и др.
- същността на метода се състои в
o алфа – специфичен коефициент между (0;1), като се препоръчва да се използва от (0,2;0,5)
o алфа „сплесква” флуктоациите на динамичният ред

39 Методи за анализ на сезонните и цикличните колебания
- сами от учебника !!! ще го има на изпита

40 и 41 въпроси от учебника

42, 43, 44 за информация


45 Статистика на националния продукт. БВП.
- параметри на съвременната икономика:
o Произведен продукт (БВП)
 Пазарът може да се саморегулира, но на много висока цена
 Това е хипотеза на Саймън Кузнец – за да има икономика трябва да има производство и някой който да го консумира (потребление)
 Обемът на националният продукт, произведен за определен период от време, се смята за основен параметър на икономиката. Върху показателите измерващи националният продукт се построяват държавният бюджет, политиките на доходите и макрополитиката като цяло.
 Според съвременните определения БВП, като измерител на националния продукт, е пазарна стойност на стоките и услугите произведени в рамките на определен период на територията на дадена страна.
 Икономическата статистика е разработила 3 метода за изчисляване на БВП:
• Производствен метод – основава се на допускането, че произведеният продукт е сума от продукцията на стопанските субекти повече от това, което са потребили. При този метод измерването на продукта се измерва чрез метода на добавената стойност.
• Метод на разходите за крайно използване – основава се на допускането, че произведения продукт е сума от крайните потребителски разходи
• Метод на доходите – основава се на разбирането, че продукта може да се измери чрез извършените разходи за заплащане на факторите на производство (труд и капитал)
 Теоретично и по трите метода трябва да се получават едни и същи оценки за равнището на БВП. На практика това не е така. Причини – коренят се в преднамерени и непреднамерени грешки, недостатъци на технологията и др.
 За елиминирането на този проблем се въвежда специална коригираща статия – статистическа разлика
 Основно изискване при установяване обема на националния продукт е независимостта на трите метода. (производствения и стойностния метод имат едни и същи източници на информация, което пречи за независимостта им)
 Националният продукт – хипотетична категория; измерва се чрез различни статистически показатели (брутна добавена стойност, БВП, БНП, НетенНП, НД, РД)
o Равнище на цените (инфлация)
o Равнище на заетост (безработица)
o Парично равновесие (М1, М2, М3 и паричния отчет)
o Външноикономическо равновесие (платежния баланс) (след 2та световна война)

2 коментара:

  1. Този коментар бе премахнат от автора.

    ОтговорИзтриване
  2. След като знаете тези методи за анализ предполагам печелите добри пари възползвайки се успешно от тях?

    ОтговорИзтриване