Търсене в този блог

сряда, 24 март 2010 г.

Лекция по Финансово счетоводство - 23.03

Отчитане на бракуването на ДМА
- при морално и физически износен актив
- сформира се комисия, която издава протокол
- ако се пристъпи към ликвидация, се изготвя сметка за ликвидация като в нея се посочват разходите по ликвидацията, полезни икономически материали от актива и се пристъпва към счетоводното отразяване
- бракуване е възможно да се осчетоводи по два начина, съобразно причината за бракуването
o ако някакво лице е работило и със своето действие/ бездействие е допринесло за бракуването се пристъпва към начитане на лицето. Издава се акт за начет
241/20_
442/ по-високата от пазарна и справедлива стойност
/20_ -
/4532 - коригира се ползвания данъчен кредит
/443 – ценови разлики
По същество това е приход, но не се отчита директно
501/442 или 421/442
443/709

Ако бракувания актив е за сметка на предприятието и няма виновно лице
241/
609/
/20_

609/4532

Ако бракуването е в резултат на авария, пожар, наводнение и пр.
241/
691/
/20_

Ако актива е бил застрахован
494/791

123/691 - пожар
791/123 - застраховане

503/494

Бракуването ако е свързано с ликвидация
241/
/20_
604/421 - трудово възнаграждение
605/46_ - осигуровки за работодател
421/46_

616/60_
705/616302/705 разликата между ДО и КО на 705, ще отиде във финансовия резултат (705/123 или 123/705)
Инвентаризация на ДМА
- Най-малко веднъж годишно
- Резултатите се оформят в сравнителна ведомост
- Съставят се протоколи за липси (ако има такива) и се описва за чия сметка са те
- Възможно е да има пълно покриване между фактическо и счетоводно наличие, излишък или липса
o При наличието на липси се изхожда от положението дали е за сметка на материално отговорно лице или за сметка на предприятието (подобно на бракуването)
- Когато актива е бил застрахован
o 241/
o 494/
o /20_
o 503/494 – получаване на застрахователната сума, а разликата между дължимото към застрахователя и какво има да вземаме ще представлява резултат
o 609/494 - ако застрахователната премия е по-голяма
o 494/709 - ако получената от застрахователите сума е по-голяма


Отчитане на ДНМА

Много от постановките за ДНМА се повтарят с ДНМА
- за ДНА сметките са от 21_
- амортизация на ДНМА – сметка 242

Кои са ДНМА?
- установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които нямат физическа субстанция
- ползват се повече от 12м
- имат значение за дейността
- пренасят икономическа изгода за предприятието

Пример: програмен продукт – макар и съхранен на диск, ДНМА е самият продукт, който извършва определени програми; ДНМА са продукти на интелектуалния труд, от развойна дейност, придобитото право на строеж от строителя, разходите за ремонт от страна на наемателя при експлоатационен и оперативен лизинг и др.
- ДНМА трябва да отговарят на прага за същественост на активите.
- ДНМА следва надеждно да могат да бъдат оценени
- Ползване на икономическа изгода от тяхното ползване
- Наличие на план за ресурсно осигуряване.
- Към ДНМА се включват концесионните права, права върху индустриална или интелектуална собственост
- Вътрешно създадените ДНМА се отчитат съобразно етапа на осъществимост, което предполага разходите за нови изделия които се предвижда да бъдат произвеждани и са във фаза на изследователската част да бъдат отразявани като текущи разходи. Разходите, които са във връзка с развойната дейност се превъплъщават в ДНМА
o Разходи за проучване за създаване на бойлер, печка и др. ще си остане разход за дейността, но щом се вземе решение за реализация и се направи прототип, разходите ще станат ДНМА
o За да бъде разхода признат трябва да има техническа възможност за завършване на актива, да има ресурсна обезпеченост и надеждно да могат да бъдат отчетени разходите по това производство
o Ако не са налице гореизложените критерии- разходите остават текущи
o Отчетените веднъж като текущи разходи си остават текущи!
- За ДНМА следва внимателно да се направи преценка относно бъдещо генериране на приходи от тях. Ако такова липсва, предприятието следва да ги отпише от състава на своите активи.
o Притежаваме лиценз за туроператорска дейност, но няма да го ползваме повече, следователно този лиценз дори и да не е напълно амортизиран следва да бъде отписан
o Разходите за развойна дейност имат до 5год. полезен икономически живот

Методите за амортизация на ДНМА са същите като при ДМА (линеен, нелинеен).
Разходи за марка (наименования), които не носят икономическа изгода не са ДНМА. Те са неотменима част от самата дейност на предприятието.
Външно създадените ДНМА се оценяват по цена на придобиване. Ако актива може да се разграничи на съставни части, като всяка от тях отговаря на условията, то всяка част може да се води като отделен актив.
Вътрешно създадените активи имат оценка тяхната себестойност.
Безвъзмездно получените активи се оценяват по справедлива стойност.

Закупуване на програмен продукт
212/
4531/
/401
401/503

Разходи за развойна дейност
60_/
6111/60_ - разходи за изследователска дейност
6112/60_ - разходи за развойна дейност
211/6112
603/242 - начисляване на амортизация

Отписване
242/
609/
/21_

Всичко останало по отношение на последващо оценяване, бракуване, ликвидация е идентично с ДМА, като набора от сметки ще бъде от 21_


Отчитане дългосрочните финансови активи

Дългосрочни инвестиции в други предприятия, които имат форма акции, дялове или други договори, с което се постига трайно участие на инвестиращото предприятие се нарича ДФА. Към тази група спадат и инвестиционните имоти (сгради, земи или части от тях, които се държат от предприятието или наемателя по финансов лизинг с цел получаване на доходи от наем). Тези сгради няма да бъдат продавани, да се произвежда с тях или да се извършват административни услуги.
Когато част от една сграда е инвестиционен имот, то тази част трябва да се обособи за счетоводни цели.
Ако предприятието участва в друго дружество като акционер или съдружник. Съобразно участието като процентно изражение на капитала се разграничават няколко вида дружества:
- при притежание на повече от 50% от акциите/ дяловете и повече от половината от правата на глас, то инвестиращото предприятие е „майка”, а тов което се инвестира става дъщерно. Майката може да ръководи финансовата и оперативната политика на дъщерното предприятие. Участието е контролно. Майката с дъщерните предприятия образуват „група”
- когато предприятието притежава между 20% и 50% от акциите/ дяловете и правото на глас, участието се счита за значително. Инвестиращото предприятие се нарича асоциирано. Влиянието не е контролно, но инвеститорът може да влияе върху финансовата политика
- смесено предприятие – двама или повече съдружници управляват предприятието, при което е недопустимо контролно или значимо участие.
Когато предприятие закупи пакет от акции трябва да се има предвид намерението на инвеститора за него. Дали ще очаква печалби от дивиденти или от спекулативна продажба на акциите.

Текущи задължения са различни от краткосрочните задължение. Текущи са краткосрочните задължения + онази част от дългосрочните, които следва да се изплатят през текущата година

Отчитането на инвестициите под формата на съучастие.
- първоначално тези инвестиции се оценяват по цена на придобиване
- след първоначалното им придобиване, подлежащите на последваща оценка ДА могат да бъдат оценявани или по метода на собствения капитал или ...
o метод на собствения капитал – оценяват се тези дългосрочни инвестиции, които са в консолидирания отчет на майката. В индивидуалните отчети (на дъщерната предприятия) приложим става метода на собствения капитал

Сметките за отчитането на тези активи са от 22_ . Тези сметки са активни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар