Търсене в този блог

вторник, 2 март 2010 г.

Лекция по Финансово счетоводство - 02.03

Дълготрайни материални активи

- Част от нетекущите активи
- Установими нефинансови ресурси с материално веществена форма и служат за осъществяване на определена дейност – производствена търговска и др. и се ползва за срок повече от една година.
- Голяма част от активите са амортизируеми  пренасят стойността си на части
- Амортизацията е стойностния израз на изхабяването  има разлика между амортизация и изхабяване
o Една машина може да се амортизира за 5години по план, но не е изхабена и може да се ползва още при добра експлоатация
- Праз на същественост за ДМА – над определена от предприятието стойност за същественост, като счетоводният може да е различен от данъчният праг за същественост
- Ако един ДМА е възможно да се разграничи на съставни части и всяка тази част отговаря на определението за ДМА, то тя може да се води отделно като ДМА
o Асансьори, офис обзавеждане от сграда и др.

Два подхода за отчитане на ДМА
- историческа цена
o тя въплъщава в себе си 4 оценки
 цена на придобиване (закупени отвън активи) – включва покупна оценка на актива и всички преки разходи във връзка с неговото придобиване (транспортни разходи, мита и митнически разходи, невъзстановими данъци (нямаме право на данъчен кредит), разходи за монтаж, разходи за плащане на хонорари и др.)
 себестойност – създадените в дружеството активи
 справедлива стойност – придобити безвъзмездно активи (спомосъществователство, дарения и др.)
 внесени нефинансови активи
o която и да е от тези оценки става отчетна стойност;
o активи на които се начислява амортизация се отчита т.н. балансова стойност

Основни сметки
- сметки от група 20 на примерния сметкоплан
o сметки до 209
- активни сметки
- за нуждите на амортизацията – 241 (амортизация на ДМА – пасивна (контраактивна))

Начин на придобиване на ДМА
- Покупка
o Зависи дали е еднократен акт или има и други разходи
 Купуват се 2 компютъра за 2000лв;
 Няма допълнителни разходи
 Сметка 204 – компютърна техника
1) Нерегистрирано по ЗДДС
a. 204/401 – 2400лв
b. 401/503 – 2400лв
2) Регистрирано по ЗДДС
a. 204 – 2000лв
i. Разчети за ДДС – 453, а към нея 4 аналитични сметки
ii. 4531 – покупки
b. 4531/ – 400лв
c. /401 – 2400лв
- осигуряване на персонал
o 3 групи – 1ва, 2ра, и 3та (най-често)
o За 3та категория, повечето осигурителни фондове се делят 60/40 работодател/ работник; трудова злополука за сметка на фирмата
o Тежестите за осигуровките се програмират в програмата и не е необходимо да се знаят, затова условно се приема, че работодателя поема 30%, а работника 10%

Отчитане на ДМА чрез строителство
1) чрез възлагане на предприемач
2) по стопански начин (със собствени сили и средства)
a. изграждаме склад
b. материални разходи 601/302
c. енергоснабдяване 601/302
d. 4531/ -
e. / - 401
f. Разходи за амортизация 603/ 241
g. Начисление на заплати 604.421
h. Осигуровки 605/46
i. И така докато свърши строителството 613/60-
i. Формираме себестойност 203/613

Няма коментари:

Публикуване на коментар