Търсене в този блог

събота, 13 март 2010 г.

Лекция по Икономика на предприятието - 04.03

Правна форма на предприятието
Избор на правна форма. Регистриране на фирма

Изборът на правна форма на предприятието е пряко свързан с възможностите за концентриране на капитали, с въпросите за разпределяне на риска и отговорността между партньори, въпросите за вземане на управленски решения и т.н. по конкретно при избора на правна форма на предприятието следва да обърнем внимание на:
- начина на управление
- отговорността за резултатите от действията на предприятието като стопански субект (ограничена или неограничена
- участието в печалбите и загубите
- изискването за минимален капитал
- възможностите за финансиране на дейността
- данъчни тежести и др.

След като изберем правна форма, регистрираме фирмата като:
1) подаваме заявление за вписване в търговския регистър
a. единна централизирана електронна база данни
b. публичен регистър
c. заявление може да се подаде във всяко от териториалните звена на агенцията по вписванията, независимо от седалището и адреса на фирмата
d. заявления за вписване могат да се подадат не само на хартиен носител, но и в електронна форма през web-страницата на агенцията по вписванията, където желаещите да регистрират фирма имат достъп до цялата необходима информация

Търговски регистър
- единна централизирана електронна база данни
- публичен и всеки гражданин има достъп до регистрационната информация в него, включително и до електронния образ на документите в регистъра
- на вписване в търговския регистър подлежат следните данни за стопанския субект:
1) фирма
2) седалище и адрес на управление
3) предмет на дейност
4) име и лични данни (за ЕТ)
5) управление и представяне (за дружествата)
6) др. специфични за отделните видове дружества данни


Характеристики на ЕТ
- ...

Търговско дружество
- ...

Характеристики на СД
- ...

Характеристики на КД
- ...

ООД
- ...
Лекция по Финанси относно предимства и недостатъци

Локализация на предприятието

Локализирането на предприятието върху определена територия е свързано с географските, климатичните, икономическите и политическите условия, с традициите на регионите, суровинната база, демографския фактор и др.

Въпросът за териториалната локализация на предприятието възниква при:
- създаване на ново предприятие
- разширяване на производството
- създаване на нов клон на съществуващо предприятие

Решаването на въпроса за териториалната локализация е от особена важност както при създаване на ново предприятие, така и при разширяване на производството на съществуващо предприятие или при създаване на нов филиал. Изборът на локация за териториално разполагане на предприятието е важно защото:
- високите разходи, с които е свързано евентуалното преместване на вече локализираното предприятие
- същественото значение на локацията за ефективното функциониране на предприятието
При проектиране на териториалната локализация е препоръчително да се спазват следните принципи:
1) приближаване на предприятието до източниците на ресурси
a. ефективност при използване на суровините и намалява разходите за техния транспорт и съхранение
b. от особено значение при предприятията от добивната и преработващата промишленост, които преработват количества суровини и материали, както и за предприятията преработващи бързоразвалящи се суровини
2) приближаване на предприятието до районите на потребление
a. важно за предприятията, предоставящи услуги, както и за такива чиито стоки трудно се транспортират на големи разстояния или бързо се развалят
b. съществуват и такива предприятия, които са независими както от източниците на суровини, така и от районите на потребление. Те се наричат мобилни и определящи за тяхното локализиране са преди всичко на квалифицирани трудови ресурси и изградена инфраструктура
3) равномерно разпределение по територията на страната
a. спазването на този принцип допринася за комплексното развитие и специализирането на отделните региони
b. ангажимент преди всичко на държавата и общините и се реализира посредством инструментите на икономическата политика за развитие на отделните региони и за осигуряване заетост на населението


Нива на локализиране на предприятието

Изборът на място за локализиране на предприятието се извършва на няколко нива
1) международно ниво
a. континент, държава
2) национално ниво
a. район в страната
3) локално ниво
a. пункт в района – населеното място
4) площадка

Териториалната локализация на предприятието дефинираме като:
- процес на насочване и установяване на предприятието върху определена територия, осъществяван съобразно особеностите на системата от фактори, въздействащи при избора на район, пункт и площадка на разполагане

Фактори, които влияят при локализиране на предприятието
1) производствени фактори
a. труд – наличие на квалифицирана работна ръка, цена на труда, трудов морал, трудово право и др.
b. суровини и материали – гъстота и качество на доставчиците на нужните за дейността ресурси
c. земя – предлагане на недвижима собственост, цена на земята, цена на строителните работи, цена на наемане на производствени и търговски площи и др.
2) инфраструктурни фактори
a. производствена инфраструктура – гъстота и качество на транспортната мрежа, гъстота и качество на телекомуникационната мрежа, енергийна и водопроводна мрежа и др.
b. социална инфраструктура – наличие на университети, училища, научноизследователски институти и др.
3) природни фактори
a. географско положение
b. близост до водни басейни
c. климатични особености
d. брой на слънчеви дни в годината
e. специфика на терена
f. състав на почвите и др.
4) пласментни фактори
a. конкуренти
b. бариери за навлизане на пазара
c. канали за дистрибуция
d. ниво на цените
e. покупателна сила на населението в региона и др.
5) политико-икономически фактори (за международно ниво)
a. основен лихвен процент
b. инфлация
c. данъчна политика
d. стабилност на националната валута
e. политическа стабилност
f. правна сигурност
g. трудово право
h. ниво на корупция и др.


Важно е да се отбележи, че не съществува оптимално място за локализиране на всяко предприятие – най-доброто място винаги зависи от особеностите на нашето предприятие. Напрактика определянето на най-подходящата локация може да се извърши чрез избор между алтернативни варианти като се следват следните стъпки:
1) формулираме основните фактори със съществено значение за дейността на нашето предприятие – критерии за избор на локация;
2) тъй като тези фактори не са от еднакво значение за нас, определяме техните относителни тегла, които съответстват на степента на тяхната важност. Това ни дава възможност да съпоставяме алтернативите на основата на средно претеглени оценки
3) оценяваме алтернативните варианти за локализиране на предприятието по формулираните фактори (критерии). Това се прави от експерти по предварително утвърдена скала
4) изчисляваме претеглената оценка по отделните фактори за всеки от вариантите като умножим оценката по относителното тегло на всеки фактор
5) сумираме претеглените оценки за всеки от вариантите и избираме варианта с най-висока сумарна претеглена оценка


Териториална организация на производствено-стопанската дейност. Бизнес клъстеринг.
- териториалното локализиране на предприятията довежда до установяване на съответна териториална организация на производствено-стопанската дейност, която можем да определим като съчетаване на взаимнообвързани и допълващи се предприятия в рамките на дадена териториална единица, осигуряваща допълнителен ефект в рамките на предприятието
- така предприятията развиващи се на конкретна територия могат да се разглеждат като единен производствено-стопански организъм със своя вътрешна структура, връзки и особености. В тази връзка все по-съществена роля за повишаване конкурентоспособността на регионите и предприятията се отрежда на т.н. клъстерен подход
o бизнес клъстерът представлява мрежа от географски близо разположени самостоятелни предприятия и други организации, обвързани в една единна система чрез пазарни и непазарни връзки, осигуряващи конкурентно предимство на участниците в клъстера
o сътрудничество, диалог, връзки по вертикала
o взаимоотношенията между тях се основават на сътрудничество и интензивни връзки по вертикала (веригата на доставките) и по хоризонтала (по линията на кооперирането и координирането)
o в клъстера се постига своеобразен синергичен ефект изразяващ се в това, че конкурентоспособността на клъстера като цяло надвишава сумата от конкурентоспособностите на отделните участници в него
o генезисът на клъстерите показва, че те възникват около една или малък брой компании (силициевата долина - НР)
o една или повече компании в клъстера подпомагат развитието на целия регион като стимулират малките доставчици, образованието и др.


Основни участници в клъстера
- водещи предприятия, произвеждащи крайни услуги и продукти
- мрежи от предприятия – доставчици
- правителствени и др. институции като университети, агенции по стандартизация, професионални училища, търговски асоциации
- колективни органи (асоциации, камари и др.), които ги представляват и защитават интересите им

Туристически клъстер Варна
- хотели
- туроператорски фирми
- учебен център за обучение на мениджърски персонал
- рекламна агенция в областта на туризма
- регионалният вестник Черно море
- Варненска туристическа камараСТОПАНСКО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Цели на предприятието
- стоят в основата на дългосрочното развитие на предприятието, тъй като задават посоката, в която то ще се движи
- стоят в основата и на управленския процес (планиране)
- деф.: желано състояние или предпочитан резултат, към чието постигане предприятието се стреми
- значимостта на правилно формулираните цели произтича от това че те:
o задават посоката на развитие на предприятието и по този начин концентрират и насочват усилията на работещите в него
o определят рамката за разпределяне на ресурсите на предприятието
o мотивират служителите като обединяват техните усилия. Формулираните с участието на служителите цели действат за тях като силен мотиватор
o представляват стандарти за контрол и оценка на постигнатите резултати, а от тук и насоки за предприемане на корективни действия

Дефинирането на целите следва да се базира върху:
1) мисията
a. основание за съществуването на предприятието
b. отразява ценностите, идеите на създателите
c. възможностите и заплахите на средата
d. силните и слаби вътрешни страни

Правилно формулираната цел:
- конкретна, ясна
- количествено измерима
- постижима, реалистична
- релевантна
- обвързана със срокове

Няма коментари:

Публикуване на коментар