Търсене в този блог

вторник, 2 март 2010 г.

Лекция по Теория на парите - 26.02

Същност и основи на парите

Фундаментално творение на цивилизацията. В началото от Pecunearia (Животно). Органически свързани с пазара, производството, стопанството. Те са "езика" на пазарното стопанство.
Произход на парите
- от момента на появяването им предизвикват интерес към тях. На парите са посветени повече от 5-6 хиляди книги, но твърде малко се знае за тях.
- парите са сложен феномен. "Ако всеки от нас има повече пари в джоба си ще е по-богат, но ако държавата пусне пари, богатството не се увеличава"
- сложността на парите се обяснява с тяхното свойство да въплъщават способността да се разменят.
- за произхода на парите две теории:
- рационалистическа - произход от резултат на съглашението между хората убедени в необходимостта от специален инструмент за осъществяване реализацията на размяната. Те са творение на държавата
o има за основа работата на Аристотел. Парите съществуват не по природа, а са установени.
o една от догмите на римското право гласи че императорът определя стойността на парите
o тази теория господства до 18век
- еволюционна - резултат на еволюционен процес, който въпреки волята на хората е довел до отделянето на обща стока. Всеобщият еквивалент е служил първо за измерване стойността на всички останали стоки.
o изхожда от това че в резултат от първото разделение на труда, специализацията, частната собственост води до това, че хората започват да произвеждат не само за себе си, а и за другите
o парите са спонтанен, еволюционен и неосъзнат продукт на размяната. не са възникнали в резултат на съглашение на хората, а за улесняване на стоковата размяна

В началото стокови пари (кожи, животни, сол и др.)
Качества на стоките
- портативност
- вечност
- делимост
- преносимост
- стандартизиране
Постепенно функциите на парите започнали да се изпълняват от благородните метали. отначало са изпълнявали функциите непосредствено (монети). Постепенно са замествани от т.н. парични знаци. Връзката между златото и паричните знаци е осъществявана чрез мащаба на цените – количеството злато което по законодателен път е прието за парична единица в една страна
- в САЩ от 1934г. е фиксиран мащаб на долара от 0,888671гр при 35$ за 1тройна унция
- на конференция...(малко преди края на втората световната война) - създаване на МВФ и приемане на долара като световни пари
- Шарл де Гоу изисква злато за доларите във Франция, което предизвиква девалвация на долара

на 15.08.1971г. тогавашният президент Никсън отменя този златен мащаб на американския долар, с което е прекъснал връзката между парите и златото. настъпва т.н. демонетизация. Въпреки това златото стои в балансите на ЦБ, включително и в БНБ.
Златото вече е само валутен ресурс и не може да бъде използван за плащане. Банките се стремят да запазят златото си, но от чисто консервативни съображения.

След 90г Луджев претопява златото ни в чужбина. Част от златото е изнесено в чужди банки на депозит.
По време на втората световна война голяма част от златото е изнесено към САЩ за съхранение.

Защо злато
Златото никога не се ползва в чист вид, има лесна съхраняемост, делимост, не се разваля.

Какво са съвременните пари?
- прилага се функционалният подход. изхожда се от функциите на парите за да се изведе тяхната същност

Функции на парите
- разменно средство
o парите в тази функция притежават разменна стойност - способност да се разменят за всички други стоки независимо, че те нямат собствена стойност
o изпълняват тази функция благодарение на доверието на хората към тях - ако липсва това доверие, парите не могат да изпълняват тази функция
o при условие че са законно платежно средство - емитирано от държавата и в съответствие с нормативната регламентация
o съвременната парична емисия се гади на доверието - "фидуциарна емисия"
- сметна единица
o парите винаги са били средство за смятане, но не измерват нищо поради демонетизацията
- средство за съхранение на стойността
o позволяват да отделим сделките една от друга във времето (10000лв получени за дадена вещ "съхраняват" стойността на вещта във времето
o тази функция е приложима ако няма силно инфлационно обезценяване
- средство за плащане или погасяване на дългове
o водят, позволяват разкъсване във времето между акта на отчуждаването на стоката, от акта на отчуждаването на парите, в резултат на което разменното отношение се трансформира в кредитно, т.е. възникват необходимостта от пари за погасяване на дълга
o при тази функция парите успешно я изпълняват ако не се силно инфлационно обезценяват

Парите са това, което ние предоставяме на други срещу стоките и услугите които получаваме, необходими ни за да живеем и това пък което получаваме от други за нещата, които им предоставяме. Най-често предоставяме нашия труд от което следва че парите опосредстват стоковата размяна.
Бартерна обмяна
- присъщ за слабо развито пазарно стопанство
- в съвременно развито пазарно стопанство бартерът е трудно приложим поради присъщите му недостатъци:
- при бартера липсва единицата посредством която количествено да бъде изразена разменната пропорция между стоките в обръщение.
- ако на пазара се появят 100 вида стоки, то всяка една от тях трябва да се съпостави една с друга
- размяната е възможна, но е свързана с много разходи
- при бартера е необходимо двойно съвпадение на потребностите - а желае стоките на Б, но и Б желае стоките на А. Налага се и съвпадение на време, място, което е трудно
- при бартера липсва единицата за бъдещи пресмятания
- при бартера липсва ефективен метод за спестяване и натрупване. натрупването на пари формира обща покупателна способност в хората.

Парите в сравнение с бартера имат редица предимства:
- водят до намаляване на издръжката на обръщението - с парите веднага може да се купи желаната стока
- водят до специализацията в производството и търговията, което подобрява ефективността
- водят до гъвкав избор на видовете и количества стоки които желаем да потребяваме
- позволяват избор на време и място за покупките на стоки
- позволяват да си избираме партньорите с които да търгуваме

Монетаристите акцентират на функцията на парите като разменно средство и на средство за съхранение на стойността и приемат че всяко нещо, което изпълнява тези две функции е пари.
- банкнотите и монетите изпълняват тези две функции
- трябва ли парите едновременно да изпълняват и двете функции или само едната от тях - отговорът - и двете
- парите които притежаваме в касата, джоба.. изпълняват функцията съхранение на стойността. благодарение на това ги използваме като разменно средство
- парите като актив (съхранявайки стойност във времето) са част от общото богатство, което хората притежават
- освен банкноти и монети хората притежават чекове, дебитни и кредитни карти, но те не са пари. Пари е депозита, който покрива депозита на сумите в тях
- банкноти, монети, депозитни пари  паричната маса, която обслужва стоковото обращение
- хората притежават и ценни книжа - тези ценни книжа много добре изпълняват функцията за съхранение на стойността, дори носят и доход (дивиденти, лихва), но те не могат да изпълняват функцията разменно средство
- на тези ценни книжа им липсва свойството ликвидност
- ликвидността е способността на актива да се трансформира в наличност без загуба на капитал, доход. тя е относително понятие - хората не желаят, а и не могат да бъдат абсолютно ликвидни
- срочни депозити - тези срочни депозити много добре изпълняват функцията за съхранение на стойността, но те не могат да изпълняват разменната функция на парите
- срочните депозити са "квази пари" (почти пари)

ПАРИ дефиниция:
- парите са вид актив, абсолютно ликвиден за да изпълнява функциите на разменно средство и средство за съхранение на стойността

Отбелязва се че парите са общовалидно средство за размяна, но подобно определение е прекалено тясно и непълно.

Транзакционен и ликвиден подход за парите

Транзакционен
- разменно средство
- утвърждават че същността на парите се състои в това че те и само те се използват за заплащането на други стоки. в това се съдържа важното качествено отличие на парите

Ликвиден подход
- същността на парите се състои в тяхното свойство да бъдат абсолютно ликвиден актив
- М. Фридмън
o когато казваме за някого че прави пари ==> получава доход
o когато казваме че някой има пари ==> актив, компонент от общото богатство на човекаИзмерване на количеството на парите
- количеството на парите в едно стопанство може да окаже съществено влияние върху редица иконом променливи - иконом растеж, заетост, равнище на цените и инфлацията и др.
- всяка страна се стреми да измерва и регулира количеството на парите
- за измерване се прилагат т.н. парични агрегати. те представляват такова групиране на активите, които служат като алтернативни измерители на паричната маса. тези агрегати са съгласувани с МВФ и се прилагат от всички страни за измерване на паричната маса.
- паричните агрегати са съгласувани у нас с ЕЦБ
o М1 - транзакционният агрегат
 банкноти
 монети
 депозитни пари
o М2 = М1 +
+ депозити с договорен матуритет до 2 години
+ депозити договорени за използване след предизвестие от три месеца
o М3 = М2 +
+ репо сделки (репо - договор за обратно изкупуване)
+ издадени дългосрочни дългови инструменти (облигации) със срок до две години

- всички останали депозити с матуритет над 2години и дългови инструменти с матуритет над две години са извън паричните агрегати и се отнасят към дългосрочните пасиви в съответствие с изискванията на ЕЦБ

към 10.2009
м1 - 17,365,083 хил. лева
м2 - 46,512,369 хил. лева
м3 - 46,553,945 хил. лева

паричната маса в България намалява

за САЩ паричен агрегат ML

Изменение на стойността на парите във времето
- за изразяване на стойността на парите се използват бъдеща и настояща стойност на парите
- човек може да стане богат по два начина
o когато си заработи парите, но от това никой не е станал богат
o когато парите започнат да работят за нас
- за да установим бъдещата стойност на парите трябва да знаем парите с които разполагаме в момента, нормата на олихвяване и времето през което ще нарастват парите
- Настояща (сегашна стойност) на парите - представлява стойността на бъдещите парични постъпления, но коригирани по определен начин, а именно дисконтирани с определен процент или капитализационна норма.
o настоящата стойност ни дава възможност за сравняване на различните варианти за влагане на парите и за избиране на най-подходящия от тях
o когато нетната настояща стойност е положителна стойност, то избора на влагане е добър и обратното

Ролята на парите в кръгооборота на обществения продукт
- определя се като поток от стоки и услуги, които се обменят между семейното стопанство и фирмите в една страна.

При тази схема потоците на реални стоки се движат по часовниковата стрелка, а паричното движение - в обратна посока.,В тази икономическа система два пазара - на продукти и на ресурси.
- всички ресурси в стопанството принадлежат на домакинствата и те продават тези ресурси на фирмите срещу платежи под формата на работна заплата, лихви и др.
- Националният продукт (НП) - сумарната стойност от всички готови стоки и услуги произведени в икономиката
- Националният доход - сумарният доход получен от домашното стопанство като работна заплата, лихви, рента и печалба
- приемаме че НП = НД
- когато фирми получават платежи за стоки и услуги съставляващи НП, а те използват тези парични платежи за работна заплата, тези разходи представляват разходи за производството на НП. Това което остава във фирмите е тяхната печалба. Тя се счита като част от националния доход, затова че е заработена от семейното стопанство, а едновременно се явява и собственост на собствениците на фирмите.
- както работната заплата, така и другите плащания се отчитат като ресурси получени от продажбата на НП. тези суми изцяло преминават към домакинството.
- НП и НД могат да се измерят както реално, така и номинално. Измерването им става с пари (обратно на часовниковата стрелка)
- НД служи за оценка на скоростта на движението на парите, тъй като количеството на парите съвпада с НП M*V=P*Y
- скоростта на парите =

Няма коментари:

Публикуване на коментар