Търсене в този блог

неделя, 29 ноември 2009 г.

Лекция по Финанси - 23.10

Дългосрочно финансиране в корпорациите

1. Корпоративни акции
– Документи за собственост
– Доходите, които носят са под формата на дивидент
– Безсрочни са
– Според начина, по който се формира пазарната цена, се делят на:
a. Привилегировани
i. При тях шансът за получаване на вложените средства е по-голям
ii. По-рискови от облигациите и по-малко рискови от останалите
iii. Предимство е, че дивидентът е фиксиран и гарантиран, като се изплаща независимо от финансовото състояние в момента
iv. Пазарната цена се определя от фиксирания дивидент (D) и от алтернативната норма на възвращаемост (r) -
b. Обикновени
i. По-рискови от привилегированите акции  по-малко атрактивни за инвестиране
ii. Дивидентът не е гарантиран или фиксиран
iii. При тях дивидентът се получава при две задължителни условия
1) да има реализирана нетна печалба
2) да има решение за разпределение на дивидентите, което се взема на общо събрание на акционерите. Решението може и да е за задържане на дивидента в полза на неговото реинвестиране, което се очаква да доведе до увеличаване цената на акциите

• ценообразуване на обикновени акции
• , а , където
o D1 – очакван дивидент
 Прогнозна величина. Най-често е очакван дивидент за следващ отчетен период
o g – годишен темп на увеличение на дивидента
o D0 – текущ дивидент
o НП – нетна печалба
o СК – собствен капитал
o КИЗПЛ – коефициент на изплащане
 КИЗПЛ + КЗАДЪРЖАНЕ = 1 – показва относителния дял на НП, която ще се изплати като дивидент. КЗАД отразява останалата част от НП, която ще се реинвестира
o r – винаги трябва да е по-голямо от g, за да има смисъл от инвестицията

ПРИМЕР:
АД „Х” със СК= 20млн лв. очаква да реализира НП= 5млн лв., от която 40% ще се изплати като дивидент на притежателите на обикновени акции. Каква е пазарната цена на обикновените акции на тази компания, ако общия им брой = 250000, при 20% алтернативна норма на възвращаемост?
1) 2) 3)
2. Облигации
a. Документи за дълг
b. Притежателите на облигации са кредитори, а този който емитира такива – длъжник (държава, общини, корпорации)
i. Не всички корпорации могат да емитират облигации. Могат само тези, които са регистрирани като АД, и отговарят и на други условия.
c. Доходът от облигациите е под формата на лихви
• основни характеристики на всяка една облигация:
o стойност (номинална)
o матуритет (падеж) – на него се изплаща номиналната стойност. След датата на падежа, облигациите престават да бъдат ЦК
o името на емитента – кого ще кредитираме
o доходност – колко е лихвата

- Купонни облигации
o През определени периоди се изплаща купонна лихва, а с последната такава се изплаща и номиналната стойност

• Цени на облигациите
o Цена на купонна облигация

 Ct – купонна лихва
 n – периоди до падежа
 (1+r)t – дисконтова норма
 N – номинална стойност на облигациите
o Цена на облигациите с нулев купон (сконтови облигации)

o Цена на анюитетни облигации

- когато Ct = r  цената на облигацията = номиналната и стойност
- Анюитетните облигации изплащат суми на определени периоди, но без да изплащат номинална стойност на падежа


3. Конвертируеми облигации
a. Дават възможност за обмяна на облигации в обикновени акции на фирмата емитент по фиксирана цена (цена на упражняване)

ПРИМЕР:
Притежавате петгодишна конвертируема облигация с номинал 1000лв. и годишна купонна лихва 8%, която се изплаща на полугодие. Алтернативната норма на възвращаемост е 7%. Цената на упражняване на конверсията е 125лв. Година и половина преди падежа на облигациите решавате да ги продавате. Текущата пазарна цена на обикновени акции на компанията емитент е 130лв. Фирмата предлага обратно изкупуване на облигациите на цена 1020лв.
Има три възможности:
1) продава облигациите по облигационната им цена
2) възползваме се от предлаганата конверсия
3) продаваме облигациите по цена на обратно изкупуване
• 1)
• 2)
 PC – конвертируема цена
 PS – пазарна цена на обикновени акции
 CC – конвертируем коефициент
• , Pf – фиксирана цена за упражняване на конверсията
 СС – показва колко броя акции = 1облигация

Няма коментари:

Публикуване на коментар