Търсене в този блог

неделя, 29 ноември 2009 г.

Лекция по Финанси - 20.11

Корпоративни източници на финансиране

Капиталова структура

Капиталовата структура се измерва с коефициентът „дълг-капитал”, който показва какъв е относителния на дългосрочния дълг спрямо цялото дългосрочно финансиране.
- вземат се под внимание само дългосрочни източници на финансиране – дългосрочен дълг и СК
- капиталовата структура е част от финансовата структура. Разглеждат се само дългосрочните източници на финансиране.


Където:
- Д – стойността на дългосрочните заеми
- ОА – стойността на СК, с ОА защото се вземат стойността на обикновените акции на компанията; вземат се не от счетоводния баланс, а от пазарните стойности на акционерния капитал

Понятие за капиталова структура
- например ако пазарната стойност на облигационният заем е 100000лв. пазарната стойност на ОА=120000лв. и 80000лв са задълженията по дългосрочен банков кредит, то Д/К на тази компания е
o , което означава че компанията се финансира с 60% дългосрочен дълг и 40% СК

Финансов ливъридж (ефект на лоста) (от темата за варанти)
- при промяна на водеща променлива, се променя и друга променлива с различна стойност
- има несъответствие при реализираната печалба и нормата на възвращаемост на акционерите

Пример:
Компания „А” работи със 300000лв. собствени средства и реализира 60000лв. нетна печалба. Рентабилността на СК=20%.
Компания В е вложила 300000лв, от които 180000лв заеми и 120000лв СК. При лихва 10% фирмата дължи 18000лв на кредиторите, а нетната печалба е 42000лв. (60000-18000). Рентабилността на СК е 42000/120000 = 35%.
Извод: при едни и същи данни акционерите на компания В реализират по-голяма доходност.

- Ефекта на финансов ливъридж е свързан с използване на заемно финансиране и се проявява чрез нееднаквото нарастване на брутната печалба и дохода на една акция.


Степен за измерване н финансов ливъридж – до колко силен е ефектът на лоста
1)
Пример:
Банков заем
80000лв (14% лихва)= 11200лв

Облигационен заем
100000лв (8% лихва) = 8000лв лихва
Брутна печалба 60000лв.
Leverage = 60000/ 40800 = 1,47

2)
Ако БП нараства с 20% за една година:
(72000 – 60000)/ 60000 = 20%

%изменение на ДА=?Оптимална капиталова структура

Пазарна стойност на фирмата = Пазарната стойност на Акционерния капитал (ОА) + Дългосрочен дълг (Д)

Пазарна стойност = Капитализираната нетна печалба
1) пазарна стойност на обикновените акции
2) пазарна стойност на дългосрочен дълг
- Капитализирана нетна печалба
o =Нетна печалба (НП)/ Норма на капитализация (r) (норма на дисконтиране)
o Зависимостта е обратна – по-голяма норма на капитализация води до нмаляване на КНП
o Някаква дълга таблица...
o Извод от таблицата:
 по-висока пазарна стойност при равни други условия формират компаниите, които ползват дългосрочно дългово финансиране.

Няма оптимална капиталова структура!!! За всяка компания равнищата са различни, поради различният риск, който се поема със различните дългосрочни дългове на компаниите.
Уместно е използването на дългове с цел ливъридж, но не трябва да се нарушава баланса между собствения и привлечен ресурс, поне до момента, в който акционерите не реагират отрицателно на увеличения привлечен ресурс.
Управление на оборотния капитал
(Цена на капитала... в конспекта)

- в тази тема акцента е върху текущите финансови решения на компанията

Оборотният капитал е паричен израз на средствата на фирмата, с които са финансирани краткотрайните и активи:
• краткотрайни материални активи
o материални запаси
o суровини
o готова продукция на склад
• краткосрочни вземания на компаниите
o от клиенти, контрагенти... до една година
• краткосрочни финансови инвестиции – до една година
• парични средства
• разходи за бъдещи периоди
- капиталът, който е инвестиран в гореизброените е оборотен капитал
o Нето оборотният капитал (НОК) е паричен израз на стойността на краткотрайните активи финансирана от дългосрочни източници на капитал.
o Размерът на НОК се определя като от стойността на Краткотрайните активи (КА) се извади стойността на краткосрочната задълженост (КЗ)
 КА – КЗ = НОК
o НОК приема както положителни, така и отрицателни (дефицит на НОК) стойности
 Под положителен НОК – част от краткотрайните активи се финансират за сметка на дългосрочни източници на капитала. Това са излишни материали, стокови запаси, наличност, което е неприемливо за компанията. Не е приемливо да се финансират дългосрочни ресурси в поддържане на повече пари в наличност от необходимото. Ако се инвестира в краткотрайни активи, страда нормата на рентабилност. Големият НОК обаче, подобрява ликвидността. По-висока рентабилност, по-ниска ликвидност. (въпросът е спорен и зависи от конкретния мениджмънт на компанията)
o Бруто оборотен капитал (БОК) е сумата на всички източници на средства, с които са финансирани краткотрайните активи на фирмата, НОК и краткосрочните задължения
 По правило БОК > НОК, освен в случая, когато НОК < 0
 БОК = НОК + КЗ

Абсолютно освобождаване на оборотен капитал е налице при намаляване на абсолютната сума на капитала, вложен в текущи активи при запазване или увеличаване обема на продажбите. Рационалното управление изисква темпът на нарастване на продажбите, да изпреварва този на средствата ангажирани в краткотрайните активи, т.е. относителното освобождаване на оборотен капитал.
- За всяка компания е изгодно да се освобождава от оборотния капитал, който да носи по-големи доходи от инвестиции
- Абсолютно освобождаване – намалява сумата на краткотрайните активи
- Относително освобождаване – неговата сума нараства – 100000лв инвестирани и за един отчетен период нараства с 10%. Това нарастване се съпоставя с нарастването от приходи от продажби. Ако приходите растът с по-голям процент относително освобождаване на оборотен капитал. Позволява растеж на фирмата.
- при относително освобождаване на оборотен капитал, неговата сума може и да нарасне

Подходи при финансиране на краткотрайните активи
- главните проблеми, които трябва да реши финансовия мениджър във връзка с финансиращите решения на краткотрайните активи са:
o какъв да бъде делът на НОК във финансирането, т.е. как да се съчетаят дългосрочно и краткосрочно финансиране на краткотрайните активи
o как да се комбинират различните краткосрочни източници на финансиране, които имат и различна цена и характеристики
o отговорите на гореизложените въпроси са решаващи за подходите, които компанията ще приложи
- Финансовият мениджър трябва да установи каква е минималната сума от краткотрайни активи, под която тяхната наличност не спада през годината и каква е максималната им величина. Минималният/ неснижаващият остатък на краткотрайни активи представлява тяхната постоянна част. Разликата между текущата им наличност в даден период и минималното им равнище е променливата част от краткотрайните активи.- Умерен подход
o Постоянната част на КА се финансира с дългосрочни източници на капитала (НОК), а променливата – с краткосрочни
- Агресивен
o Променливите и част от постоянните потребности на КА се финансират с краткосрочни източници. Изборът на тази алтернатива понижава цената на капитала, но повишава риска от изпадане в неплатежоспособност
- Консервативен
o Постоянното равнище на КА и по-голямата част от променливата потребност се финансират с НОК. Само малка част от временната потребност се финансира чрез краткосрочна задлъжнялост. Възприемането на тази алтернатива повишава цената на финансиране, но намалява риска от недостиг на парични средства и влошаване на ликвидността


Управление на запасите

- по-детайлно разглеждане на някои основни групи краткотрайни активи

- Управлението на запасите изисква поддържането им на достатъчно ниво за нормалното функциониране на фирмите при дадени условия:
o Разходи по доставките
o Разходи за съхранение
o Загуби от недостиг на запаси
o Промени в търсенето и предлагането
 Кое е това оптимално ниво на материалните запаси, което ще осигури ритмичното протичане на търговския процес на една фирма

Видове запаси:
- запаси на път
- текущ запас
o осигурява производствения процес в интервала между две поредни доставки
- гаранционен запас
o осигурява ритмичност на производствената дейност в случай на нарушаване на нормалния ход на доставките
o санитарен минимум, под който не трябва да се пада
- подготвителен запас
o свързан с процедури по приемане, първична обработка, разфасовка на материали и др.

Модел на Уилсън за определяне на оптималното количество на една доставка (ОКД)

Където:
- НКГ – необходимо количество от материала за 1 година
- РД – разходи по една доставка
- СР – складови разходи за единица зпас

Оптималният брой на доставките (ОБД) се намира по формулата:

- проблем пред практическото използване на модела е невъзможно прогнозирането н количеството, което ще бъде необходимо за една година, а ако това се определи, не се отчитат случаите на пикови натоварвания, а както и случаите в които има различни цени на материалите за различни количества
- идеята на подхода е да съпостави разходите на една доставка със складовите разходи за единица доставка. От това съотношение се определя оптималното количество на една доставка

Няма коментари:

Публикуване на коментар