Търсене в този блог

неделя, 29 ноември 2009 г.

Лекция по Финанси - 13.11

Капиталово Бюджетиране

Процес на анализ, оценка и избор на инвестиционен проект. Този инвестиционен проект е в реални, а не финансови активи.

Ключови понятия в капиталовото бюджетиране
• Алтернативни инвестиции
o конкурентни, взаимноизключващи се проекти. Насочени са към изпълнението на една и съща инвестиционна цел
o избирането на един от проектите, води до изключването на останалите, дори и няколко от проектите да отговарят на критериите за ефективност
• Неалтернативни (независими) проекти
o Не са взаимноизключващи се; избирането на един проект не означава отхвърлянето на друг
• Безлимитно инвестиране
o За независими проекти предимно
o Компанията може да инвестира във всички проекти, които тя счита за приемливи
• Разпределение на капитала (Capital Rationing)
o При ограничен бюджет, който не позволява изпълнението на всички приемливи обекти
• Подход на приемане/ отхвърляне
o По отношение оценка на инвестиционен проект
o Кои инвестиционни проекти са приемливи и кои не
• Ранжиране на проекта
o Прилага се по отношение приемливите за инвестиране проекти с цел подредба на проектите по значимост (особено за алтернативни проекти)
• Конвенционални и неконвенционални парични потоци
o Повечето от инвестиционните проекти са такива в които е заложен конвенционален модел на парични потоци
o t0 t1 t2 t3 - периоди от време, най-често 1 година
o – + + + - парични потоци при конвенционален поток
o t0 t1 t2 t3
o – + + – - при неконвенционален модел на паричните потоци
• Анюитетни парични потоци
o Равни парични потоци през равни интервали от време
• Неанюитетни парични потоци
o Различни парични потоци през равни/ различни интервали от време

Основни компоненти на паричните потоци
- калкулиране на инвестиционните разходи:
o цена на новия актив
o + инсталационни такси
 Разходи свързани с транспорт, монтаж, демонтаж и т.н.
o – нетни приходи от продажба на старо оборудване
 Нетни, защото понякога тези активи понякога се облагат с данъци
o +/– промяна в нетния оборотен капитал
o = ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ
КА + КЗ = НОК

Калкулацията на инвестиционните разходи дава отговор на въпроса какъв ресурс трябва да осигури компанията за реализирането на проекта.

Основни компоненти на паричните потоци
Алгоритъм за калкулиране на годишния оперативен поток
• приходи
o – разходи (с изключение на амортизацията)
o – амортизационни отчисления
o = печалба преди облагане
o – корпоративен данък
o = нетна печалба
o + амортизационни отчисления
o = ГОДИШЕН ОПЕРАТИВЕН ПАРИЧЕН ПОТОК

Определяне на остатъчния паричен поток
• приходи от продажба на нов актив
o – приходи от продажба на стар актив
o +/– данък върху приходите от продажбата на новия актив
o +/– данък върху приходите от продажбата на стария актив
o +/–промяната в НОК
o = ОСТАТЪЧЕН ПАРИЧЕН ПОТОК


Техники за анализ и оценка на инвестиционните проекти
Статични техники
- срок на изплащане/ откупуване на инвестицията
o измерва се с периода от време необходим за пълното възвръщане на инвестиционните разходи
o за какъв период от време ОПП ще възстановят вложените инвестиционни разходи
o при анюитетни парични потоци е бързо изчислението: Сумата на вложените средства/ анюитетният паричен поток
o при неанюитетни парични потоци се сумират последователно паричните потоци до момента, когато възстановят вложените разходи
o не се отчита стойността на парите във времето
o недостатък е и „късият поглед” върху инвестициите, т.е. гледа се само кога се възвръщат парите, а не какво става после с инвестицията
- средна норма на доход
o не отчита стойността на парите във времето
o намираме като коефициент, като отношение между средно годишните нетни доходи на инвестицията и ½ от първоначалната стойност на проекта
o сравнително лесни изчисления
o този коефициент може да се сравнява
o недостатък е че не се работи на база паричен поток, а със счетоводни стойности;
Динамични техники
o Отчитайки стойността на парите във времето, всеки бъдещ паричен поток ще се дисконтира до базовата година и получените суми ще се сумират
- Нетна настояща стойност (NPV)
o Етапи при калкулиране на настояща стойност
 Определяне на инвестиционните разходи на проекта (I)
 Калкулиране на сумата на очакваните годишни нетни парични потоци от проекта (CF)
 Идентификация на и оценка на риска, съпровождащ капиталовите инвестиции
 Определяне нормата на дисконтиране (r )
 Изчисляване на настоящата стойност (дисконтиране) на очакваните парични потоци (PV)
 Сравняване на настоящата стойност на бъдещите парични потоци с първоначалните инвестиционни разходи по проекта

 Приемливи са тези, които имат положителна NPV
 За съжаление съществуват изключения от правилото... 
- Анюитетна нетна настояща стойност
o , където индексът означава че цената на капитала е 10%, а срокът е 2 или 5 гони

Нетна настояща стойност (NPV) и индекс на рентабилност (Pi) – сравнителен профил
Етапите са едни и същи но накрая се получава отношение между сумата на инвестиционните разходи и инвестициите
, ако е по-голям от 1ца, то проектът е приемлив
- вътрешна норма на възвращаемост
o намира дисконтовия процент, който изравнява настоящата стойност на паричните потоци с инвестиционните разходи или r(%)?, при който NPV=0

Няма коментари:

Публикуване на коментар