Търсене в този блог

неделя, 29 ноември 2009 г.

Лекция по Финанси - 30.10

Варанти/ Гаранции (warrant)

Характеристики на варантите:
• дават право за покупка на обикновени акции на компанията- емитент по фиксирана цена (цена на упражняване на акциите)
• имат срок на валидност
• емитират се самостоятелно или в пакет с други ценни книжа
• цената на упражняване на варантите в момента на тяхната емисия е по-висока от текущата пазарна цена на акциите
o в момента на емисията инвеститорите нямат изгода да упражняват права, които дават варантите
 пример:
 един варант дава право на закупуване на 10 обикновени акции на компания Х по цена на упражняване 30лв. Ако текущата цена на акциите на тази компания е 34, 50лв. Определете теоретичната цена на варанта и ливъриджа на варанта?

 Pw = 10(34,50 – 30,00) = 45лв. (теоретична цена на варанта)
 Pw – цена варанта, Рs – цена на акцията
 Случай А – пазарната цена нараства на 37лв.
• Определяме %Ps +2,50/ 34,50 = 7,25%
• Бъдещата цена на варанта = 10(37 – 30)=70лв
• %Pw = (70 – 45)/45 = 55,56%
• Lw =55.56/7,25 = 7,67 – със всеки процент изменение на акциите, варантите печелят 7,67
 Случай Б – пазарната цена спада на 32лв.
• Определяме %Ps -2,50/34,50 = - 7,25%
• Бъдеща цена на варанта
• Pw(t)= 10(32 – 30)=20лв.
• Pw = (20 – 45)/45 = - 55,56%
• Lw =-55.56/-7,25 = 7,67 със всеки процент изменение на акциите, варантите губят 7,67

Разводняващ ефект
- проявява се и при упражняване на правата на варантите и конвертируеми облигации
- води до нарастване броя на обикновените акции
- нетният доход на компанията се разпределя между повече на брой акции  доходът от една акция намалява  спад в цената на обикновените акции
- този ефект в момента на емисията не се получава, а при масово упражняване на правата от страна на инвеститорите;
- отчетите на компаниите емитирали варанти се правят и при разводнена база

Разлики между варанти конвертируеми облигации
• варантите могат да се емитират самостоятелно или в пакет с други ценни книжа
• при конвертируемите облигации опцията за замяна не може да се търгува отделно
• упражняването на правата по варантите е съпроводено с плащане на акциите
• конвертирането на облигации с акции не води до парични постъпления в компанията
• варантите не подлежат на обратно изкупуване

Предимства
- по-ниска цена на финансиране
- отложени емисии на акции при по-изгодни условия
- минимизиране на купонните плащания
- неутрализиране на резки спадове в цената на акциите на компанията
- стимулиране на инвеститори, кредитори, мениджмънта на компанията и др.
- подобряване на капиталовата структура на компанията


Цена на капитала

1. Цена на финансиране с обикновени акции
a. за фирмата
b. за инвеститорите , Ре – емисионна цена; с – емисионни разходи; КОА – цена на финансиране на обикновените акции
КОА – показва цената, която фирмата плаща за финансиране с нова емисия обикновени акции

2. цена на финансиране с привилегировани акции
a. , за компанията  очаквани разходи
b. , за инвеститорите  очаквана възвращаемост
3. Цена на финансиране с облигации
a. За компанията , Т – данък
b. За инвеститорите
4. цена на финансиране с неразпределена печалба
a. , за фирмата

Средна претеглена цена на капитала

wj – относителен дял на източника на финансиране
Kj – цена на финансиране с източникаТози резултат е съпоставим с нормата на възвръщаемост. Тя представлява минималната граница на нормата на възвръщаемост от инвестицията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар