Търсене в този блог

неделя, 29 ноември 2009 г.

Лекция по Теория на счетоводството - 10.11

Счетоводен баланс

А = СК + ПК

Деф: Счетоводният баланс е стойностно съпоставяне на капитала на предприятието, според неговия правен произход и имуществените форми (активите), в които този капитал е вложен.

- започва да се прилага с появата на двойното счетоводство. Тогава често е наричан „инвентар”. По-късно през средновековието се появява термина баланс.
- Целта на изготвянето на счетоводен баланс е да покаже финансово-имущественото състояние на предприятието към даден момент.
o Финансово – капитала
o Имуществено – активи, с които разполага предприятието, както и начина им на разпределение по срочност, ликвидност и др.

Строеж, съдържание и структури на счетоводния баланс

Строеж
- съставните части на баланса – актив и пасив
- има две части поради двуаспектното водене на счетоводство
o актив
 бързи и динамични промени
 често променят своята форма
o пасив
 по-бавни промени
 включва собствения и привлечения капитал, където промяната не е толкова бурна
 вноски, които са месечни, годишни или по-дълги
Структура
- съвкупност от съставните части на баланса, включително тяхното наименование и стойностен размер
o раздели (А, Б, В,Г)
 Б – нетекущи (дълготрайни активи)
• Започва се с нематериални текущи активи (патенти, репутации, лицензи...)
o Търговска репутация – по смисъла на стандартите не отговаря на характеристиката на нематериалния актив
 Стойностна разлика между цената, която плащаме за да придобием контрол над предприятието и справедливата стойност за закупуването и.
o Нетни активи – синоним на „чисто имущество”
 Разлика между активите и привлечения капитал
 От актива се махат разходите за бъдещи периоди, което нетните активи не са собствения капитал
• Не е съгласна с подредбата на в раздела, тъй като лицензи се дават за определен брой години, докато сградите се ползват повече
• Материални нетекущи активи
• Финансови дълготрайни активи
o Съучастие в други предприятия под формата на закупени дялове и акции
o В зависимост от процента на акциите които притежаваме от другото предприятие – дъщерни (>50%), асоциирани, миноритарни (<20%)
o Инвестиционни имоти – сгради, части от сгради или земя, които предприятието предоставя на други предприятия срещу наем, рента и т.н.
o Дългосрочно отпуснати заеми на друго предприятие (падеж над 1 година)
o Финансов лизинг на друго предприятие
 В – текущи активи
• Бърза ликвидност <1 година
• Парични средства
• Краткосрочни финансови активи – акции, облигации и др. закупени с цел препродажба
• Скъпоценни камъни, благородни метали и др.
 Г – разходи за бъдещи периоди
• По международни счетоводни стандарти такъв раздел няма, а има „предплатен аванс”
• Предплатени суми за дадена услуга, която ще бъде извършена в следващ отчетен период
o Абонаменти, застраховки, наем за следващата година и др.
• Аналогичен е случая за приходи за бъдещи периоди за пасива
 четири за актива и четири за пасива
o групи (I, II, III, IV)
 подвид на раздела
o пера/ статии (1,2,3,...

- за Пасива
o Собствен капитал
o Несъгласна с факта, че има резерви в различни групи
o Финансови резултати
o Раздел Б
 Провизии и сходни задължения
• Привлечен капитал
• Смята че трябва да са в групата на задълженията В
 Несъгласна със статута на раздела
 Група задължения (над и под 1 година)
• От важно значение са размера на дългосрочните и краткосрочните задължения
• Проблема е че раздела е един и всички задължения са разбити над една и под една година, което пречи на удобното разчитане на информацията

Сегашния счетоводен баланс е силно повлиян от директива на ЕС от 70година, който е неактуален за практиката и това води до противоречия в баланса.

Финансирания (в пасив)
- вид капитал
- раздел Г
- средства, които се предоставят на предприятието от трети лица (държава, физически и юридически лица), които трябват да се използват с точно определена от предоставилия цел. Тези средства не подлежат на връщане при правилното им разходване.
- Ако предприятието наруши условията, то тогава финансиранията стават привлечен капитал (пасив) и трябва да се върнат

Сумите по баланса са закръглени в хиляди лева
Записан но невнесен капитал – сумата която предприятието има да взема от съдружници, които не са си платили още дяловата вноска. През тези месеци, в които не са внесени парите се води сметка за тези пари. Сравнително бързо ликвидни, поради което би трябвало да не са в А, а по-надолу в баланса.

Съдържание на Счетоводния баланс
- съвкупност от балансови пера/ статии с тяхното наименование и стойностен размер

Форми на счетоводен баланс
- показва как са разположени един спрямо друг актива и пасива на СБ
- Две форми на СБ
o Двустранна
 Актива в ляво и в дясно пасива
 Исторически традиционна за България
o Едностранна
 Вече на се прилага
 Разположена е Актив и под него Пасив; има вариант Актив, под него Привлечен капитал и най-отдолу СК
 Тази форма е предпочитана предимно от инвеститорите, които се интересуват не толкова от баланса, а от собствения капитал
 Поради факта, че в България основно баланса се използва за нуждите на банките се прилага двустранната

Видове СБ
1) според причината за изготвяне
a. редовен
i. годишния баланс
b. извънреден
i. тези, които се правят при по-специфични случаи – ликвидация, преобразуване на предприятие, при напускане на съдружник и др.
2) според момента на изготвянето им
a. встъпителен – при учредяване на дружеството
b. начален – към 01.01 на отчетната година
c. приключителен – към 31.12 на отчетната година
d. междинен – баланс към края на период по-къс от една година
i. банки
ii. застрахователи
e. на местно законодателно ниво(САЩ) е възможно да се допусне фирмата да не приключи към 31.12; това улеснява институциите, тъй като не всички приключват януари и намаля опашките, но не се прилага в България 
f. ликвидационен
3) Според това дали баланса съдържа или не т.н. „регулиращи пера”
a. Брутен – съдържа
b. Нетен – не съдържа
4) Според фазата, в която се намира предприятието
a. При учредяването си обикновено А=СК= основен капитал
b. След започване на функционирането  А = СК+ПК
c. При лошо управление на предприятието А=СК + |Загуба|(като загубата е с отрицателен знак и може да се изравни със СК или дори го да превиши) + ПК  А + Загуба = ПК (това е състояние на предприятие преди обявяването на несъстоятелност)
d. Вариант1 При приключване на несъстоятелността, А са 0 и след разплащане с кредитори, но не са достигнали парите и остават неразплатени дългове 0= |Загуба| + ПК
e. Вариант2 При приключване на несъстоятелността след изплащане на задълженията остават някакви активи А= ЛиквКап + 0*А + 0*Загуба

Същност и видове балансови статии/ пера
1) според икономическото си съдържание
a. активни – сгради, пари
b. пасивни – за представяне на СК и ПК
c. активно-пасивни – смесени; едновременно показват актив и пасив;
i. разчетите по ДДС – в даден период предприятието може да се наложи да заплати (пасив), а в друг период да излезе данъчно възстановяване (актив)
ii. разчетите на застрахователните компании – обичайно имаме пасив (заплащане), но при настъпване на събитие, то имаме актив от застраховката
2) според функционално предназначение и роля
a. основни – имат самостоятелна роля и значение в баланса;
b. регулиращи – нямат самостоятелна роля, а са към някое основно перо, чиято оценка регулират; в зависимост от начина на регулиране:
i. допълващи – допълват оценката на основното за да се достигне някаква реална цена (сега няма такова перо)
ii. намаляващи – намаляват оценката на някое основно перо до реалната оценка (записан, но невнесен капитал – ако няма основен капитал, то такова перо не може да има; намалява оценката на основния капитал)
3) според мястото им в балансова
a. балансови – отразяват такива счетоводни обекти, които намират място в баланса
b. извънбалансови
i. предоставя информация за специфични счетоводни обекти, които не отговарят напълно на дефинициите за актив и пасив
ii. информация за тях се предоставя в приложението към баланса
iii. чужди активи, върху които предприятието не притежава контрол, които временно се намират в предприятието – активи на отговорно пазене, стоки оставени на консигнация, активи взети чрез оперативен лизинг (след изтичане на наемния срок се връщат на собственика); наши активи дадени на консигнация се отчитат още веднъж извънбалансово
iv. условни активи и пасиви – такива активи и пасиви, които 100% не отговарят на дефинициите. Сбъдването им в реални активи зависи от бъдещи несигурни събития.
1. условен актив – вземане от клиент, чиито погасителен давностен срок е изтекъл; осъден длъжник, от когото трябва да се съберат дължими суми, които липсват при длъжника
2. условен пасив – поета гаранция пред банка ние да плащаме кредита на наше дружество, ако то се окаже неплатежоспособно;
v. тези условни активи и пасиви са особено важни за банковите институции. Всички кредити, които са обезщетени с даден актив са условни активи за банката. Банковите гаранции също са условен актив
vi. бланки под строга отчетност
1. документи, които могат да породят парични разплащателни отношения – кочан фактури с данните на предприятието, купони и др.
vii. активи с незначителна стойност (под 700лв.), независимо от тяхната трайност, които в счетоводството на предприятието се отчитат като разход, но се отчитат извънбалансово

Няма коментари:

Публикуване на коментар