Търсене в този блог

неделя, 29 ноември 2009 г.

Лекция по Теория на счетоводството - 17.11

Видове балансови изменения в резултат на
извършваните стопански операции

Видове изменения – засягат се минимум два счетоводни обекта
1) изменения засягащи само активите на предприятието – един или няколко актива нарастват и в същия размер един или няколко активи намаляват
a. взимаме 5000лв. от касата на предприятието и купуваме стоки
2) засягат само пасива на баланса – един пасив се превръща в друг като сумата на нарастване на единия е равна на сумата на намаляване на другия
a. теглим кредит за 200000лв от банка, с който се плаща задължения към доставчик
b. общото събрание взима решение част от реализираната печалба, в размер на 50000лв, след данъчно облагане да бъде платена като дивиденти на собствениците
3) водят до изменение както в актива, така и в пасива, в посока на увеличение – с колкото нараства един или няколко актива, със същата стойност нарастват един или няколко пасива
a. доставчик Х доставя материали за 15000лв, сумата за които още не е изплатена
b. предприятието в края на годината извършва преоценка по справедлива стойност на недвижимите си имоти и увеличава тяхната стойност с 200000лв. Води до увеличение на активи (сгради), както и в СК т.н. преоценъчен резерв
4) намаляват един или няколко актива и в същият стойностен размер намаляват един или няколко пасива
a. минава срок на погасяване на дадено задължение и се изплащат суми със средства от разплащателна сметкаБалансови нарушения/ деликти (любима тема)
- Нарушенията могат да бъдат неумишлени поради незнание
- Да се изготвя счетоводен баланс без да е предшестван от извършена инвентаризация на активите и пасивите
o Не се документират документи – покупка/ продажба на стоки без фактури
- В актива и пасива да бъдат представени пера, които не отговарят на дефинициите за актив и пасив, както и обратното или стойностната им оценка е неправилно определена


Системата на счетоводните сметки и способът на двойното записване

1) Същност роли и предназначение на системата от счетоводни сметки
2) Строеж и форма на счетоводните сметки. Основни понятия. Показатели получавани чрез счетоводните сметки. Откриване водене и приключване на сметките.
3) Отразяване на стопанските операции по сметките – способ на двойното записване.
4) Кореспонденция между сметките – счетоводни статии. Същност и видове счетоводни статии.
5) Класификация на счетоводните сметки.
6) Примерен (препоръчителен) национален сметкоплан – съдържание, структура, характеристика.
7) Текущо счетоводно отчитане – хронологическо и систематическо.
8) Синтетично и аналитично счетоводно отчитане.
9) Обобщаване и проверка на счетоводните данни – оборотни ведомости. Същност и видове оборотни ведомости.


Първично отчитане (регистриране)
- способ на документиране
- способ на инвентаризиране

Счетоводна обработка
- проверка
o формална – налице ли са в документи всички реквизити
o логическа – отразеното възможно ли е да се е случило
o аритметическа
- остойностяване
o има искане за даден актив, но няма цена на актива  остойностяване
o способи оценяване и калкулиране
- контиране
o съставяне на счетоводните статии
o до какви изменения ще доведе посочения първичен документ

Текущо счетоводно отчитане
- хронологически
o дневници
- систематично
o системата на счетоводните сметки + двойно записване
o синтетично
o аналитично

Периодично приключване (към 31.12)
- оборотни ведомости
- инвентаризации (годишни)
- сводка
- счетоводен баланс

Няма коментари:

Публикуване на коментар