Търсене в този блог

неделя, 29 ноември 2009 г.

Лекция по Теория на счетоводството - 27.10

Разходите като счетоводен предмет
- свързва се отново с изтичане на икономическа изгода от предприятието  намаляване на финансови я резултат  намаляване на СК
- според стандартните разграничения се отделят три групи разходи
 разходи за оперативна дейност на предприятието – разходи по икономически елементи; за амортизация; за заплати и др.
 финансови разходи – за лихви, отрицателни разлики между валутите, отрицателни разходи от операции с финансови инструменти, банково обслужване и др.
 извънредни разходи – погиване на активи на предприятието в резултат на природно бедствие, отнемане (принудително) на имущество на предприятието от страна на държавата

Приходи
- приток на икономическа изгода в предприятието, което води до увеличение на финансовия резултат  и на собствения капитал
 преоценка на някои активи  увеличение на преоценъчен резерв  увеличение на СК, но това не е приход за предприятието; нарича се нереализиран приход
 допълнителни вноски от страна на собствениците към основния капитал  увеличение на СК, но също не се отчита като счетоводен приход, въпреки увеличението на изгодата (разликата е че НЕ се засяга финансовият резултат)
 изплащане на дивидент  намаление на СК, но това не е разход, защото не се намалява финансовия резултат
o приходите се делят на три групи:
 приходи от оперативна дейност – приходи от продажбата на продукция, на стоки, на услуги и др.
 финансови приходи – от лихви, от положителни валутни разлики, от операции с финансови инструменти и др.
 извънредни приходи – застрахователно обезпечение при форсмажорни обстоятелства

Информация за паричните потоци

Метод на счетоводството – От учебника


Балансово обобщаване като счетоводен способ

1) Балансово обобщаване – елемент на счетоводният метод. Особености и роля.

2) Счетоводен баланс – същност, строеж, структура и съдържание. Форми на счетоводния баланс

3) Балансови статии (пера) – същност и видове

4) Видове счетоводни баланси

5) Изменение в счетоводния баланс в резултат на извършените стопански операции

6) Балансови деликти (нарушения)


Балансово обобщаване
- сърцевина на счетоводния метод
 способ за икономическа групировка и периодично обобщено отразяване в парично изражение на състоянието на активите (имущество) и капитала (собствен и привлечен) на предприятието към даден момент
- ролята/ значението на балансовото обобщение е периодически, двуаспектно и синтезирано да разкрие статистиката относно финансово-имущественото състояние на предприятието


Счетоводен баланс
- технически израз на балансовото обобщение
 стойностно съпоставяне на К на предприятието, според неговия правен произход, с имуществените форми, в които е вложено
 това е статичен счетоводен модел на имуществото и финансовото състояние на предприятието

А=К – Загубите  при неефективно използване на ресурсите; при кражби и др.
А + Загуби =К

Няма коментари:

Публикуване на коментар