Търсене в този блог

неделя, 29 ноември 2009 г.

Лекция по Теория на счетоводството - 20.10

Нова дефиниция за актив:
- актив е настоящ икономически ресурс, върху който предприятието има дадено право или друг достъп, който другите нямат

• смяната на дограмата в дадена сграда е инвестиция в дълготраен актив, докато ремонтът на част от стъклата е текущ разход.
o Възможност за данъчна измама, ако инвестицията в дограмата се представи като текущ ремонт.
• Извод: само добре подготвен счетоводител може да направи така, че да замаскира нещата така, че инвестициите да ги представи като разходи! (цитат)

Пасиви
- думата пасив се използва в широк и тесен смисъл
- под „пасив” в широк смисъл се разбира всички източници на средства, които предприятието ползва за придобиване на активи – собствени и привлечени
o Пасив = Собствен капитал + Привлечен капитал
- В тесния счетоводен смисъл се разбира само Привлечения капитал. На лекцията ще се говори само за този смисъл

Дефиниция (тесен смисъл)
• настоящо задължение, резултат от минали сделки (събития), при уреждането/ погасяването на което се очаква от предприятието да изтече икономическа изгода
o настоящо задължение – счетоводството третира като пасиви само онези явления, които са реално съществуващи задължения към дадения момент
 банковия кредит трябва да е сключен, за да е пасив; да са сключени сделки, които да са облагаеми с данъци;
o резултат от минали събития
o ако актива е свързан с прилив на изгода, то пасива е свързан с отлив

- обикновено пасивите са в резултат на договорни взаимоотношения – трудов договор, банков кредит, договор за финансов лизинг, договор за доставка/ покупка, устни договори
- по силата на нормативен акт – законът за ДДС поражда задължения към определени предприятия да начисляват ДДС към извършената стопанска дейност; ДОД; Корпоративен данък; Социални осигуровки и т.н.

Изискуемост на пасивите
- кога ще се наложи да се погасяват задълженията
- до една година срок на погасяване – текущо/ краткосрочно задължение
- над една година – дългосрочни/ нетекущи пасиви
• има пасиви, които са уговорени за по-дълъг период от време (кредит от банка за 5 години, финансови лизингови договори), но това не е дългосрочен пасив. Онази част от получения кредит за погасяване в близката 1 година е краткосрочен пасив, а останалата – нетекущ пасив!!!
o текущи задължения са заплати на работници, задължения към доставчици

- според същността на пасивите, сигурността на момента на погасяването, надеждност на оценката
o търговски (реални) задължения
 произтичат от стопанската дейност на предприятието; знае се сумата на задължението и момента на плащането; (заплати, доставки и т.н.)
 текущи и нетекущи
o провизии (потенциални задължения)
 ПАСИВ СА!!!
 Такива специални пасиви, за които е характерно известна несигурност във стойностния размер и момента на тяхното погасяване поради обективни причини. Настоящи задължения от предходни сделки.
 Посочват се в счетоводния баланс с т.н. приблизителна счетоводна оценка
 Строително предприятие, което поема 36месеца гаранция за строителни дефекти. Тези договори са правния акт, който поражда задължения от типа на провизиите при възникване на дефектите. Със сигурност не се знае колко ще се изплати. Именно тази приблизителна сума се посочва като пасив – провизия;
 Всички производители на автомобили, бяла/ черна техника, които поемат гаранция за продуктите им
 Сумите, които ще трябва да изплаща работодателя на работниците при пенсиониране
 Евентуални разходи, които ще се платят на ищеца по дела
 Провизиите показват сигурен отлив на разход, който текущо трябва да се осчетоводи; в България не се признава за разход, докато не се плати
o условни пасиви
 не се показват в счетоводния баланс – не отговарят напълно на дефинициите за пасив; упоменават се в бележките
 погасяването на пасивите може да възникне, може и да не възникне в зависимост от някакви бъдещи несигурни събития
 ако възникнат – от условни  към реални
 предприятие става гарант за друго предприятие пред банка Х, за кредита който е взет

Погасяване на пасиви
- плащане с пари
- плащане с други активи – стоки, материали, машини, съоръжения (при съгласие от страна на кредитора)
- с ценни книжа
- чрез извършване на насрещни услуги
- компенсация на насрещни вземания
o страните по вземанията трябва да са съгласни; А има да взема пари от Б, но Б е доставило услуги за същата стойност. При споразумение (протокол за взаимно прихващане) А и Б погасяват дълговете помежду си.
- Трансформиране на пасив в собствен капитал – задължение към банка, при което се подписва споразумение че вместо изплащане на дълга, ще емитираме допълнителни акции, с които банката ще стане акционер в предприятието до размера на дела на дълга към СК.
o На пръв поглед няма изтичане на актив, но банката става акционер. Фирмата си „плаща” задължение под формата на нарастване на СК и увеличаване на съдружниците
- Кредиторът се откаже (опрости) от вземането си – в практиката това е по-скоро „забравяне”. В този случай няма изтичане на полза, а пасива се превръща в приход от недадените задължения
- Погасяване чрез изтичане на погасителната давност – по ЗЗД – петгодишен период от момента към който са били изискуеми. Така отново пасива се превръща в печалба. За задължения към персонала, трудови възнаграждения, плащане на отпуски и др., погасителния срок е три години.

Собствен капитал (Капитал)
- юристите под капитал разбират (според търговски закон) вписан в търговски регистър стойностен размер на капитала при учредяване или други промени.
- Тяхното разбиране за капитал в счетоводството се нарича „основен капитал”
- Широк и тесен счетоводен смисъл
o Широк смисъл – Капитал = Собствен капитал + Привлечен капитал
o Тесен смисъл – Капитал = Собствен капитал
o В лекцията – тесен смисъл
- Стойностен израз на собствените средства/ активите вложени в предприятието
o В последните години развитието на фирмите се дължи на Привлечен капитал
- Дели се на:
o Основен капитал – за юристи до тук
o Резерви – най-често заделени от печалбата
o Финансов резултат – при печалба СК се увеличава, а при загуба - намалява
- Наличието на привлечен капитал е нормално, въпросът е в съотношението между собствен към привлечен, отрасъла на предприятието, политиката му към експанзия, свиване и др.;
- Активи – Привлечен капитал = Собствен капитал (чисто/ нетно имущество)

Няма коментари:

Публикуване на коментар