Търсене в този блог

сряда, 15 декември 2010 г.

Лекция по Корпоративни финанси - 07.12

Тема 9
Теоретични и практически аспекти
на капиталовата структура
(Четем я сами)

- Модел на Моделиани-Милър
o Ефекта на капиталовата структура при съвършените пазари
o При съвършените пазари капиталовата структура е иревалентна – т.е. тя не влияе върху стойността на фирмата и цената на капитала
o Логиката: стойността идва от доходите от дейността, а не от това как те се разпределят между кредитори и акционери
o Това е базисен модел и следващите теории отчитат пазарните несъвършенства и как влияят на капиталовата структура
o Значими пазарни несъвършенства
 Данъчно облагане
 Кризисни разходи – при фалит на фирма има разходи по оценители, адвокати, съдебни дела и т.н.
 Посреднически разходи – идеалния модел приема, че няма конфликти на интереси, но това не е така на практика. (Повече дълг „дисциплинира” мениджърите
 Асиметрия на информацията

Подход на минималната цена на капитала
- при ниски нива на задлъжнялост, при добавяне на дълг, стойността на фирмата може да се повиши
- това повишение е до определен размер (графики в лекционните му бележки), в който минусите на дълга вземат преимущество. След тази пределна точка, цената на капитала (WACC) започва да расте и стойността на фирмата започва да пада
- взаимовръзката между цената на капитала и стойността на фирмата ни позволява да „гледаме” стойността на фирмата през цената на капитала. Целта е да намерим минималното и значение.

Фактори определящи капиталовата структура
- пример в лекционните му бележки за „Инвестор БГ” и „Петрол” – защо „Инвестор БГ” е с по-ниска задлъжнялост от Петрол
o различна дейност
o по-голям дял на „дребните” акционери – по-голяма разпръсната собственост => диверсификация на собствеността
o данъчно облагане – възможно е в рамките на една страна фирми с различна дейност да плащат различен размер данък (прогресивна система на данъчни задължения). За България по този показател не може да се прави разлика за степента на задлъжнялост на фирмите поради „плоския” данък.
 Инвестор БГ – ниска данъчна ставка, ниска данъчна изгода от дълга => нисък дълг
 Петрол – ниска данъчна ставка, ниска данъчна изгода от дълга => нисък дълг
o Стабилност на продажбите – търсенето на горива е с много по-ниска еластичност;
 Инвестор – новооткриващ се пазар, висока несигурност на търсенето, колебания в продажбите. Висока опасност от неплатежоспособност, високи кризисни разходи; Извод – много ниска задлъжнялост
 Петрол – ниска ценова еластичност на петролните продукти, стабилни продажби. Ниска вероятност от неплатежоспособност, ниски кризисни разходи. Извод => по-висока задлъжнялост в следствие от по-ниския бизнес риск
o Структура на активите – какво е съотношението между материални и нематериални активи. От това зависи отношението на кредиторите – кредиторите са много по-благосклонни към фирми с материални, отколкото към фирми с нематериални активи. Следователно фирми с по-голям дял на материални активи, при равни други условия, ще получат заеми при по-изгодни условия от тези с предимство на нематериалните активи в баланса си.
 Инвестор БГ – изключително нисък дял на материалните активи (около 10%), висока вероятност от субституция на активите, липса на обезпечение по заемите. Извод: много ниска задлъжнялост
 Петрол – висок дял на материалните активи (около 70%), ниска вероятност от субституция на активите, голяма възможност за обезпечение по заемите. Извод: по-висока задлъжнялост
o Мнения на кредиторите (кредитна история на длъжниците)
 Инвестор – фирма с много кратка история, нововъзникващ бизнес, който тепърва ще се утвърждава. По-ограничен достъп до кредитиране. Извод: по-ниска задлъжнялост
 Петрол – фирма с дълга история, стабилен бизнес, отлична репутация, лесен достъп до кредитиране. Извод: по-висока задлъжнялост
o Контрол – от това дали собствениците са диверсифицирани или не зависи и склонността на собствениците да купуват нови емисии от акции.
 Инвестор БГ – по-ниска концентрация на собствеността. Настоящите акционери са по-склонни да закупуват нови акции. Извод: по-ниска задлъжнялост
 Петрол – по-висока концентрация на собствеността. Акционерите предпочитат финансиране със заеми пред покупка на нови акции. Извод: по-висока задлъжнялост
o Финансова гъвкавост и резервен заемен капацитет – финансиране и реализиране на непланирани инвестиции
 Инвестор БГ – Относително висока асиметрия на информацията (нов, високотехнологичен бизнес) за фирмата и големи инвестиционни възможности. Необходимост от голям резервен заемен капацитет и финансова гъвкавост. Извод: ниска задлъжнялост.
 Петрол – относителна ниска асиметрия на информацията за фирмата (утвърден бизнес) и малки инвестиционни възможности. Ниска необходимост от резервен заемен капацитет и финансова гъвкавост. Извод: по-висока задлъжнялост

Тема 10
Дивиденти и дивидентна политика

Дали фирмата плаща високи или ниски дивиденти индиректно показва каква част от печалбата на фирмата се реинвестира. Това влияе директно върху финансирането на компанията..

Какво представляват дивидентите?
- текущ доход за собствениците на компанията
- дивидентите като плащане се определят на остатъчен принцип. Те се получават след изплащане на всички останали дългове на компанията.
- (таблица в лекционните бележки)
- Всяка акция получава равна част от общата сума, разпределена за дивиденти (възможни са изключения – при компании с т.н. различни класове акции)

Активи  Оперативен паричен поток – в рамките на полученият финансов резултат от оперативния паричен поток настъпват следните парични потоци
- плащане на данъци
- плащане на лихви по заеми
- изплащане на дивиденти по привилегировани акции
- реинвестиране на средства
След всички гореизложени плащания, ако има останала сума, то тя именно е размера на дивидента, който се разпределя между акционерите.

Процедура по плащане на дивидентите:
- кой има право да получи дивидент?
o Дивидентите не са постоянно право, следователно дивидента платен за 2009 не може да се плати на собственик, който закупил акции през 2010
- Решението за плащане на дивидент се взема на общо събрание на акционерите
- Дивидент платен през година (Х) се отнася за печалба реализирана през година (Х – 1)
- Освен размера на дивидента, на общото събрание може да се вземе и решение от коя дата да се изплаща той
1) дата на деклариране – дата, на която се взема решение за изплащане на дивидент (за България съвпада с датата на общото събрание)
a. право на дивидент имат всички, които 14 дена след датата на общото събрание са записани в книгата на акционерите
2) дата на записване – записаните в книгата на акционерите към тази дата имат право на дивидент
a. когато се купуват/ продават акции, сделките не могат да се регистрират моментално – технологично време между продажбата на акция на борсата и записването в книгата на акционерите
b. важно е да се изясни в кой период след покупко-продажба на акции ще имаме право на дивидент – принципа е че трябват два работни дни от сключването на сделката до регистрацията в книгата на акционерите (за България) => два работни дни преди датата на записване е последната дата в която ще имаме право на дивидент при покупка на акции на борсовия пазар
c. ексдивидентна дата – първата дата, след която покупката на акция не дава право на дивидент
3) дата на плащане – тази дата трябва да е не по-късно от третия месец след датата на общото събрание
a. най-често инвестиционния посредник, скойто сме закупили дадена акция има грижата да събере вземането

Парични дивиденти
- Видове
o Редовен дивидент – у нас е характерно целия дивидент да се изплати еднократно, но има и страни, в които дивидента да се плаща авансово преди още годината да е изтекла. Най-често това авансово плащане става на тримесечие и се наричат „редовни дивиденти”
o Допълнителен дивидент – когато се плаща редовен дивидент, но компанията отчете по-добри резултати от предвиденото, то в края на годината може да се изплати т.н. „допълнителен дивидент”.
o Специален дивидент – пак се изплаща от непредвидена печалба, но тази печалба е направена в следствие на нетипични за компанията сделки, които не се очаква да се реализират в бъдещ период (спечелено дело, по което получава обезщетение)
o Ликвидационен дивидент – печалби в резултат от продажбата на свободни активи или т продажбата на дъщерни компании.
- Показатели за изплащането на парични дивиденти
o Дивидент на акция DPS=DO/N
o Дивидентна доходност DY=DPS/P
o Коефициент на изплащане DP = DO/NI

Непарични дивиденти – от финансова гледна точка, те нямат никакъв ефект. Това са чисто счетоводни операции.
- дивиденти чрез акции – при този способ няма движение на парите => няма паричен ефект
o към съществуващите акции, акционерите получават нови, без да заплащат сума за тях. Този способ се наблюдава, когато фирмите увеличават основния си капитал, без това да е свързано с плащане от страна на собствениците (запазват се дяловете на акционерите)
o това решение се взема от акционерите на общо събрание
- раздробяване (сплит) на акции
o капитала не се променя, а се намаля номинала на акция, като се увеличава броя емитирани акции

Ефект на непаричните дивиденти върху цената на акциите: цената спада пропорционално на увеличението на броя на акциите

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ГЛ.АС ДИМИТЪР РАФАИЛОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар