Търсене в този блог

четвъртък, 30 декември 2010 г.

Лекция по Корпоративни финанси - 21.12

Управление на материалните запаси
... продължение

Разходи свързани с материалните запаси:
- разходи за съхранение – изменят се правопропорционално на размера на материалните запаси
o разходи за наем или поддържане на складови помещения, заплати на складови работници и др.
o разходи за застраховки и данъци, свързани със запасите
o загуби в резултат от фири, разваляне, кражби
o пропуснат доход от капитала, инвестиран в запаси
- разходи за доставка – обратнопропорционална зависимост между разходите и размера на материалните запаси
o разходи за извършване на поръчката (телефони, пощенски и други разходи за комуникация)
o разходи за транспорт и товарно-разтоварни работи
o загуби от прекъсване на производството и неизпълнение на поръчки – при недобро планиране на нужните количества доставки
 разходите за доставки са приблизително еднакви за различен размер доставки. Тези разходи основно зависят от броя на доставките.

Определяне на оптималния размер на запасите:
- основното допускане на EOQ модела е равномерното потребление на дадения материал!
- оптимално количество на една доставка (EOQ) - не е необходимо да се определя общия размер на поръчките, а оптималния обем на една поръчка. Това гарантира и оптималното количество на общия обем запаси
- по-голямо количество на една доставка означава, че и средните количества на запасите в склада ще растат => и разходите за съхранението им ще растат. Ако увеличим, обаче количеството на една доставка, ще намалим броя на доставките, което ще доведе до намаление на разходите за материалните запаси
- за да се намери минимума на общите разходи, трябва да изравним разходите за доставка и разходите за съхранение.

Пример за компания произвеждаща алумуминиева дограма...
- За годината фирмата планира да използва 520т. Началният запас за годината е 30т и фирмата смята да доставя всеки път по 30т.
- Щом имаме равномерно потребление, то всяка седмица влага в производството по 10т. => изчерването на запаса ще е след 3седмици, когато трябва да се направи нова доставка. Средната наличност при тази хипотеза ще е половината на доставените 30т – 15тона. Дали тези 30т наистина са най-доброто количество на доставката?
- Определляме разходи за съхранение = средни р-ди за съхранение* запаси на единица запас. Разходи за съхранение = Q/2*C
- Ако разходите за съхранение на 1тон профили за една година (С) са 55лв., то общите разходи за съхранение ще са: р-ди за съхранение=30/2*55 = 825лв. (за година)
- Разходи за доставка = р-ди за една доставка*брой доставки
o Разходи за доставка = B*N/Q
- Ако разходите за една доставка (В) са 99лв., то общите разходи за доставка ще са: 99*520/30 = 1716лв. (за година)
- Извод: ако доставяме по 30т на една доставка, то разходи за съхранение ще са по-малки от разходите за доставка. Целта е да изравним разходите!
- Най-близки двата вида разходи в конкретния пример ще бъдат при размер на доставките от по 44т.
- За да намерим с абсолютна точност оптималното количество на една доставка трябва да използваме уравнението
o EOQ=43.27 тона
- Оптимален брой на доставките: D=N/EOQ = 520/43,27 =12,02 доставки
- Равнище на запасите, при което се прави нова заявка (R)
o R=(T*N)/W
o W – бр. работни дни (седмици) в годината
o Т – време за извършване на една доставка (в дни, седмици)

Фирмите много рядко потребяват равни количества запаси. Ако неочаквано имаме нужда от по-голямо потребление, то ще останем без запаси, а ако имаме по-малко от очакваното потребление ще е налице излишък. За да избегнем първия вариант следва да поддържаме т.н. гаранционен запас (SS), който да ни осигури наличност на материални запаси в случаи на по-голямо потребление от очакваното. Този гаранционен запас се добавя към формулата за R => R=T*N/W + SS;
Това е най-опростения модел за управление на материалните запаси. В реалността има цели фирмени отдели, които се занимават с определянето на тези количества чрез специализирани методи.

Управления на вземанията
Вземанията възникват при продажби на кредит
- търговски кредит – продажба на други фирми
- потребителски кредит – продажба на крайни потребители
- причини за продажба на кредит
o „печалба” на клиенти – маркетингова стратегия
o Средство за стимулиране на продажбите
- при продажба на кредит фирмата „инвестира” във вземания
o инвестиции във вземания = продажби на кредит*СССВ

Кредитна политика на фирмата
- условия ба продажбата на кредит – клиента решава дали да плати на момента, след седмица, месец или в рамките на предложените му условия
o срок на кредита
 започва да тече от датата на фактурата
 различен при различните отрасли
 основни фактори, определящи срока на кредита
• кредитен риск – до колко надежден е купувача
• размер на продажбите – при големи по размер продажби следва да намалим срока на кредита
• срок на годност на продуктите – колкото по-малотрайни са дадени продукти, толкова по-малък е срока на търговския кредит
 по-големия срок на кредита увеличава продажбите
o размер и срок на отстъпката
 компромис между ускоряване на събирането на вземанията и разходите от по-ниската цена
 при отстъпка клиентът получава безплатен кредит
• при продажба 2/10 до 45, клиентът получава безплатен кредит на стойността на покупката за срок от 10дни
 с отстъпките се налага по-висока цена при ползването на търговски кредит – тези които използват ранно плащане и получават отстъпка реализират доход от размера на намалението, докато тези, които не се възползват от размера на намалението имат алтернативен разход от пропуснатата отстъпка
 Ефективен лихвен процент – колко е процента (дисконта) за времето на търговския кредит и да пренесем този процент на годишна база.
 Пример: клиент закупува стоки на стойност 10000лв при условие 3/10 до 30. Клиентът трябва да плати до 30 дни 10000лв. При плащане до 10 ден, ще плати 9700лв. Разликата от 300лв. е цената, която фирмата „плаща” за ползване на търговския кредит. Ако фирмата използва търговския заем, то това е все едно фирма взема заем от 9700лв, който на 30я ден трябва да върне, но в размер на 10000лв. => l=300/9700=3,09%, но тази лихва е за 20дни. Трябва да превърнем този процент в годишен или EAR=(1+l)^365/te-td - 1(!) => EAR= (1+0,030928)^18,25 – 1=74,35%
 Формулата може да се изведе и като , където d е размера на отстъпката, Ттс – рамера на целия период на потребителския кредит
o кредитни инструменти – контракти/ договори за удостоверяване на ползвания търговски кредит. Тези документ са необходими за удостоверяване на вземанията пред съда.
 открита сметка (фактура) – вземането се удостоверява само на база фактурата, която сме издали. Търговския кредит се предоставя лесно, но рисковете за кредитора е по-голям.
 Полица – самостоятелни ценни книги, съществуват извън договореностите ни с клиента и има специално предвиден законов ред за инкасирането им. По-големи права за кредиторите.
• запис на заповед
• менителница/ банков акцепт
 договор за условни продажби – продажба на стоки на консигнация, т.е. фирма дава стоки на друга фирма, която ги продава от нейно име за нейна сметка. Плащанията от страна на фирмата получател са след извършване на продажби. Кредитния риск е малък, тъй като отпуснатото кредитиране е само за вече продадени стоки, за които сме сигурни че ще се получат пари.
o Пример: 3/7, до 30
 Клиентът трябва да плати в срок от 30дни от датата на продажбата (датата на фактурата)
 Ако плати до 7 дни получава 3% отстъпка от цената по фактурата
- кредитен анализ – решава се дали даден клиент може да се възползва от продажба на кредит
- инкасиране (събиране) на вземанията – система за мониторинг на вземанията и мерки за реагиране при просрочие на събиранията

Оптимална кредитна политика
- целта е да се минимизират общите разходи по кредита
- разходите по продажбите на кредит включват:
o разходи за поддържане
 алтернативната възвращаемост на инвестицията във вземанията
 загубите от лоши вземания
 разходи по управление и събиране на вземанията
o алтернативни разходи – от пропуснати продажби

Сроковете, отстъпките при продажбите на кредит зависят до голяма степен от традициите, конкуренцията, а не толкова от наша политика.

Задачи за финансов анализ и лизинг няма да има на изпита!!!

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО ЛЕКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ГЛ.АС.Д-Р ДИМИТЪР РАФАИЛОВ

THE END

Няма коментари:

Публикуване на коментар