Търсене в този блог

сряда, 15 декември 2010 г.

Лекция по Теория на финансовото посредничество - 15.12

Инвестиционни посредници... продължение

Инвестиционните банкови фирми са ориентирани изцяло и само към пазара на едро. Техни главни клиенти са правителства, местни органи на власт, големи корпорации. За тези икономически субекти инвестиционните банки играят ролята на поематели на техните емисии. Инвестиционните банкери са и дилъри, тъй като купуват за своя сметка ценни книжа, които препродават на институционални инвеститори, които купуват блокове от ценни книжа, а не малки пакети. В един блок обикновено има 1000акции.
Брокерските къщи търгуват на пазара на дребно. Те първо консултират своите клиенти, но не какво да емитират, а в какво да инвестират. На пазара на дребно, брокерските фирми се занимават с консултиране на клиентите си в какъв точно вид ценни книжа да инвестират. Брокерските фирми предлагат и много други услуги на своите клиенти (главно индивидуални инвеститори):
- инвестиционни сметки –
o cash accounts - сметки по които се изисква да се внесе пълната сума по желана от клиент сделка. Такива сметки обикновено се откриват на клиенти, които за първи път се ориентират към финансовите пазари
o margin accounts – не е необходимо да се внесе пълната сума за реализация на дадена сделка. Такива сметки се откриват за познати клиенти. Тези сметки дават възможност за реализация на по-висока доходност от доходността на cash сметките. По margin сметките брокерите отпускат заеми на своите клиенти (парични или под формата на ценни книжа). В България максималният процент на заема, който може да отпусне брокера е 50%. Другият тип заеми, който предлагат брокерите са т.н. заеми подкрепящи къси продажби.
 Къса продажба – да продадем актив (акции) на пазара, като този актив е взет под формата на “заем”, очаквайки цената му да падне.
 Брокерска къща предоставя заем под формата на акции. Инвеститора продава тези акции на пазара по текуща цена. Очакванията са цените на този актив да паднат. (откриване/ заемане на къса позиция) След време се връщат акциите, а не паричния поток (затваряне на късата позиция). Целта е накрая с по-малко пари да си купим същия брой акции взет в началото.
 Преди 11 Септември има няколко инвестиционни посредници, които са работели за Ал-Кайда, като реализират къси продажби на авиокомпании.
 Късите продажби са опасни, тъй като могат да доведат до лавинообразен ефект на спадане цените на акции. Рядко се използват най-често поради законови регулации (счита се, че основно хора с вътрешна информация могат да се възползват от тях)
 Като цяло Margin покупките са по-разпространени от късите продажби.
- Техническо изпълнение на поръчки
o В зависимост от ценови ограничения
 Пазарна поръчка – инвеститора казва на брокера да реализира поръчка по текуща пазарна цена
 Лимитирани поръчки за покупка – указват т.н. ценови таван (купи ми акции на цена Х или на всяка под нея)
 Лимитирани покупки за продажба
 Стоп поръчки – поръчки за падащ пазар. Подават се с цел ограничаване на загубите. Ако цената падне до определена степен, брокера веднага продава акциите
o В зависимост от времеви ограничения
 Поръчка валидна за деня
 Поръчка валидна за седмицата/ месеца
 Поръчка валидна до отмяна (отворен тип поръчка) – борсите имат правила за времево ограничение на отворена поръчка. Ако след изтичането на този срок не се е реализирала, борсата снема поръчката.
- Продукти и услуги, които предлагат брокери
o предлагащи пълна гама от продукти (инвестиционни посредници, които имат пълен лиценз)
o дисконтни брокери (брокери с частичен лиценз)
 има малки различия между брокери с пълен и частичен лиценз
 дисконтните брокери не могат да предлагат:
• не могат да бъдат инвестиционни консултанти – от практическа гледна точка това е огромна разлика. Брокерските фирми с пълен лиценз могат да съставят препоръчителни портфейли, изготвят анализи и т.н.
• не могат да бъдат поематели на емисии от ЦК на първичния капиталов пазар
• не могат да търгуват с ценни книжа за собствена сметка (само посредничат)

Фондови борси
Фондовите борси, сравнени със всички останали финансови посредници са най-елементарни. Това е така, защото те са организирани пространства, на които си дават среща професионални търговци на ценни книжа. Самите борси не поемат никакви задължения, ангажименти. По-голямата част от тях (предимно по-старите) са възникнали по естествен път (Ню-Йоркската фондова борса е възникнала около едно дърво, където са си давали среща местни търговци). Самата дума „борса” има за произход фамилия на богат търговец от Брюж – Ван Дер Бьорза, в чийто дом са започнали да се срещат търговци.
По какво се отличават фондовите борси от другите финансови посредници?
- фондовите борси по своята природа са дружества с идеална цел. Не са създадени с цел да максимизират печалбата. Днес това не е така (годините след 2000г), тъй като повечето борси се комерсиализират.
- За разлика от останалите финансови посредници и банките в частност, които имат за цел да трансформират спестявания, то фондовите борси не осигуряват външно финансиране за бизнеса, тъй като те са вторични пазари. Фондовите борси индиректно помагат на компаниите, тъй като ако акциите на една компания нямат добре организирано пространство за вторичен пазар, то тя не може да емитира нова емисия акции или ще стане много по-трудно.
- Фондовите борси не могат да фалират по начина, по който могат да фалират останалите финансови посредници. Всички други финансови посредници фалират при липса на собствен капитал, но фондовете борси нямат пасиви (задължения) => няма и как да останат без собствен капитал. Лошият сценарий за борсите е т.н. „пазарен провал”. Този термин не е синоним на фалит, но може да се съпостави с него.
o Пазарен провал – една от страните на даден пазар да отсъства. Всеки един пазар има две страни – търсене и предлагане. Ако една от тези две страни я няма или по-скоро ако има масирани поръчки за продажба, без поръчки за покупки е налице пазарен провал. Това е ситуация аналогична на паническото теглене на пари от банка.
o 1961г, в деня на убийството на Джон Кенеди, Ню Йоркската борса е залята с поръчки за продажба и тогава шефовете на борсата обявяват борсова ваканция, докато обществото се успокои.

Функции изпълняващи борсите
- информационна – чрез цените на акциите на компаниите, по пазарен път се осъществява преразпределение на капитала от нерентабилни към рентабилни отрасли и предприятия. Ако пазара се възприеме като „игра”, а компаниите „играчи” то не е възможно една компания да е постоянно печеливша. В този смисъл Фондовите борси са една добра алтернатива на обвързаното банкиране, където банките са длъжни да спасяват компании, които са в лошо състояние.
- Сигнална функция – борсите превантивно улавят, чрез индексите които изчисляват, какво ще стане в икономиката в краткосрочен аспект (от 6м до две години напред). В някои учебници се описват като барометри на бъдещата активност в икономиката. логиката е че на борсата участват много професионални лица – анализатори и търговци, които ежедневно се занимават само с това да прогнозират какви са тенденциите на компаниите и превръщат информацията в цена. Регионалните борси в дадена страна не могат да изпълняват тази функция. Тя е прерогатив само на централните борси.
- Поддържане на устойчив и честен пазар – важна е ролята на централните лица на борсите, които имат за задача да не допускат резки отклонения в цените на ценните книжа. Когато една борса успешно изпълнява тази функция, то можем да използваме акциите ни като залог за отпускане на банков заем.
o Устойчив пазар – покачване и спад на цените да става плавно

Системи за борсова търговия
- борсите са възникнали и са се развивали дълги години като аукционни пазари
o аукционна система за борсова търговия (система движена от поръчките)
 непрекъснат аукцион – в основата му са внедрени спекулациите
 прекъснат (периодичен) аукцион – отсъства възможност за спекулация (на борсата във Франкфурт възможността за спекулация е сведена до минимум)
o дилърска система – след 1986г. Това е система типична за NASDAQ. Това е система движена не от поръчките, а от котировките.

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ДОЦ.Д-Р ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар